ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trained*, -trained-

trained ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trained (adj.) ฝึกหัดมาแล้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trained reflex; reflex, acquired; reflex, conditioned; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราก (v.) become strained See also: become sprained, become worn, become loose
ปล่อยตัวปล่อยใจ (v.) be unrestrained See also: be self-indulgent
อาชาไนย (adj.) easily trained See also: well-trained
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, yes. Mrs. Van Hopper's cold's turned into flu, so she's got a trained nurse.อาการไข้หวัดของคุณนายเเวน ฮอปเปอร์แย่ลง เลยต้องให้พยาบาลคอยดูเเล
Just relax. Among other things, I'm a trained vet.ทนไว้ เป็นยารักษาสัตว์ชนิดนึง
We trained her for five years. Singing, acting, dancing lessons.เราผ่านการฝึกอบรมของเธอเป็นเวลาห้าปี ร้องเพลง, การแสดง, เรียนเต้นรำ
It's my snake! I trained it. I'm gonna eat it!งูของฉัน ฉันฝึกมันมา ฉันจะกินมันเอง
I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years.ผมคัดเลือกเขา ผมการฝึกฝนเขา ผมคำสั่งเขาในเวียดนาม 3 ปี
A man who's been trained to ignore pain, ignore weather.ชายผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่จะเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดไม่สนใจสภาพอากาศ
Sure... Sure, that's why you stuck around. You trained him.แน่นอนว่าๆ ที่ว่าทำไมคุณอยู่รอบ คุณได้ฝึกฝนเขา
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม
And all that's required is 15 hours of fancy surgery... that only a handful of people are trained to do.แต่คุณต้องผ่าตัดตั้ง15ชม. กว่าจะได้ตัวที่ถูกฝึกแล้วซักตัว
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์
Shidoshi Tanaka trained me.Shidoshi ทานากะได้รับการฝึกฝนให้ฉัน

trained ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半路出家[bàn lù chū jiā, ㄅㄢˋ ㄌㄨˋ ㄔㄨ ㄐㄧㄚ, 半路出家] switch to a job one was not trained for
驯驼[xùn tuó, ㄒㄩㄣˋ ㄊㄨㄛˊ, 驯驼 / 馴駝] trained pack camel
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
精练[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精练 / 精練] concise; succinct; terse; well-trained
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
[wò, ㄨㄛˋ, 偓] constrained
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, 拘挛 / 拘攣] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
老成[lǎo chéng, ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, 老成] experienced; trained; mellowing
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 紧张 / 緊張] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 蕴藉 / 蘊藉] temperate and refined; implicit; restrained
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精炼 / 精煉] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 受约束 / 受約束] restricted; constrained
拘检[jū jiǎn, ㄐㄩ ㄐㄧㄢˇ, 拘检 / 拘檢] restrained and cautious
拘牵[jū qiān, ㄐㄩ ㄑㄧㄢ, 拘牵 / 拘牽] restrained; confined
[nì, ㄋㄧˋ, 泥] restrained
兵强马壮[bīng qiáng mǎ zhuàng, ㄅㄧㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄇㄚˇ ㄓㄨㄤˋ, 兵强马壮 / 兵強馬壯] strong soldiers and sturdy horses; a well-trained and powerful army
紧绷绷[jǐn bēng bēng, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ ㄅㄥ, 紧绷绷 / 緊繃繃] tight; taut; strained; sullen
无拘无束[wú jū wú shù, ˊ ㄐㄩ ˊ ㄕㄨˋ, 无拘无束 / 無拘無束] unconstrained; unbuttoned; freely
跌宕[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌宕] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌盪] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, 跌荡 / 跌蕩] uninhibited; free and unconstrained; rythmical
猖披[chāng pī, ㄔㄤ ㄆㄧ, 猖披] wild; unrestrained

trained ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下地っ子[したじっこ, shitajikko] (n) young boy or girl being trained as a geisha or as a kabuki actor
内教坊[ないきょうぼう, naikyoubou] (n) (arch) part of the imperial palace where dancing girls were trained (Nara and Heian periods)
手練の早業;手練の早技[しゅれんのはやわざ, shurennohayawaza] (exp) dexterous feat; speed and precision of a trained hand
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor)
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P)
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
[じゃく, jaku] (n) (1) patina; antique look; (2) elegant simplicity; (3) well-trained voice; (P)
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank
搾り滓[しぼりかす, shiborikasu] (n) strained lees (draff)
放りっぱなし[ほうりっぱなし, hourippanashi] (adv) untouched; unrestrained; unscathed
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] (n) {comp} constrained optimization
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P)
気が詰まる[きがつまる, kigatsumaru] (exp,v5r) to feel constrained; to feel ill at ease
気の詰まる[きのつまる, kinotsumaru] (exp,adj-f) (See 気が詰まる) constrained; ill at ease
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward
洒脱[しゃだつ, shadatsu] (adj-na,n) unconventional; unconstrained
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P)
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
苦笑[くしょう, kushou] (n,vs) bitter smile; wry smile; strained laugh; sarcastic laugh; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization

trained ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดปีก[v. exp.] (tit pīk) EN: be decorated as a trained pilot ; get wings ; fly away FR:
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né
บึ้งบูด[adj.] (beungbūt) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling FR: grincheux ; hargneux
บุรุษอาชาไนย[n. exp.] (burut āchān) EN: well-trained person FR:
ดึงเครียด[adj.] (deung khrīe) EN: tense ; strained FR:
ใจแตก[adj.] (jaitaēk) EN: spoiled ; dissipated ; unrestrained FR:
จำ[v.] (jam) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be compelled (to) FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
แค่น[v.] (khaen) EN: be constrained to ; feel obliged to ; force oneself ; urge FR: se forcer (à) ; s'obliger
แค่นกิน[v. exp.] (khaen kin) EN: feel constrained to eat ; force oneself to eat FR: se forcer à manger
คราก[v.] (khrāk) EN: become strained ; be over-stretched FR:
เครียด[adj.] (khrīet) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight FR: stressé ; tendu ; crispé
กระโดกกระเดก[adj.] (kradōkkradē) EN: unrefined ; coarse ; untrained ; clumsy ; awkward FR:
ไม่มีอั้น[adj.] (mai mī an) EN: unlimited ; unrestrained ; limitless FR:
ไม่สำรวม[adj.] (mai samrūam) EN: unrestrained FR:
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing FR: combat peu académique [m]
หน้าเข้ม[adj.] (nākhem) EN: looking strained ; having a serious face ; stern-faced FR:
หน้าตึง[adj.] (nāteung) EN: looking strained ; having a serious face ; stern-faced FR:
ปากเสีย[xp] (pāk sīa) EN: be unrestrained with criticisms and comments : have a big mouth FR:
ปล่อยตัวปล่อยใจ[v.] (plǿitūaplǿi) EN: be unrestrained ; be self-indulgent FR:
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
ซังกะตาย[v.] (sangkatāi) EN: be constrained to do sth FR:
เสรี[adj.] (sērī) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose FR: libre ; franc
เสียงปร่า[n. exp.] (sīeng prā) EN: strained voice ; strained sound FR:
ตึง[adj.] (teung) EN: tight ; strained ; stretched , taut ; tense FR: raide ; tendu
ตึงเครียด[adj.] (teungkrīet) EN: tense ; taut ; strained ; under strain ; under stress FR: stressant ; stressé ; tendu ; nerveux

trained ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zwanghaft {adj} | zwanghafter | am zwanghaftestenconstrained | more constrained | most constrained
angespannt {adj} | angespannter | am angespanntestenstrained | more strained | most strained

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trained
Back to top