ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

easy-going

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *easy-going*, -easy-going-

easy-going ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
easy-going (adj.) ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย See also: ซึ่งควบคุมได้ง่าย Syn. trained, tame Ops. unmageable

easy-going ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随和[suí hé, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 随和 / 隨和] amiable (disposition); easy-going
祎隋[yī suí, ㄧ ㄙㄨㄟˊ, 祎隋 / 禕隋] easy-going
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 逍] leisurely; easy-going

easy-going ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽天家[らくてんか, rakutenka] (n) optimist; easy-going person; (P)
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)

easy-going ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิว ชิว = ชิล ชิล[adj.] (chiu-chiu) EN: easy-going ; taking things easy FR: complaisant
ง่าย ๆ = ง่ายๆ[adj.] (ngāi-ngāi) EN: easy ; simple ; casual ; easy-going ; no sweat FR: élémentaire ; rudimentaire ; pas compliqué ; super facile ; simplissime ; ultra simple
สบาย ๆ = สบายๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy FR: calme ; tranquille ; paisible ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า easy-going
Back to top