ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underscore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underscore*, -underscore-

underscore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underscore (vt.) ขีดเส้นใต้ข้อความ Syn. underline
underscore (vt.) เน้นย้ำ Syn. underline
English-Thai: HOPE Dictionary
underscore(อันเดอะสคอร์') vt. ขีดเส้นใต้,ยืนยัน,เน้น n. เส้นใต้,ดนตรีประกอบ, Syn. underline,emphasize
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
underscore๑. เส้นใต้อักขระ๒. ขีดเส้นใต้ [มีความหมายเหมือนกับ underline] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to underscore the importance of our mutual cooperation, and unless I hear otherwise, I'm going to assume we have your support.ผมอยากลดความสำคัญ ในความร่วมมือระหว่างเรา ยกเว้นว่าผมได้ยินเป็นอย่างอื่น ผมจะสรุปว่าเรายังได้รับการสนับสนุนจากคุณ
He took the Twitter name Mayor West, so now I have to use Mayor underscore West.เขาใช้ชื่อในทวิตเตอร์ MayorWest ไปแล้ว ฉันก็เลยต้องใช้ Mayor_West แทน
And it's crucial you underscore that profits are up dramatically.จึงเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้ผลกำไรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
OK, it's 7-8-8-4-underscore-L-Reisert.โอเค กด 7884_LReisert
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง
You're both staring at each other in slow motion, which although cheesy and obvious, it underscores your respective yearnings.จ้องมองไปที่อีกฝ่าย แล้วก็กลายเป็นภาพสโลว์โมชั่น มันเดาง่ายแล้วก็น่าเบื่อไปหน่อย แต่ก็ทำให้วูบวาบดีเนอะ
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.สำหรับผมแล้วมันตอกย้ำ ความรับผิดชอบของเรา การจัดการเพิ่มเติม กรุณากับอีกคนหนึ่ง และเพื่อรักษาและหวงแหน

underscore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダースコア[, anda-sukoa] (n) underscore
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンダースコア[あんだーすこあ, anda-sukoa] underscore, underline

underscore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขีดเส้นใต้[n.] (khītsentāi) EN: underline ; underscore FR:
เครื่องหมายสัญประกาศ [n. exp.] (khreūangmāi) EN: _ ; underscore FR: _ ; soulignement [m]
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
สัญประกาศ[n.] (sanyaprakāt) EN: underline ; underscore FR:
สัญประกาศ[n.] (sanyaprakāt) EN: underscore FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underscore
Back to top