ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

levelly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *levelly*, -levelly-

levelly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
levelly (adv.) ราบ (นอน, เหยียดตัว) Syn. horizontally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า levelly
Back to top