manage

แปลว่า


vi สำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: compass
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการได้สำเร็จ , ทำได้สำเร็จ
vt ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้)
ความหมายเหมือนกับ: triumph , win through
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการได้สำเร็จ , ทำได้สำเร็จ , หาทางทำจนสำเร็จ
vt จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน)
ความหมายเหมือนกับ: conduct , carry on
vi บริหาร
ความหมายเหมือนกับ: administrate , direct
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการ , ควบคุม , ปกครอง , ดูแล

ตัวอย่างประโยค


At last he managed to control himself. ในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