ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเติม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเติม*, -การเติม-

การเติม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเติม (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเพิ่มเติม, การบวก
การเติม (n.) addition See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increasing Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การขยาย
English-Thai: HOPE Dictionary
alkylation(แอลคิเล' ชัน) chem. การแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบด้วย alkyl group, การเติมพาราฟินลงใน olefin
catalysis(คะแทล'ลิซิส) n. การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีโดยการเติมสารกระตุ้น,ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลหรือแรงโดยมีตัวกระตุ้นที่ไม่ถูกกระทบกระเทือน, See also: catalytic adj. ดูcatalysis pl. catalyses, Syn. katalysis,stimulation
paragogen. การเติมเสียงหรือกลุ่มของเสียงหลังคำ
English-Thai: Nontri Dictionary
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oxygenationการเติมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enrichmentการเติมสารอาหารลงไปให้มีปริมาณเท่ากับที่เคยมี [การแพทย์]
Seeding การเติมหัวเชื้อ หมวดคุณภาพน้ำ seed หมายถึง จุลินทรีย์ที่เติมลงในระบบบำบัด เพื่อให้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ทำพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล [สิ่งแวดล้อม]
Step Aeration การเติมอากาศแบบเป็นขั้น วิธีการหนึ่งในระบบเอเอส ที่มีการป้อนน้ำเสียเข้าหลายจุดตาม ความยาวของถังเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Super Chlorination การเติมคลอรีนเกินขั้น การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนโดยที่ปริมาณคลอรีนมีมาก พอจะทำให้เกิดคลอรีนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
Additionปฏิกิริยาการรวมตัว, การเพิ่มขึ้น, การเติมเข้าไป, แอดดิชัน [การแพทย์]
Calcificationหินปูนเกาะ,การแข็งตัวของกระดูก,หินปูนจับ,การมีหินปูน,หินปูนมาจับ,การเกาะของแคลเซียม,การพอกตัวของแคลเซี่ยม,การจับเกาะของแคลเซียมที่กระดูก,มีแคลเซี่ยมมาหุ้ม,การเกิดหินปูนจับ,หินปูนเกาะจับ,การมีแคลเซี่ยม,การเติมแคลเซียม,มีหินปูนจับ [การแพทย์]
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Depletion การขาดแคลน การลดลงอย่างต่อเนื่องของน้ำในลำธารหรือน้ำใต้ ดิน หรือแอ่งน้ำ ในอัตรามากกว่าการเติมเข้า การที่มีสิ่งนั้นไม่พอเพียง เช่น การขาดออกซิเจนหรือสารอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Ozonation ออโซเนชั่น การเติมโอโซน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impletion (n.) การเติม See also: การใส่, การบรรจุ
filling (n.) การเติมตำแหน่งว่าง See also: การเติมช่องว่าง Syn. fill
replenishment (n.) การเติมให้เต็ม See also: การทำให้สมบูรณ์, การเติมเชื้อเพลิง Syn. renewal
calcify (vi.) แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม
calcify (vt.) ทำให้แข็งตัวโดยการเติมเกลือแคลเซียม
salt with (phrv.) ชูรสด้วยการเติม (บางสิ่ง) See also: ทำให้มีชีวิตชีวา
water down (phrv.) ทำให้เจือจาง (ด้วยการเติมน้ำ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Filling the air with hope.การเติมอากาศที่มีความหวัง
Cap refill is five seconds.Push one of epi.การเติมเลือดในหลอดเลือดฝอย 5 วินาที/ครั้ง ให้อีพริเนฟริน 1 หลอด
They're about fulfilling your dreams and about standing up for what you believe in.มันเป็นเรื่องของการเติมเต็มความฝันของเราเอง และยึดมั่นในสิ่งที่ตนเชื่อ
And with the added component of adrenaline,และด้วยการเติมส่วนผสมของอดรีนาลีน
The only purpose for rp-7 rocket fuelเหตุผลเดียวที่มีการเติมเชื้อเพลง RP7
Do you need another refill?คุณต้องการเติมอะไรอีกไหม?
