ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plane*, -plane-

plane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plane (n.) เครื่องบิน See also: เรือบิน Syn. aircraft, airliner
plane (vi.) บินร่อน See also: ร่อน Syn. glide, soar
plane (vi.) (เรือ) แล่นแฉลบ See also: แล่นไปเหนือผิวน้ำ
plane (n.) พื้นราบ See also: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ
plane (adj.) ระนาบ See also: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ Syn. flat, smooth
plane (adj.) เกี่ยวกับแนวราบ
plane (n.) ปีกเครื่องบิน See also: แพนหางเครื่องบิน
plane (n.) ระดับ See also: สถานะทางสังคม, ชั้น, ขั้น Syn. level, stratum, stage
plane (n.) กบไสไม้
plane (n.) ไม้ปาดปูน
plane (n.) เครื่องไสโลหะ
plane (vt.) ไสกบ
plane (vt.) ทำให้เรียบ See also: ปรับพื้นให้เรียบ
plane down (phrv.) บินลดระดับลง
plane down (phrv.) เครื่องบินร่อนลง
planer (n.) เครื่องไสไม้
planet (n.) โลก See also: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ Syn. sphere, globe, earth
planetarium (n.) หอดูดาว
planetary (adj.) เกี่ยวกับโลก See also: ของโลก, ทางโลก Syn. terrestrial
planetary (adj.) เกี่ยวกับดาวเคราะห์
planetary (adj.) พเนจร See also: เคลื่อนที่, เร่ร่อน, ไม่แน่นอน Syn. wandering
planetoid (n.) วัตถุในอากาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
plane(เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
planeระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
planet carrierชิ้นรองรับชุดเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Planeระนาบ [TU Subject Heading]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กบ (n.) plane See also: carpenter´s plane, planning machine, planer Syn. กบไสไม้
กบไสไม้ (n.) plane See also: carpenter´s plane, planer Syn. กบ
ความราบ (n.) plane See also: flat, level, even, smoothness Syn. ความเรียบ, ความราบเรียบ
คาบ (n.) plane See also: plain Syn. พื้นหน้าเรียบ
พื้นหน้าเรียบ (n.) plane See also: plain
ระนาบ (n.) plane
อากาศนาวา (n.) plane See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship Syn. เรือบิน, เครื่องบิน
เครื่องบิน (n.) plane See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship Syn. เรือบิน, อากาศนาวา
เรือบิน (n.) plane See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship Syn. เครื่องบิน
ดาวนพเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวเคราะห์
ดาวพระเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวเคราะห์, ดาวนพเคราะห์
ดาวเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวนพเคราะห์
นพเคราะห์ (n.) planet See also: nine celestial bodies Syn. นวเคราะห์
นวเคราะห์ (n.) planet See also: nine celestial bodies
พระเคราะห์ (n.) planet See also: star Syn. ดาวนพเคราะห์, ดาวพระเคราะห์ Ops. ดาวฤกษ์
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ระนาบเอียง (n.) inclined plane
ลง (v.) land (airplane) See also: ebb (tide or level of sea on the shore) Ops. ขึ้น
ศุภเคราะห์ (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I got there by planeฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
It takes about 40 minutes by planeใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยเครื่องบิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, my plane was shot down, and I bailed out.{\cHFFFFFF}ใช่เครื่องบินของฉันถูกยิง และผมประกันตัวออกมา
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
I'm putting you on a plane to Vegas.I'm putting you on a plane to Vegas.
