manage

แปลว่า


vi สำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: compass
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการได้สำเร็จ , ทำได้สำเร็จ
vt ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้)
ความหมายเหมือนกับ: triumph , win through
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการได้สำเร็จ , ทำได้สำเร็จ , หาทางทำจนสำเร็จ
vt จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน)
ความหมายเหมือนกับ: conduct , carry on
vi บริหาร
ความหมายเหมือนกับ: administrate , direct
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการ , ควบคุม , ปกครอง , ดูแล

ตัวอย่างประโยค


At last he managed to control himself. ในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ

คำที่มี "manage" ในคำ


manage with phrv ใช้

manage without phrv มีชีวิตอยู่ได้
ความหมายเหมือนกับ: do without , go without

manageability n การจัดการได้

manageable adj ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย
ความหมายเหมือนกับ: easy-going , trained , tame
คำตรงข้าม: unmageable

manageableness n ความสามารถจัดการได้ง่าย

manageably adv อย่างควบคุมได้

managed adj ซึ่งควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: ruled , controlled , dominated
คำตรงข้าม: ungoverned , unsupervised

management n การจัดการ
ความหมายเหมือนกับ: administration , supervision

management n คณะผู้บริหาร
ความหมายเหมือนกับ: directors , administrators , executives

management n ความสามารถในการจัดการ

manager n ผู้จัดการ
ความหมายเหมือนกับ: director , handler , supervisor , chief
คำตรงข้าม: worker , Laborer

manager n นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)

manageress n ผู้จัดการที่เป็นหญิง

managerial adj เกี่ยวกับการจัดการ
ความหมายเหมือนกับ: administrative , executive

managerialism n การจัดการ

managerially adv ทางการจัดการ

managership n การจัดการ

manage out phrv ทำโดยปราศจาก
ความหมายเหมือนกับ: do without , go without , live without

database management system n ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)

middle management n กลุ่มจัดการระดับกลาง (ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีผลต่อองค์กร)

mismanage vt จัดการผิด

mismanagement n การจัดการผิด
ความหมายเหมือนกับ: confusion , maladministration

stage-manage vt กำกับเวที

circus manager n ผู้ควบคุมการแสดงของโรงละครสัตว์

unmanageable adj ที่ควบคุมไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ungovernable , unruly
คำตรงข้าม: tractable , manageable

unmanageable adj ที่จัดการได้ยาก
ความหมายเหมือนกับ: clumsy
คำตรงข้าม: manageableค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top