Once we leave, there will be no resupply.เมื่อเราไปแล้ว จะไม่มีการเติมเสบียงอีก
In the journal he talks about filling in the last space,ในสมุดบันทึกเขาพูดเกี่ยวกับ การเติมช่องว่างสุดท้าย
Well, considering the odds of filling in an open-ended straight with one card Are 5-to-1 against, while a one-card flush drawเอ่อ, พิจารณาจากความเป็นไปได้ ของการเติมสเตรทปลายเปิด ด้วยไพ่ 1 ใบ เป็น 5 ต่อ 1 ในขณะที่ฟลัชแบบไพ่ใบเดียว
That will hardly fill the pages of history.คงจะยากเต็มที่ในการเติมหน้ากระดาษ เขียนประวัติศาสตร์กัน
We'll be apart for weeks. You need some cheering up. OK.เราต้องแยกกันอยู่สักพัก งั้นฉันคิดว่าเธอต้องการเติมพลังเพิ่มใหม่
# But I look around me and I see it isn't so ##ต้องการเติมเต็มโลกใบนี้\ ด้วยเพลงรักไร้สาระ#
It's not adding up to a hundred any more.มันไม่ใช่การเติมเต็มกันอีกต่อไป
Isn't that piling up hatred?นั่นมิใช่การเติมเต็มความเกลียดชังรึ
Many vampires feel alone and confused, programmed to despise themselves by all the hateful and incendiary anti-vampire rhetoric in the media.แวมไพร์จำนวนมาก รู้สึกโดดเดี่ยวและสับสน เหมือนถูกโปรแกรมมา ให้เหยียดแคลนตัวเอง โดยความเกลียดชัง, การชักจูงโน้มน้าว และการเติมเชื้อไฟ เรื่องต่อต้านแวมไพร์ ที่มีในสื่อต่างๆ
"With repeated small doses of the toxin,"กับการเติมพิษทีละน้อย
Maybe this guy thought he was sinking the body by filling it with water.บางทีเจ้าหมอนี่คิดว่า เขาทำให้ศพจม โดยการเติมเต็มด้วยน้ำ
Shannon, table four needs a refill.แชนนอล โต๊ะ 4 ต้องการเติมเหล้า
For some it's when their love becomes complete.บางทีช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเติมเต็มความรักของเรา
I'm gonna fill my room with the things that I love.ฉันต้องการเติมเต็มห้องของฉันกับสิ่งที่ฉันรัก
I was thinking about redoing my will-- you know, setting up a college savings account.ฉันคิดไว้ว่า การเติมเต็มของฉันจะ-- คุณก็รู้ การจัดการ บัญชีออมทรัพย์มหาลัย
It just needs some brake fluid, honey. Yous!มันแค่ต้องการเติมน้ำมันเบรคสักหน่อย ยูซ!
Well, hopefully, in less than ten minutes, your wish will be fulfilled.ดีหวังว่าในเวลาน้อยกว่าสิบ นาทีต้องการของคุณจะได้รับการเติมเต็ม.
But from now on I don't want to be involved in your... extracurricular activities.แต่จากนี้ไป ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยว กับการเติมพลังของเธออีกแล้ว
Derby Dolls have a slot needs to be filled.เดอบี้ ดอล มีช่องที่ต้องการเติมเต็ม
You take one philosophy class, now you're the queen of nature versus nurture?เธอลงเรียนวิชาปรัชญาด้วยหรือไง เพราะตอนนี้เธอเหมือนราชินีของธรรมชาติและการเติมแต่ง
You looked like you could use a refill.นายดูเหมือนต้องการเติม
The ritual fed the fantasy, the fantasy fed the rage.พิธีกรรมเติมเต็มจินตนาการ จินตนาการเติมเต็มความรุนแรง
Produced a self-fulfilling prophecy.ส่งผลต่อความต้องการเติมเต็ม
It will take me a moment to re-inflate.ผมต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยในการเติมลมกลับ
They developed opposable thumbs and toes for swinging from branch to branch, across the broad canopy of treetops, where all their needs were fulfilled.สำหรับแกว่งจากสาขาที่สาขา ข้ามหลังคากว้างของยอดไม้, ที่ตอบสนองความต้องการของ พวกเขาทั้งหมดได้รับการเติมเต็ม
Find people who either were sympathetic to Iran or who could be made sympathetic by fulfilling certain financial needs.มองหาคนที่ เห็นอกเห็นใจชาวอิหร่าน หรือคนที่ทำให้ เห็นอกเห็นใจได้ โดยการเติมเต็ม ความต้องการด้านการเงิน
The need to fill a void...ความต้องการเติมเต็มช่องว่าง...
The breaches have been filled.การละเมิดได้รับการเติม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเติม
Back to top