Is that how you got here? In a plane that crashed?เธอนั่งอยู่บนเครื่องบิน ที่บินมาตกที่นี่เหรอ
I haven't been able to get near a plane since the war.ผมเข้าใกล้เครื่องบินไม่ได้เลย ตั้งแต่สงครามแล้ว
The pilots are probably too busy flying the plane for that.นักบินอาจงานยุ่งจน ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นนะลูก
No, I've never been up in a plane before.ไม่ครับ ผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อน
Our lives depend on just one thing - finding someone to fly this plane who didn't have fish for dinner.หาใครสักคนที่บินเครื่องบินนี้ได้ คนที่ไม่ได้กินปลาเป็นอาหารเย็น
This plane has four engines. It's an entirely different kind of flying.เครื่องบินลำนี้มี 4 เครื่องยนต์ การบินมันต่างกันโดยสิ้นเชิง
I haven't touched any kind of plane in six years.ผมไม่เคยแตะเครื่องบินมา 6 ปีแล้ว
But I do know that you're the only one on this plane who can possibly fly it.แต่ผมรู้ว่าคุณเป็นคนเดียว บนเครื่องบินนี่ที่อาจจะบินได้
Flying a plane is like riding a bicycle.การขับเครื่องบินก็เหมือนการขี่จักรยาน

plane ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
基本多文种平面[jī běn duō wén zhǒng píng miàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 基本多文种平面 / 基本多文種平面] basic multilingual plane BMP
航向[háng xiàng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 航向] course; direction (a ship or plane is heading in)
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)
九面体[jiǔ miàn tǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 九面体 / 九面體] enneahedron (solid figure having nine plane faces)
歼击机[jiān jī jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ ㄐㄧ, 歼击机 / 殲擊機] fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
基面[jī miàn, ㄐㄧ ㄇㄧㄢˋ, 基面] ground plane (in perspective drawing)
航模[háng mó, ㄏㄤˊ ㄇㄛˊ, 航模] model plane or ship
导航员[dǎo háng yuán, ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, 导航员 / 導航員] navigator (on a plane or boat)
相平面[xiàng píng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 相平面] phase plane (math., ordinary differential equations)
平面几何[píng miàn jǐ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 平面几何 / 平面幾何] plane geometry
投影面[tóu yǐng miàn, ㄊㄡˊ ˇ ㄇㄧㄢˋ, 投影面] plane of projection (in perspective drawing)
银盘[yín pán, ˊ ㄆㄢˊ, 银盘 / 銀盤] silver plate; plane of the galaxy
切平面[qiē píng miàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 切平面] tangent plane (to a surface)
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, 班机 / 班機] airliner; airplane; plane
坠机[zhuì jī, ㄓㄨㄟˋ ㄐㄧ, 坠机 / 墜機] airplane crash
飞机[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, 飞机 / 飛機] airplane
飞机舱门[fēi jī cāng mén, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄤ ㄇㄣˊ, 飞机舱门 / 飛機艙門] airplane cabin door
飞机餐[fēi jī cān, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ, 飞机餐 / 飛機餐] airplane meal (GM)
对顶角[duì dǐng jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˇ, 对顶角 / 對頂角] angle to the vertical; angle (between two lines or two planes)
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 小行星] asteroid; minor planet
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
机身[jī shēn, ㄐㄧ ㄕㄣ, 机身 / 機身] body of a vehicle or machine; fuselage of a plane
[cāng, ㄘㄤ, 舱 / 艙] cabin; the hold of a ship or airplane
货机[huò jī, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧ, 货机 / 貨機] cargo plane
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 星球] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body
星体[xīng tǐ, ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, 星体 / 星體] celestial body (planet, satellite etc)
包机[bāo jī, ㄅㄠ ㄐㄧ, 包机 / 包機] chartered plane; to charter a plane
矮行星[ǎi xíng xīng, ㄞˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 矮行星] dwarf planet
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, 尾翼] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit
机组[jī zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, 机组 / 機組] flight crew (on a plane)
前部[qián bù, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 前部] front part; front section; nose (of a plane)
舷梯[xián tī, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄧ, 舷梯] gangway; ramp (to board a ship or plane)
星曜[xīng yào, ㄒㄧㄥ ㄧㄠˋ, 星曜] heavenly bodies (esp. the sun, moon or five visible planets)
斜面[xié miàn, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ, 斜面] inclined plane
行星际[xíng xīng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, 行星际 / 行星際] interplanetary
