ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

administration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *administration*, -administration-

administration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
administration (n.) การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)
administration (n.) การบริหาร See also: การจัดการ Syn. management
administration (n.) การบริหารรัฐกิจ
administration (n.) คณะบริหาร See also: คณะจัดการ
administration (n.) เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
administration (n.) ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)
English-Thai: Nontri Dictionary
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrationการบริหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองอำนวยการ (n.) administration
การจัดการ (n.) administration Syn. การปกครอง, การดำเนินการ
การดำเนินการ (n.) administration Syn. การปกครอง, การจัดการ
การบริหาร (n.) administration Syn. การปกครอง, การดำเนินการ, การจัดการ
การปกครอง (n.) administration See also: rule, government
ธุรการ (n.) administration See also: management, supervision, superintendence
ฝ่ายปกครอง (n.) administration
ศูนย์การปกครอง (n.) administration center
มณเฑียรบาล (n.) administration of the royal household See also: administration of the royal residence
มนเทียรบาล (n.) administration of the royal household See also: royal prescript, royal family law
M.B.A. (abbr.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
NASA (abbr.) องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration) See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
กรมการปกครอง (n.) Department of Local Administration See also: Department of the Interior
การจัดการการศึกษา (n.) education administration
การบริหารการศึกษา (n.) education administration Syn. การจัดการการศึกษา
การบริหารธุรกิจ (n.) business administration
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (n.) Faculty of Social Administration
นิด้า (n.) National Institute of Development Administration
บธ.ด. (n.) Doctor of Business Administration See also: D.B.A.
บธ.บ. (n.) Bachelor of Business Administration See also: B.B.A.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ
But the administration has decided:แต่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจว่า:
Record payoffs to the Main Administration and Economics Office, the Arm--บันทึกจ่ายกรมเศรษฐกิจ...
The last administration made it perfectly clear.การจัดการครั้งที่แล้ว ผมว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะ
But this decision comes from the administration and if I don't follow through with it, they're gonna fuck me too.แต่การตัดสินใจมากจากเบื้องบน. และถ้าฉันม่ทำตาม ฉันก็จะซวยไปด้วย
The milk is being drunk by a large portion of the American population since the food and drug administration declared it safe for both cows and humans...ชาวอเมริกันดื่มนมในปริมาณมาก เนื่องจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่ามันปลอดภัย
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย.
I, Armstrong, will fully cooperate with Lior's administration, and construct Centrals administration here.ผม,อาร์มสตรอง จะให้ความร่วมมือเต็มที่กับเจ้าเมืองลิออร์ เพื่อสร้างส่วนบริหารงานเซ็นทรัลไว้ที่นี่
I've staked my entire administration on this day, and now these people are demanding that I go on national television and publicly repudiate everything we've done?ผมเอาสมัยงานของผมมาเสี่ยงในวันนี้ แต่ตอนนี้คนพวกนี้มาบอกให้ผมออกโทรทัศน์ แล้วประกาศว่าเราล้มเลิกทุกอย่างที่เราทำมา
Sources near the administration would neither confirm nor deny the allegations.แหล่งข่าวใกล้ชิดไม่ ยืนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งสิ้น

administration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国国家地震局 / 中國國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
中国民航[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, 中国民航 / 中國民航] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC)
海关总署[hǎi guān zǒng shǔ, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, 海关总署 / 海關總署] General Administration of Customs (GAC)
企业管理硕士[qǐ yè guǎn lǐ shuò shì, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, 企业管理硕士 / 企業管理碩士] Master of Business Administration (MBA)
经营管理和维护[jīng yíng guǎn lǐ hé wéi hù, ㄐㄧㄥ ˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, 经营管理和维护 / 經營管理和維護] Operations Administration and Maintenance; OAM
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, 中国地震台 / 中國地震台] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国地震局 / 中國地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
国家地震局[Guó jiā dì zhèn jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 国家地震局 / 國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
施政[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ, 施政] administration
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, 行政] administration; administrative
商业管理[shāng yè guǎn lǐ, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 商业管理 / 商業管理] business administration
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
教务[jiào wù, ㄐㄧㄠˋ ˋ, 教务 / 教務] educational administration
司法[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ, 司法] judicial; (administration of) justice
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, 手下] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money
新闻出版总署[xīn wén chū bǎn zǒng shǔ, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, 新闻出版总署 / 新聞出版總署] Press and publication administration; PRC state censorship organization
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 总监 / 總監] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general
地方[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, 地方] region; regional (away from the central administration)
统管[tǒng guǎn, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, 统管 / 統管] unified administration

