ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

employed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *employed*, -employed-

employed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
employed (adj.) ซึ่งว่าจ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
employedผู้มีงานทำ, มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกงาน (v.) be unemployed See also: be out of job, be out of work Syn. ว่างงาน, ไม่มีงานทำ, เตะฝุ่น Ops. ได้งาน
ว่างงาน (v.) be unemployed See also: be jobless, be out of work, be laid off, be redundant Syn. ตกงาน
ว่างงาน (adj.) unemployed See also: jobless, out of work, laid off, redundant
ไม่มีงานทำ (v.) be unemployed See also: be out of job, be out of work Syn. ว่างงาน, เตะฝุ่น Ops. ได้งาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They employed him as a consultantพวกเขาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา
I'm self-employed so I have to work everydayฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน

employed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 从业人员 / 從業人員] employee; person employed in a trade or profession
洋员[yáng yuán, ㄧㄤˊ ㄩㄢˊ, 洋员 / 洋員] Westerner employed in Qing China (as professor or military advisor etc)
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 个体经济 / 個體經濟] economics of a self-employed individual or private firm
个体户[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, 个体户 / 個體戶] self-employed; a private firm (PRC usage)
自由职业[zì yóu zhí yè, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓˊ ㄧㄝˋ, 自由职业 / 自由職業] self-employed; profession
半失业[bàn shī yè, ㄅㄢˋ ㄕ ㄧㄝˋ, 半失业 / 半失業] semi-employed; partly employed; underemployed
无业游民[wú yè yóu mín, ˊ ㄧㄝˋ ㄧㄡˊ ㄇㄧㄣˊ, 无业游民 / 無業遊民] unemployed
无业闲散[wú yè xián sǎn, ˊ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙㄢˇ, 无业闲散 / 無業閑散] unemployed and idle

employed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバードクター[, o-ba-dokuta-] (n) unemployed person with a PhD (wasei
失業対策[しつぎょうたいさく, shitsugyoutaisaku] (n) relief work for the unemployed
就労[しゅうろう, shuurou] (n,vs) starting work; being employed; being hired; (P)
産業予備軍[さんぎょうよびぐん, sangyouyobigun] (n) (1) industrial reserve force; (2) the ranks of the unemployed
自営[じえい, jiei] (n,vs,adj-no) independent; self-employed; self-supporting; operating own business; (P)
自営業者[じえいぎょうしゃ, jieigyousha] (n) self-employed person
自由業[じゆうぎょう, jiyuugyou] (n) (See フリーランサー) self-employed profession (e.g. actor, artist); liberal profession

employed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีงานทำ[adj.] (mī ngān tha) EN: employed FR:
เงินทุนสุทธิ[n. exp.] (ngoen thun ) EN: net capital ; capital employed FR:
รับจ้าง[v.] (rapjāng) EN: work as employee ; be employed ; be hired ; work for money ; work for wages ; hire oneself out ; make a living ; take employment FR: louer ses services ; prester ; être embauché
ทำงานอยู่ที่[v. exp.] (tham ngān y) EN: be employed with FR: travailler chez
กรรมกรไร้งาน[n. exp.] (kammakøn ra) EN: unemployed FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
กรรมกรว่างงาน[n. exp.] (kammakøn wā) EN: unemployed FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ[n. exp.] (phū prakøp ) EN: self-employed person FR:
เตะฝุ่น[adj.] (te fun) EN: unemployed FR:
ทำงานส่วนตัว[adj.] (tham ngān s) EN: self-employed FR:
ตกงาน[v.] (tok-ngān) EN: be unemployed ; be out of a job ; be out of work ; lose one's job ; be redundant FR: être sans emploi ; être au chomâge ; perdre son emploi ; se retrouver sans emploi
ตกงาน[adj.] (tok-ngān) EN: unemployed FR: au chômage ; sans emploi
ว่างงาน[adj.] (wāng-ngān) EN: unemployed ; out of work ; jobless ; free FR: sans travail ; au chômage ; libre

employed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebskapital {n}capital employed
vollbeschäftigt {adj}fully employed
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
unbeschäftigt {adj} | unbeschäftigter | am unbeschäftigtstenunemployed | more unemployed | most unemployed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า employed
Back to top