ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขีด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขีด*, -ขีด-

ขีด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขีด (v.) scratch See also: scrape, mark, etch Syn. ขูดขีด
ขีด (clas.) 100 grams
ขีด (v.) mark See also: scratch, write, draw Syn. กา, ขีดเส้น
ขีด (v.) mark See also: scratch Syn. ขูดขีด
ขีดขั้น (n.) limitation See also: restriction, confine, boundary Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด
ขีดคร่อม (v.) cross a line
ขีดความสามารถ (n.) capability See also: ability, capacity Syn. ความสามารถ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ
ขีดคั่น (v.) limit See also: restrict, confine Syn. จำกัด
ขีดคั่น (n.) limitation See also: restriction, confine Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด
ขีดฆ่า (v.) cross out See also: cancel, delete
ขีดจำกัด (n.) limitation See also: restriction Syn. ข้อจำกัด
ขีดสุด (n.) peak See also: maximum Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด
ขีดอันตราย (n.) limit of danger Syn. จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย
ขีดเขียน (v.) to write Syn. เขียน
ขีดเส้น (v.) stipulate See also: specify, settle, require Syn. กำหนด
ขีดเส้น (v.) draw a line Syn. เขียนเส้น, ตีเส้น
ขีดเส้นตาย (v.) give a deadline See also: set a deadline
ขีดเส้นใต้ (v.) underline See also: underscore
English-Thai: HOPE Dictionary
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
all get-outสุดขีด, ที่สุด
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.
bruise(บรูซ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำดำเขียวหรือแผลครูดขีด n. แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว,แผลครูดขีด
buret(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
burette(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
calibrate(แคล'ลีเบรท) {calibrated,calibrating,calibrates} vt. ตรวจตา,วัด,หาค่าแบ่งออกเป็นขีด ๆ ,ทำให้เป็นมาตรฐาน, See also: calibrator,calibrater n.
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก,การขีดฆ่า,สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
confine(คันไฟน์') {confined,confining,confines} vt. ขีดขั้น,จำกัด,ตีวง,เก็บตัว,กักตัว n. ขอบเขต,การจำกัด,การเก็บตัว,คุก,สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern,imprision
degree(ดีกรี') n. ปริญญา,ขั้น,ระดับ,ขีด,ขั้น,องศา,ความหนักเบา,ฐานะ, Syn. order
drastic(แครส'ทิค) adj. รุนแรงมาก,ดุเดือดมาก,อย่างสุดขีด, Syn. radical
em dash(เอ็มแดช) เป็นอักษรพิเศษตัวหนึ่งที่ใช้ในการพิมพ์ มีลักษณะเป็นขีดยาวเท่า ๆ กับอักษร M หรือเครื่องหมาย hyphen 2 ตัวพิมพ์ติด ๆ กัน (--) โดยปกติ จะใช้เพื่อแสดงว่าต้องการเน้นข้อความนั้น ๆ เช่น " การ เล่นกอล์ฟเป็นการพนันอย่างหนึ่ง -- การพนันที่เป็นที่นิยมมากเสียด้วย " ดู en dash เปรียบเทียบ
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
encumber(เอนคัม'เบอะ) vt. กีดขวาง,ขีดขวาง,เกะกะ,ทำให้ช้าลง,ถ่วง,ทำให้หนักใจ.
erase(อีเรซฺ') vt.,vi. ลบออก,ขีดฆ่า,ถูออก, See also: erasable adj. ดูerase
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
extreme(อิคซฺทรีม') adj.,n. (ความ) สุด,ปลายสุด,สุดขีด,จัด,เกินไป,เกินขอบเขต,ไกลสุด,หนักที่สุด,สุดท้าย,ผิดธรรมดาที่สุด, See also: extremeness n., Syn. final
extremily(อิคซฺทรีม'ลี) adv. ยิ่ง,สุดขีด,มากเหลือเกิน,
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป
far-offadj. สุดขีด,อย่างยิ่ง,ลึก,ซึ่งเลยเถิด,ผิดปกติ, See also: far-offness,n.