administration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドミニストレーション[, adominisutore-shon] (n) {comp} administration
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] (n) {comp} address administration
ネットワークアドミン[, nettowa-kuadomin] (n) {comp} network administration
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] (n) {comp} network administration
リモート管理[リモートかんり, rimo-to kanri] (n) {comp} remote administration
会社営業[かいしゃえいぎょう, kaishaeigyou] (n) business administration
司徒[しと, shito] (n) (See 六卿) Minister of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
司法[しほう, shihou] (n,adj-no) administration of justice; (P)
司直[しちょく, shichoku] (n) judge; judiciary; administration of justice; judicial authorities
地官[ちかん, chikan] (n) (See 六官) Ministry of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs)
掌理[しょうり, shouri] (n,vs) rule of law; administration of justice
政所[まんどころ;まどころ;まつりごとどころ, mandokoro ; madokoro ; matsurigotodokoro] (n) (1) official in charge of the administration of domains and general affairs of powerful noble families (from the middle of the Heian period); (2) (hon) (abbr) (See 北の政所) titled lady (legal wife of an important official); (3) government office related to finances (Kamakura and Muromachi periods); (4) clerk working for large temples and shrines
政権構想[せいけんこうそう, seikenkousou] (n) planning a new government; plan for a new administration
業務執行[ぎょうむしっこう, gyoumushikkou] (n) management (of corporate affairs); business execution; administration of business matters
治績[ちせき, chiseki] (n) (legacy of an) administration
管理費[かんりひ, kanrihi] (n) administration costs; administrative expenses; management costs
管財[かんざい, kanzai] (n) administration of property; custodianship; receivership; (P)
経営学[けいえいがく, keieigaku] (n) management studies; business administration (study of)
総領;惣領;總領(oK)[そうりょう, souryou] (n) (1) eldest child; oldest child; first-born child; (2) child who carries on the family name; (3) (arch) (See 律令制,総領・すべおさ) pre-ritsuryo official established in key provinces, responsible for administration of his home and surrounding provinces; (4) (arch) head of a warrior clan (Kamakura period)
議運[ぎうん, giun] (n) (abbr) (See 議院運営委員会) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management
議院運営委員会[ぎいんうんえいいいんかい, giin'un'eiiinkai] (n) (See 議運) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management; (P)
遺産管理[いさんかんり, isankanri] (n) administration of an estate
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure
執政[しっせい, shissei] (n,adj-no) administration; government; administrator; governor
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship
安全管理[あんぜんかんり, anzenkanri] (n) safety administration; safety control; safety management
弊政[へいせい, heisei] (n) misgovernment; maladministration
投薬[とうやく, touyaku] (n,vs) administration; medication; dosage; (P)
料理[りょうり, ryouri] (n,vs) (1) cooking; cookery; cuisine; (2) (nuance of doing it easily) dealing with something; handling; administration; management; (P)
施政[しせい, shisei] (n) government; administration; statesmanship; (P)
米航空宇宙局[べいこうくううちゅうきょく, beikoukuuuchuukyoku] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
経営学修士[けいえいがくしゅうし, keieigakushuushi] (n) Master of Business Administration; MBA
通達[つうたつ, tsuutatsu] (n,vs) notification; directive (e.g. from higher to lower levels of the administration); (P)
運営[うんえい, un'ei] (n,vs) management; administration; operation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration
主管機関[しゅかんきかん, shukankikan] administration
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD)
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD
主管機関領域名[しゅかんきかんりょういきめい, shukankikanryouikimei] administration domain name
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration
局所アドレス管理[きょくしょアドレスかんり, kyokusho adoresu kanri] local address administration
管轄ポート[かんかつポート, kankatsu po-to] administration port
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経営[けいえい, keiei] Thai: การบริหาร English: administration
運営[うんえい, un'ei] Thai: การบริหาร English: administration

