ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delete

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delete*, -delete-

delete ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delete (vt.) ตัดออก See also: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก Syn. cancel, brushoff Ops. include
delete from (phrv.) ลบออกจาก See also: เอาออกจาก Syn. erase from, leave out, miss out, omit from
deleterious (adj.) เป็นอันตราย (คำทางการ) See also: เป็นภัย, เป็นผลร้าย Syn. corrosive, wasting Ops. beneficial, useful
English-Thai: HOPE Dictionary
delete(ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น
deleterious(เดลลิเทีย'เรียส) adj. ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,เป็นอันตราย,เป็นภัย., See also: deleteriousness n. ดูdeleterious
English-Thai: Nontri Dictionary
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
deleterious(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Delete key; Del keyแป้นลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delete keyแ้ป้นลบ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลบทิ้ง (v.) delete
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't delete anything without making notes.อย่าลบอะไรก็ตามโดยไม่เขียนโน้ตไว้สิ
He reported his wife died, but he wants us to delete it.มีผู้ชายคนนึง เคยแจ้งไปว่าภรรยาตายแล้ว ตอนนี้เค้าอยากให้เราแก้ให้เค้าใหม่
To repeat the message, press one. To delete it...ฟังข้อความซ้ำกด 1 ลบข้อความกด..
We can delete pictures that we uploadedเราลบได้เฉพาะ รูปที่เราอัพโหลดเท่านั้น
Yeah, just delete the guy from your memory!ใช่ ลบผู้ชายงี่เง่าจากความทรงจำซะ!
To delete this message...หากต้องการลบข้อความ...
Do you want to delete details of this transfer? Yes Noคุณต้องการลบรายการโอนเงินครั้งนี้หรือไม่ ใช่หรือไม่ใช่
Why go to so much trouble to protect information about the past, information the Company could just delete any time they wanted to?ทำไมจะต้องลำบากขนาดนั้น เพื่อปกปิดข้อมูลในอดีต ข้อมูลของคอมพานีสามารถลบ
YEAH, JUST BECAUSE YOU DELETE YOUR HISTORY, IT DOESN'T MEAN ALL YOUR DIRTY CYBERLAUNDRYมันไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกลบออกไปจากฮาร์ดิสก์ซะหน่อย
How do you delete an incoming call?ลบสายที่โทรเข้ายังไง?
Who would have the skills to delete the file from the mainframe?คนที่มีความสามารถ ที่จะลบข้อมูลนี้จากในระบบหลักได้
I want you to make a copy for me, put it on this, and then delete it from your hard drive.ฉันอยากให้นายเอาข้อมูลมาให้ฉัน ใส่ไว้ในนี้ และลบมันซะ จากฮาร์ดิสของนาย

delete ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
删掉[shān diào, ㄕㄢ ㄉㄧㄠˋ, 删掉 / 刪掉] delete
增删[zēng shān, ㄗㄥ ㄕㄢ, 增删 / 增刪] add and delete

delete ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トル[, toru] (n) (1) torr; (2) (See 取る・1) to delete (editor's mark)
一字削る[いちじけずる, ichijikezuru] (v5r) to delete a letter
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] (n) {comp} delete abstract-operation
抹消[まっしょう, masshou] (n,vs) erasure; delete (e.g. DEL character); (P)
アンデリート[, anderi-to] (n) {comp} Undelete
デリート[, deri-to] (n) delete; (P)
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
廃止事項[はいしじこう, haishijikou] (n) {comp} deleted feature
消す[けす, kesu] (v5s,vt) (1) to erase; to delete; to cross out; (2) to turn off power; (3) to extinguish; to put out; (4) (sl) to bump off; (P)
追加削除[ついかさくじょ, tsuikasakujo] (n) (1) additions and deletions; adding and deleting; revisions; revising; (vs) (2) to add and to delete; to revise
Japanese-English: COMDICT Dictionary
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation
抹消[まっしょう, masshou] erasure, delete (DEL)
アンデリート[あんでりーと, anderi-to] Undelete
削除[さくじょう, sakujou] delete, DEL
廃止事項[はいしじこう, haishijikou] deleted feature

delete ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
คัดชื่อออก[v. exp.] (khat cheū ø) EN: expel ; delete a name FR:
ขีดฆ่า[v.] (khītkhā) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase ; strike out ; scratch out FR: rayer ; barrer
ลบออก[v. exp.] (lop øk) EN: delete ; erase FR: supprimer ; effacer ; biffer
พับ[v.] (phap) EN: strike out ; delete ; write off ; cancel FR: effacer
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge ; sever ; prune FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ทำหาย (ทำ...หาย)[v. exp.] (tham ... hā) EN: lose … ; delete … FR: perdre ... ; égarer ...
ทอน[v.] (thøn) EN: cut ; cut short ; delete ; shorten FR: supprimer
แป๊ก[v.] (paēk) EN: fail to achieve an objective ; fail ; have a deleterious result ; go haywire FR:
เป็นพิษ[adj.] (pen phit) EN: toxic FR: toxique ; vénéneux ; délétère ; vireux
ผลร้าย[n.] (phonrāi) EN: deleterious effect FR:

delete ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löschtaste {f}delete key; cancel key; clear key

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delete
Back to top