ferocious(ฟะโร'เชิส) adj. ดุร้าย,ทารุณ,โหดร้าย,สุดขีด,รุนแรง., See also: ferociously adv. ferociousness n., Syn. fierce
fuseen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
fuzeen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
grade(เกรด) n. ชั้น,ระดับ,ขั้น,ขีด,ตอน,ชนิด., See also: grades n. โรงเรียนประถม,การเอียงลาด,พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ,แบ่งออกเป็นชนิด,ทำให้ราบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั้นเป็นระดับ, Syn. step,slope,rank
graduate(แกรด'จุเอท) n.,adj. บัณฑิต,ภาชนะตวงที่แบ่งออกเป็นขีด ๆ vi.สำเร็จการศึกษา,ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง vt. มอบปริญญาแก่,สำเร็จการศึกษาจาก,แบ่งออกเป็นขีด, See also: graduated adj., Syn. mark off,calibrate
graduatorn. ผู้แบ่งขีดระดับ,เครื่องแบ่งขีดระดับ
graphic artsศิลปะการทำภาพพิมพ์,ศิลปการขีดเขียน,ศิลปะการพิมพ์, Syn. graphics
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
deadline(n) เส้นตาย,ขีดจำกัดเวลา,กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
extreme(adj) ปลาย,สุดขีด,เกินไป,จัด,ปลายสุด,ไกลสุด
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
grade(n) ชั้น,ลำดับ,ชนิด,ระดับ,ขีด,ขั้น
graphic(adj) โดยกราฟ,เกี่ยวกับภาพวาด,เกี่ยวกับการขีดเขียน
hyphen(n) ยติภังค์,เครื่องหมายขีดสั้น
italicize(vt) พิมพ์ตัวเอน,เน้น,ขีดเส้นใต้
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย
limit(n) ขอบเขต,ขีดจำกัด,ข้อบกพร่อง
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด
macron(n) ขีดขวางบนสระเพื่อบอกว่าเป็นสระเสียงยาว
match(n) ไม้ขีดไฟ,สิ่งที่คู่ควรกัน,คู่ปรับ,การแข่งขัน,เกมกีฬา,การแต่งงาน
matchbox(n) กลักไม้ขีดไฟ
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน
most(adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
radical(adj) สุดขีด,รุนแรง,ลึกซึ้ง,เป็นรากฐาน,เป็นรากศัพท์
score(n) การนับแต้ม,คะแนน,หนี้,รอยบาก,เส้นขีด,ยี่สิบ
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
tinderbox(n) หีบดินชนวน,ไม้ขีดไฟโบราณ
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น
underline(vt) ขีดเส้นใต้,เน้น,ย้ำ
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
veriest(adj) ที่สูง,สูงสุด,เต็มที่,ทั้งหมด,สุดขีด,สิ้นเชิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
limitขีดจำกัด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thresholdขีดเริ่มเปลี่ยน, ขีดแบ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
underlineขีดเส้นใต้ [มีความหมายเหมือนกับ underscore ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aciculate-รอยขีด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crossed cheque; cheque, crossedเช็คขีดคร่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excessiveเกินขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expungeลบออก, ขีดฆ่าออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extreme๑. สุดขีด ๒. ค่าสุดขีด [มีความหมายเหมือนกับ extremum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
graffitiรอยขูดขีดเขียน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immunise; immunize๑. ก่อภูมิคุ้มกัน๒. ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ vaccinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunize; immunise๑. ก่อภูมิคุ้มกัน๒. ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ vaccinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irrespective of percentage (i.o.p.)ปราศจากขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limiting thermostatเทอร์มอสแตตแบบขีดจำกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
