ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laborer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laborer*, -laborer-

laborer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laborer (n.) ผู้ใช้แรงงาน See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน Syn. manual laborer
English-Thai: HOPE Dictionary
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมกร (n.) unskilled laborer See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer Syn. คนงาน, ลูกจ้าง Ops. หัวหน้า, จ้านาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was a laborer why would I know his name?เขาเป็นกรรมกร- -\ ทำไมผมจะต้องรู้จักชื่อเขาด้วย?
And I found that there's an antique show, which advertised "hundreds of authentic Venetian glass from the turn of the century" which was here last week, because where else would a day laborer step on Venetian glass?และผมพบว่ามีงานแสดงของเก่า ที่โฆษณาว่า"งาน100เครื่องแก้วเวเนเชี่ยนแท้ จากจุดเปลี่ยนรอบศตวรรษ" ที่ถูกจัดที่นี่อาทิตย์ก่อน
A day laborer should present symmetrical wear to his joints.ลูกจ้างรายวันน่าจะมีข้อต่อที่สมมาตรกัน
These men are contracted laborers.คนพวกนี้เป็นกรรมกรที่มีสัญญาจ้าง
If we manage the laborers well, the construction period will reduce by a month.ถ้าเราบริหารแรงงานได้ดี, ระยะเวลาก่อสร้าง จะถึงกำหนดภายใน 1 เดือน
There's plenty of laborers out there.มีคนงานอยู่มากมายข้างนอกนั่น
Good luck, I can do in a restaurant laborerโชคดี ที่ข้าได้งานในครัว
Where they sleep lays buried, the bones of Chinese laborers.ใต้ผืนดินนั้นกระดูกของแรงงานจีน หลับใหล... ฝังอยู่ที่ตรงนั้น
He doesn't have the social skills to hold a job for long, so he's most likely a day laborer, handyman, anything transitory.เขาไม่มีทักษะการเข้าสังคมพอ ที่จะทำงานได้นานๆ เขาเป็นพวกรับจ้าง ใช้แรงงานรายวัน ซ่อมของ งานระยะสั้นทุกอย่าง
Are we so well-manned that we can afford to discard able young bodies and skilled laborers?นี่เรามีคนเหลือเฟือ มากเสียจนสามารถทิ้ง ชายหญิงที่มีแรงงาน และฝีมือได้แล้วหรือ
But he needed money, so he was most likely a day laborer, a janitor, maybe a handyman.แต่เขาต้องการเงิน เขาเป็นประเภทกรรมกรรายวัน ภารโรง อาจจะเป็นช่างซ่อม
The victim's name is Jared Drew. He was a day laborer.เหยื่อชื่อจาเร็ด ดรูวส์ เขาเป็นลูกจ้างรายวัน

laborer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓝领[lán lǐng, ㄌㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, 蓝领 / 藍領] blue collar; common laborer
包身工[bāo shēn gōng, ㄅㄠ ㄕㄣ ㄍㄨㄥ, 包身工] indentured laborer
[sǎ, ㄙㄚˇ, 靸] laborers; shoes; slippers
劳动者[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, 劳动者 / 勞動者] worker; laborer

laborer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term)
人夫[にんぷ, ninpu] (n) (sens) laborer (labourer); construction worker; coolie
作業員[さぎょういん, sagyouin] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker
労働者[ろうどうしゃ, roudousha] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker; (P)
土方[どかた, dokata] (n) (sens) construction worker; laborer (labourer); navvy
自由労働者[じゆうろうどうしゃ, jiyuuroudousha] (n) casual laborer (labourer); day laborer (labourer)
人足[ひとあし, hitoashi] (n) coolie; laborer; labourer; carrier
労資[ろうし, roushi] (n) capital and labor; capital and labour; capitalists and laborers; capitalists and labourers
土工;土功[どこう, dokou] (n) (1) earthwork; earthworks; (2) (土工 only) (sens) laborer; labourer; navvy; construction worker
季節労働者[きせつろうどうしゃ, kisetsuroudousha] (n) seasonal laborer; seasonal labourer
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker
手配師[てはいし, tehaishi] (n) (disreputable) recruiter of day laborers (labourers)
日傭取[ひようとり, hiyoutori] (n) day laborer; day labourer; journeyman
日雇い;日雇;日傭い;日傭(io)[ひやとい, hiyatoi] (n) daily employment; hiring by the day; day laborer; day labourer
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker
農場労働者[のうじょうろうどうしゃ, noujouroudousha] (n) farm worker; farm laborer; farm labourer; farmhand

laborer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
คนงาน[n.] (khonngān) EN: worker ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]
จับมือกับ[v. exp.] (japmeū kap) EN: collaborate FR: collaborer
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradø) EN: embellish ; beautify ; elaborate ; polish ; adorn FR: embellir ; élaborer
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front FR: collaborer ; coopérer
ร่วมมือกับ[v. exp.] (ruammeū kap) EN: work together with ; cooperate with FR: travailler en collaboration avec ; collaborer avec
ร่วมงาน[v.] (ruam ngān) EN: collaborate ; work together FR: collaborer
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer ; développer ; élever
สร้างขึ้น[v. exp.] (sāng kheun) EN: build ; erect ; establish ; create ; be built FR: construire ; ériger ; édifier ; établir ; créer ; élaborer

laborer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwangsarbeiter {m}forced labourer [Br.]; forced laborer [Am.]; slave labourer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laborer
Back to top