job

แปลว่า


n การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง)
ความหมายเหมือนกับ: theft , crime
n ความรับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: duty , responsibility
คำที่เกี่ยวข้อง: หน้าที่
n งาน
ความหมายเหมือนกับ: occupation , profession , career
คำที่เกี่ยวข้อง: อาชีพ , การทำมาหากิน
n งาน
ความหมายเหมือนกับ: task , assignment
คำที่เกี่ยวข้อง: ชิ้นงาน
vt มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย

ตัวอย่างประโยค


He wanted to find a job. เขาต้องการหางานทำ
It is a good job to start with. มันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
I don't want that stupid job back. ฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
I have a job for you. ฉันมีงานหนี่งให้คุณทำ
Their main job is…. งานหลักของพวกเขาคือ