ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wholesaler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wholesaler*, -wholesaler-

wholesaler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wholesaler (n.) คนขายส่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
wholesaler(n) พ่อค้าขายส่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wholesalerผู้ขายส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ขายส่ง (n.) wholesaler Syn. พ่อค้าขายส่ง Ops. ผู้ค้าปลีก
ผู้ค้าส่ง (n.) wholesaler Syn. ผู้ขายส่ง, พ่อค้าขายส่ง Ops. ผู้ค้าปลีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a legit liquor wholesaler from Las Vegas. Alan Marciano.เป็นเซลส์ขายเหล้าที่เวกัส ชื่ออลัน มาร์เซียโน่
At a wholesaler in kalamazoo,ยังดีที่ฉันหามาได้สองถัง จากพ่อค้าขายส่งในคาลามาซู
Oscar Schultz's Diamond Wholesalers.ออสการ์ ชูลทซ์ ตัวแทนขายส่งเพชร

wholesaler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元方[もとかた, motokata] (n) capitalist; wholesaler
卸し問屋;卸問屋[おろしどんや, oroshidonya] (n) wholesaler
卸会社[おろしがいしゃ, oroshigaisha] (n) (abbr) (See 卸売会社) wholesale company; wholesaler
卸売会社[おろしうりがいしゃ, oroshiurigaisha] (n) wholesale company; wholesaler
卸売業者;卸売り業者[おろしうりぎょうしゃ, oroshiurigyousha] (n) wholesaler
現金問屋[げんきんどんや, genkindonya] (n) cash-basis wholesaler
卸商;卸し商(io)[おろししょう, oroshishou] (n) wholesaler; wholesale dealer
貴金属卸[ききんぞくおろし, kikinzokuoroshi] (n) wholesale (wholesaler) in precious metals

wholesaler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทค้าส่ง[n. exp.] (børisat khā) EN: wholesale business ; wholesaler FR:
พ่อค้าขายส่ง[n.] (phøkhā khāi) EN: wholesale dealer ; wholesaler FR: grossiste [m]
พ่อค้าเหมา[n.] (phøkhā mao) EN: wholesale dealer ; wholesaler FR: grossiste [m]
ผู้จำหน่ายเหมา[n. exp.] (phū jamnāi ) EN: wholesaler FR:
ผู้ค้า[n.] (phūkhā) EN: seller ; wholesaler ; dealer ; trader ; merchant FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
ผู้ขายส่ง[n. exp.] (phū khāison) EN: wholesaler FR: grossiste [m]
ผู้ค้าส่ง[n. exp.] (phūkhā song) EN: wholesaler FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wholesaler
Back to top