scarificationการขีดขูดผิวหนัง, การทำให้ถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarifier; scarificatorเครื่องมือขูดขีดผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subliminalต่ำกว่าขีดกักกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
underscore๑. เส้นใต้อักขระ๒. ขีดเส้นใต้ [มีความหมายเหมือนกับ underline] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vaccinateให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ immunise; immunize ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competencyขีดความสามารถ [การจัดการความรู้]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้
Limitขีดจำกัด [การแพทย์]
Oxygenation Capacity ขีดความสามารถให้ออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนที่เครื่องเติมอากาศสามารถให้ ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Runway capacityขีดความสามารถของทางวิ่งเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Cursorเคอร์เซอร์ สัญลักษณ์ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ อาจมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมกะพริบ หรือเป็นเครื่องหมายขีดเส้นใต้กะพริบ [คอมพิวเตอร์]
Drillการทำซ้ำ,การขีด [การแพทย์]
Freezing Point จุด-ขีดเยือกแข็ง อุณหภูมิซึ่งของเหลวเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็ง ภายใต้ภาวะที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
IT Industry Benchmarkingดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ
Matchstick gamesเกมส์ไม้ขีดไฟ [TU Subject Heading]
Melting Point จุด-ขีดหลอมตัว อุณหภูมิของวัตถุใด ๆ ขณะที่เปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลว อุณหภูมินี้จะเกี่ยวข้องกับความกดดันด้วย [สิ่งแวดล้อม]
open-ended class intervalอันตรภาคชั้นเปิด, อันตรภาคชั้นที่ไม่มีขีดจำกัดล่างหรือขีดจำกัดบนในตารางแจกแจงความถี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Overfishingประมงเกินขีดจำกัด [TU Subject Heading]
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
shrinkage Limitshrinkage Limit, ขีดจำกัดการหดตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
streakสีผงละเอียด, เป็นสมบัติเฉพาะตัวของแร่แต่ละชนิด เมื่อนำแร่ขีดบนแผ่นขูดสีจะเห็นสีของรอยขีดติดอยู่บนแผ่นขูดสี  ซึ่งอาจมีสีไม่เหมือนกับแร่ก็ได้  เช่น แร่ไพไรต์ (FeS2)มีสีเหลืองทอง เมื่อนำไปขูดบนแผ่นขูดสีแล้วจะได้ผงละเอียดเป็นสีดำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
threshold frequencyความถี่ขีดเริ่ม, ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีค่าพลังงานพอดี ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากผิวโลหะได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
supercomputerซูเปอร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูง คิดคำนวณได้เร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เดิมที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกคอมพิวเตอร์ Cray-1 ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตโดยบริษัท Cray Research และต่อมามีผู้พัฒนาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกมาก รวมทั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ในญี่ปุ่นด้วย ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงมาก และโดยทั่วไปถือว่าจะต้องเร็วกว่า 300 MFLOPS คือคำนวณเลขจุดลอยตัวได้เกินกว่า 300 ล้านคำสั่งต่อวินาที ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงยิ่ง (high performance computer) [คอมพิวเตอร์]