星际[xīng jì, ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, 星际 / 星際] interstellar; interplanetary
木星[Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ, 木星] Jupiter (planet)
火星[Huǒ xīng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ, 火星] Mars (planet)
水星[shuǐ xīng, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ, 水星] Mercury (planet)

plane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane
スペースプレーン[, supe-supure-n] (n) space plane
ソーラープレーン[, so-ra-pure-n] (n) solar plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] (n) {comp} view plane normal
フェザープレーン[, feza-pure-n] (n) feather plane
フォーカルプレーン[, fo-karupure-n] (n) focal plane
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane
両用機[りょうようき, ryouyouki] (n) amphibian plane
円鉋[まるがんな, maruganna] (n) round carpenter's plane
削り落とす[けずりおとす, kezuriotosu] (v5s) to scrape off; to plane off
双胴機[そうどうき, soudouki] (n) twin-fuselage plane
台直し鉋;台直しかんな[だいなおしかんな, dainaoshikanna] (n) plane with a blade at ninety degrees to its base used for maintaining the bases of other wooden planes
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade
押さえ棒[おさえぼう, osaebou] (n) metal rod in a wooden plane which holds the chip breaker against the blade
押さえ溝[おさえみぞ, osaemizo] (n) groove in the body of wooden plane which holds the blade
片道航空券[かたみちこうくうけん, katamichikoukuuken] (n) one-way airline ticket; one-way plane ticket
直交化平面波[ちょっこうかへいめんは, chokkoukaheimenha] (n) orthogonalized plane wave; OPW
自爆[じばく, jibaku] (n,vs,adj-no) suicide bombing (e.g. crashing one's plane into a target); self-destruction; blowing oneself up
艦載機[かんさいき, kansaiki] (n) ship-borne plane
鉋身[かんなみ, kannami] (n) cutting blade of a plane
鉛直面[えんちょくめん, enchokumen] (n) vertical plane
黄道面[こうどうめん, koudoumen] (n) plane of the ecliptic
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P)
アクアプレーン[, akuapure-n] (n) aquaplane
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife)
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture)
ジェット機[ジェットき, jietto ki] (n) jet aeroplane; jet airplane; (P)
ソアラ;ソアラー[, soara ; soara-] (n) soarer; sailplane
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
フォーカルプレーンシャッター[, fo-karupure-nshatta-] (n) focal-plane shutter
プラネタリウム[, puranetariumu] (n) planetarium; (P)
プラネット[, puranetto] (n) planet
プレーナー[, pure-na-] (n) planer
ヨーロッパスナヤツメ;ヨーロピアンブルックランプリ[, yo-roppasunayatsume ; yo-ropianburukkuranpuri] (n) European brook lamprey (Lampetra planeri)
ラジコン[, rajikon] (n) (abbr) radio controlled models (car, plane, etc.)
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
一人乗り[いちにんのり, ichininnori] (n,adj-no) single seater (e.g. boat, aeroplane, airplane)
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games)
下駄履き[げたばき, getabaki] (n) (1) wearing wooden clogs; (2) (col) floatplane
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
光基準面[ひかりきじゅんめん, hikarikijunmen] optical reference plane
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP)
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane
面オクテット[めんオクテット, men okutetto] plane octet
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane

plane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเครื่องบิน[adv.] (dōi khreūan) EN: by plane ; by air FR: en avion
กามาวจรภูมิ[n. exp.] (kāmāphajøn ) EN: the Sensuous Plane of Existence ; the Sense Sphere ; the Sensuous Sphere FR:
กึ่งระนาบปิด[n. exp.] (keung ranāp) EN: closed half plane FR:
ขึ้นเครื่อง[v. exp.] (kheun khreū) EN: board a plane ; get on a plane FR: monter à bord d'un avion ; embarquer à bord d'un avion ; monter dans un avion ; embarquer
ขึ้นเครื่องบิน[v. exp.] (kheun khreū) EN: board a plane ; get on a plane FR: monter à bord d'un avion ; embarquer à bord d'un avion ; monter dans un avion ; embarquer
ขี้กบ[n.] (khīkop) EN: wood shavings ; plane shavings FR: copeaux [mpl]
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx) ; aéroplane [m] (vx) ; appareil [m]
เครื่องบินไอพ่น[n.] (khreūangbin) EN: jet ; jet plane FR: avion à réaction [m] ; jet [m]
เครื่องบินใบพัด[n. exp.] (khreūangbin) EN: propeller plane FR: avion à hélice [m]
เครื่องบินโดยสาร[n. exp.] (khreūangbin) EN: passenger aircraft ; passenger plane ; aeroplane ; airplane (Am.) FR: avion de transport de passagers [m] ; avion de ligne [m]
เครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก[n. exp.] (khreūangbin) EN: small passenger plane FR:
เครื่องบินเจ็ท[n. exp.] (khreūangbin) EN: jet plane ; jetliner ; jet FR: avion à réaction [m] ; jet [m] (anglic.)
