smooth

แปลว่า


adj เรียบ
ความหมายเหมือนกับ: flat , plane , level
คำที่เกี่ยวข้อง: ราบ , แบนเรียบ
adj ราบรื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีปัญหา

คำที่มี "smooth" ในคำ


smoothen vt ทำให้เรียบ
ความหมายเหมือนกับ: even , flatten , level

smoother vi ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก
ความหมายเหมือนกับ: squelch , suffocate

smoother vt ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก
ความหมายเหมือนกับ: squelch , suffocate

smoothie n สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ)
ความหมายเหมือนกับ: flatterer

smooth-tongued adj พูดคล่อง

smooth away phrv ทำให้แบน

smooth away phrv ขจัด

smooth back phrv ทำให้เรียบ

smooth down phrv ทำให้แบน

smooth in phrv ทำให้เรียบ
ความหมายเหมือนกับ: iron out

smooth on phrv ทำให้เรียบ
ความหมายเหมือนกับ: iron out , smooth in

smooth out phrv ทำให้แบน
ความหมายเหมือนกับ: iron out

smooth out phrv ทำให้หลุดพ้นปัญหา

smooth over phrv ทำให้บรรเทา

smooth over phrv ทำให้ลดลงอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: gloss over , slough over , slur over

smoothly adv อย่างคล่องแคล่ว
ความหมายเหมือนกับ: volubly
คำตรงข้าม: slowly

take the rough with the smooth idm ยอมรับว่าสิ่งที่ดีมาพร้อมกับความผิดหวังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top