administration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration FR: juridiction [f]
บริหารรัฐกิจ[X] (børihān rat) EN: public administration FR:
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thu) EN: business administration FR:
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Bachelor of Business Administration (BBA, B.B.A.) FR:
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Doctor of Business Administration FR:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Master of Business Administration FR:
ฝ่ายปกครอง[n. exp.] (fāi pokkhrø) EN: administration FR:
ฝ่ายธุรการ[n. exp.] (fāi thurakā) EN: administration ; general administration department FR:
ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (fāi wichākā) EN: technical office ; studies department ; academic administration ; academic department FR:
การบริหาร[n.] (kān børihān) EN: administration ; management FR: administration [f] ; gestion [f] ; direction [f]
การบริหารการคลัง[n. exp.] (kān børihān) EN: financial administration FR:
การบริหารการศึกษา[n. exp.] (kān børihān) EN: education administration FR:
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารราชการแผ่นดิน[n. exp.] (kān børihān) EN: public administration FR:
การบริหารราชการส่วนกลาง[n. exp.] (kān børihān) EN: central administration FR:
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค[n. exp.] (kān børihān) EN: provincial administration FR:
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น[n. exp.] (kān børihān) EN: local administration FR:
การบริหารรัฐกิจ[n. exp.] (kān børihān) EN: public administration FR:
การบริหารโรงเรียน[n. exp.] (kān børihān) EN: school administration FR:
การบริหารธุรกิจ[n. exp.] (kān børihān) EN: business administration FR:
การบริหารยา[n. exp.] (kān børihān) EN: medication administration FR: administration de médicaments [f]
การดำเนินการ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: administration ; execution ; action ; operation FR: action [f] ; opération [f]
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā) EN: drug administration FR:
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; policy , arrangement ; handling ; supervision ; disposal FR: management [m] ; administration [f] ; gestion [f] ; traitement [m]
การปกครอง[n.] (kān pokkhrø) EN: administration ; public administration ; government ; authority FR: administration [f] ; administration publique [f] ; gouvernance [f]
การปกครองบ้านเมือง[n. exp.] (kān pokkhrø) EN: FR: administration [f]
การราชทัณฑ์[n. exp.] (kān rātchat) EN: penal administration FR:
คณะบริหารธุรกิจ[n. prop.] (Khana Børih) EN: Faculty of Business Administration FR:
คณะรัฐประศาสนศาสตร์[n. prop.] (Khana Rat P) EN: Faculty of Public Administration FR:
ข้าราชการฝ่ายปกครอง[n. exp.] (khārātchakā) EN: administration official ; administration officer FR:
กทม.[abv.] (Khøthømø.) EN: Bangkok City Hall ; Bangkok's City Hall ; The Bangkok Administration FR: la ville de Bangkok [f] ; les autorités de Bangkok [fpl]
กองอำนวยการ[n. exp.] (køng amnūay) EN: administration ; staff FR: administration [f]
กระบวนการยุติธรรม[n.] (krabūankāny) EN: judicial administration ; judicial process ; judicial proceedings FR: processus judiciaire [m]
กรมการปกครอง[org.] (Krom Kān Po) EN: Department of Provincial Administration FR:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[org.] (Krom Songso) EN: Department of Local Administration (DLA) FR:
กรุงเทพมหานคร (กทม.)[n. prop.] (Krungthēp M) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok ; Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ; City Hall FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; communauté urbaine de Bangkok [f] ; Bangkok
มณเฑียรบาล[n.] (monthīenbān) EN: administration of the royal household ; administration of the royal residence FR:
มณฑล[n.] (monthon) EN: administration area ; adminstrative region ; precinct ; former administrative unit ; Chinese province FR: division administrative (d'un territoire) [f] ; circonscription [f] ; province chinoise [f]
นักบริหาร[n. exp.] (nak børihān) EN: administrator ; administration officer ; administrative officer ; executive FR:
งานด้านปกครอง[n. exp.] (ngān dān po) EN: administration FR:

administration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary
Gemeindeverwaltung {f}municipal administration
Personalverwaltung {f}personnel administration
Administrationsbefehl {m}administration command
Beeidigung {f}administration of oath
Konkursbeschluss {m}administration order
Lagerwirtschaft {f}administration of inventory
Nachlassverwaltung {f}administration of estates
Verwaltung {f}administration department
Verwaltungsaufwand {m}administration effort
Verwaltungsgemeinkosten {pl}administration cost
Zweckverband {m}administration union
Materialwirtschaft {f}materials administration; materials logistics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า administration
Back to top