เครื่องบินขนล่ง[n. exp.] (khreūangbin) EN: transport plane FR: avion de transport [m]
เครื่องบินขนส่ง[n. exp.] (khreūangbin) EN: transport plane FR: avion de transport [m]
เครื่องบินขนส่งสินค้า[n. exp.] (khreūangbin) EN: cargo plane FR: avion-cargo [m]
เครื่องบินกระดาษ[n. exp.] (khreūangbin) EN: paper plane ; paper aeroplane FR: avion en papier [m]
เครื่องบินเหมาลำ[n. exp.] (khreūangbin) EN: charter plane ; charter flight FR: charter [m] (anglic.) ; avion nolisé [m]
เครื่องบินรบ[n. exp.] (khreūangbin) EN: fighter aircraft ; fighter plane ; fighter FR: avion de combat [m]
ความเอียงของระนาบ[n. exp.] (khwām īeng ) EN: inclination of a plane FR: inclinaison du plan [m]
กบ[n.] (kop) EN: carpenter's plane ; planing machine FR: rabot [m] ; guillaume [m]
กบบัว[n. exp.] (kop būa) EN: rabbet plane FR:
กบกระดี่[n. exp.] (kop kradī) EN: grooving plane FR:
กบราง[n. exp.] (kop rāng) EN: grooving plane FR:
กบไสไม้[v.] (kopsaimāi) EN: plane FR: rabot [m] ; guillaume [m]
กราฟบนระนาบ[n. exp.] (krāp bon ra) EN: plane graph FR:
ลงเครื่องบิน[v. exp.] (long khreūa) EN: alight from a plane ; step down from a plane FR: débarquer d'un avion ; descendre d'un avion
โมเดลเครื่องบินรบ[n. exp.] (mōdēn khreū) EN: military aircraft model ; fighter plane model FR:
นั่งเครื่องบินไป...[v. exp.] (nang khreūa) EN: go to ... (destination) by plane FR: aller à ... (destination) en avion
แพน[n.] (phaēn) EN: tail ; sheet ; plane ; fanshaped object FR: empennage [m]
แพนหาง[n. exp.] (phaēn hāng) EN: tail plane of an airplane ; fantail FR:
ภาคตัดบนระนาบ[n. exp.] (phāk tat bo) EN: plane section FR:
ภาพฉายของจุดบนระนาบ[n. exp.] (phāp chāi k) EN: projection of a point on a plane FR:
ภาพฉายของส่วนของเส้นตรงบนระนาบ[n. exp.] (phāp chāi k) EN: projection of a line segment on a plane FR:
ผิวบนระนาบ[n. exp.] (phiu bon ra) EN: plane surface FR:
ระนาบ[n.] (ranāp) EN: plane; plane figure FR: plan [m] ; figure plane [f]
ระนาบ[adj.] (ranāp) EN: flat ; level ; plane FR: plat
ระนาบอาร์กอง[n. exp.] (ranāp Ākøng) EN: Argand plane FR:
ระนาบเชิงซ้อน[n. exp.] (ranāp choēn) EN: complex plane FR:
ระนาบเอียง[n. exp.] (ranāp īeng) EN: inclined plane FR: plan incliné [m]
ระนาบจำนวน[n. exp.] (ranāp jamnū) EN: real plane FR:

plane ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelebene {f}centre plane
Charterflugzeug {n}charter plane
Chartermaschine {f}charter plane
Brennebene {f}focal plane
Einlassebene {f}inlet plane
Gehrungshobel {m}miter plane; mitre plane
Beobachtungsflugzeug {n}observer plane
Passagierflugzeug {n} | großes Passagierflugzeugpassenger plane | airliner
Rettungsflugzeug {n}rescue aircraft; rescue plane
Drehebene {f} [math.]rotation plane
Kufenflugzeug {n}ski plane
Tangentialebene {f} [math.]tangent plane
Flugzeugreifen {m}aeroplane tyre; aircraft tyre
Kontenplan {m} | Kontenpläne
Lehrplan {m} | Lehrpläne
Fahrzeug {n} (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane)
Studienplan {m} | Studienpläne
Jagdflugzeug {n} [mil.]fighter (plane)
Terminplan {m} | Terminpläne
Hobel {m}plane
Hobelmaschine {f}planer; planing machine
Hyperebene {f} [math.]hyperplane
Lageplan {m} | Lagepläne
Fahrgestell {n} (Flugzeug)landing gear (airplane)
ausgereift {adj} (Pläne; Wein) | ausgereifter Planmature | mature plan
Planer {m}; Planerin
Planet {m} | Planeten
Planetarium {n}planetarium
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel
Zukunftsplan {m} | Zukunftspläne
Projektionsebene {f}plane of projection
Schrittgerät {n}planetary camera
Spielplan {m} | Spielpläne
Stundenplan {m} | Stundenpläne
Stützhyperebene {f} [math.]supporting hyperplane; tac-hyperplane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plane
Back to top