Talc ทัลก์ หรือ หินสบู่ แหล่ง - พบอยู่ในหินแปรพวกชีสต์ทั่ว ๆ ไป ประโยชน์ - ทำสวิตซ์ไฟ เครื่องสุขภัณฑ์ ทำโต๊ะในห้องทดลอง ส่วนมากทัลก์และหินสบู่ป่นเป็นผงใช้ทำสี เครื่องปั้นดินเผา ยาง ยาฆ่าแมลง กระเบื้องมุงหลังคา กระดาษ แป้งฝุ่นทาหน้า ฯลฯ แผ่นหินสบู่หรือทัลก์นี้ใช้ทำ Table-top ทำดินสอสำหรับขีดเสื้อผ้าและโลหะ [สิ่งแวดล้อม]
Thermometer เทอร์มอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ หรือระดับความร้อน เทอร์มอมิเตอร์ ชนิดธรรมดาประกอบด้วยหลอดแก้วปลายข้างหนึ่งตัน อีกข้างหนึ่ง ทำเป็นตุ้มบรรจุปรอทหรือแอลกอฮอล์ไว้ภายในหลอดแก้ว ตอนบน เหนือของเหลวเป็นสูญญากาศ ข้างหลอดแก้วมีขีดสเกลบอกอุณหภูมิ เป็นองศาไว้ เมื่อปรอทหรือแอลกอฮอล์ได้รับความร้อนขยายตัวขึ้นไปหยุดอยู่ ณ ที่ขีดสเกลใดก็อ่านอุณหภูมิที่จุดนั้นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้กันโดยมากเป็นแบบ เซนติเกรด หรือเซลเซียส และฟาเรนไฮด์ แบบเซนติเกรด หรือเซลเซียส แบ่งสเกลระหว่างขีดเยือกแข็งและขีดเดือดเป็น 100 องศา ส่วนแบบฟาเรนไฮด์มีขีดเยือกแข็งอยู่ที่ 32 องศา และขีดเดือดอยู่ที่ 212 องศา (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) เทอร์โมมิเตอร์แบ่งออกได้เป็น 6 แบบ (แล้วแต่การสร้าง) คือ เทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุแก๊ส (gas themometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุของเหลวในแก้ว (liquid - in glass themometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบเปลี่ยนรูปร่าง (deformation thermometer) เทอร์โมมิเตอร์ระบบไฟฟ้า (liquid - in - metal thermometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้เสียง (sonic thermometer) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
check (vi.) ขีดกากบาท
rule off (phrv.) ขีดขั้น See also: ขีดเส้นขั้น
cross out (vt.) ขีดฆ่า
black out (phrv.) ขีดฆ่าออก See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า Syn. blacken out
blacken out (phrv.) ขีดฆ่าออก See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า Syn. black out
cross off (phrv.) ขีดฆ่าออก See also: ขีดออก Syn. cross out
cross out (phrv.) ขีดฆ่าออก See also: ขีดออก Syn. cross off, score out, strike off, strike out
limit (n.) ขีดจำกัด See also: วงจำกัด, ขีดกำหนด Syn. terminal point
terminal point (n.) ขีดจำกัด See also: วงจำกัด, ขีดกำหนด
rule out (phrv.) ขีดทับ See also: ขีดออก
limit (n.) ขีดสูงสุด See also: ขีดสุด Syn. limitation
mark (vt.) ขีดออก See also: ฆ่าออก
scrub out (phrv.) ขีดออก See also: ขีดฆ่าออก Syn. cross out
strike out (phrv.) ขีดออก See also: ขีดฆ่า
strike through (phrv.) ขีดออก See also: ขีดฆ่า Syn. cross out
mark with lines (vt.) ขีดเส้น See also: ตีเส้น
rule (vt.) ขีดเส้น See also: ตีเส้น Syn. mark with lines
doodle (vi.) ขีดเส้นขยุกขยิก
underline (vt.) ขีดเส้นใต้
underscore (vt.) ขีดเส้นใต้ข้อความ Syn. underline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dot-dot... dash-dot.จุด จุด ขีด จุด จุด ขีด จุด จุด
Next level?ขีดความสามารถขั้นต่อไป?
What's our defensive capability ?ขีดความสามารถในการป้องกันของเราเป็นไงบ้าง?
Scratch that. Very important.ขีดฆ่าที สำคัญมากเลยแหละ
'Cause we've scraped the bottom of that Britney barrel.ขีดฆ่ารายชื่อเพลง ของบริทนี่ย์
The limitation of love is that you need an accompliceขีดจำกัดของความรักคือ that you ต้องการผู้สมคบ
The ring's limits are only what you can imagine.ขีดจำกัดของแหวนก็เท่ากับสิ่งที่นายจะจินตนาการได้
Scratch the last.ขีดบรรทัดสุดท้ายออกด้วย
Writing all those silly numbers. I had to hurry her along.ขีดเขียนแต่ตัวเลขโง่ๆ ฉันได้แต่ปล่อยให้เธอทำไป.
I was even measuring him, because I want to make sure that when it happens, there's no doubt at all.ขีดเส้นรอบเอาไว้ เพราะฉันต้องการความมั่นใจว่า เวลาสิ่งนั้นเกิดขึ้น จะได้ไม่มีข้อสงสัย
Drawing a line like this would always start a fight.ขีดเส้นแบบนี้ แล้วก็แย่งกันทุกที
Chalk one up for the Cretaceous.ขีดเส้นใต้ไว้เลย ประโยชน์ของยุค ครัสเตเชียส
But the full extent of Dave's rage was realized...ขีดโทสะของเดฟถูกเปิดเผย
Well, I sat with him and I sketched a little. I don't do it very well, though.ฉันก็นั่งขีดเขียนภาพอยู่ข้างๆ แต่ฉันไม่เก่งหรอกค่ะ
A red line strikes out the names of the dead.และชื่อที่ถูกขีดฆ่าด้วยสีแดง คือชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
It must be scratched.มันจะต้องมีรอยขีดข่วน
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด
Construction engineer. - Computer operator? Read that one.บางทีก็ใส่ขีดสั้นบางทีก็ไม่ใส่
On the day I was born, my mama grunted.ตอนฉันเกิดแม่เบ่งสุดขีด
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน
Others build matchstick houses.อื่น ๆ สร้างบ้านไม้ขีดไฟ
"stared into the illimitable gulf of the unknown...จ้องมองอ่าวอันกว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัด ของสิ่งที่เขามิอาจรู้ได้
Well, if this isn't a mountain, then Anson might just as well redraw the border and put us all in England, God forbid.คือถ้าที่นี่ไม่ใช่ภูเขา แอนสันก็อาจจะขีดเส้นพรมแดนใหม่ และเอาเรารวมไปกับอังกฤษ
Your friend came through without a scratch.เพื่อนคุณไม่มีแม้รอยขีดข่วน.
Hey, Ma! Where are the matches? Oh, wait.เฮ้ แม่ ไม้ขีดอยู่ไหน โอ้ เดี๋ยว มันอยู่นี่ ไม่มีอะไร
We're approaching our abort limits.เรากำลังเข้าใกล้ขีด จำกัด ของการยกเลิกของเรา
I would like to underline that these are just precautionary measures.ฉันต้องการที่จะขีดเส้นใต้ว่า เหล่านี้เป็นเพียงมาตรการ
Nick Beam is the master of his fate... the ruler of his destiny."นิคบีมเป็นเจ้าชีวิต ขีดชะตาตัวเอง"
Nothing. It's dangerous, that's all. You have to know your limitations.ไม่มีอะไร มันอันตรายน่ะ ลูกต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเอง
His popularity was its peakความนิยมในตัวเขาพุ่งถึงขีดสุด
I crossed out your period and made a sentence.เปล่า ฉันขีดจุดจบออก แล้วก็ทำให้มันเป็นประโยค
Let's face it, anybody will have traits that get on your nerves.มาคุยกันดีกว่า ความอดทนของทุกคน มีขีดจำกัด
Why shouldn't it be your annoying traits? I'm no day at the beach.ทำไมคุณต้องไปยุ่งกับขีดจำกัดนั้นด้วย ฉันทำงานบ้านไม่ได้หยุดเลย
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา
You don't have a scratch on you.คุณไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน
We'll draw on her arms here, and cut them at the wrists.เราจะขีดเส้นตรงแขนหล่อนที่นี่, และตัดที่ข้อมือ.
We'll be sending Potter to the hospital wing in a matchbox.พอตเตอร์อาจต้องไปห้องพยาบาล ในกล่องไม้ขีด
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด
So we're going to say with the current tonnage of sulphur oxides for example we will say that is the limit.เราก็เลยบอกว่า ปริมาณก๊าซที่เราปล่อยออกไปในปัจจุบัน เช่น ซัลเฟอร์ออกไซด์ เราก็บอกว่านี่เป็นขีดจำกัด
Units are excercising extreme pressure.หน่วยกำลังเจอสถานการณ์กดดันสุดขีด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขีด
Back to top