convey

แปลว่า


vt ขนส่ง
ความหมายเหมือนกับ: bring , take
คำที่เกี่ยวข้อง: นำมา , บรรทุก
vt ถ่ายทอด
ความหมายเหมือนกับ: conduct , transmit
คำที่เกี่ยวข้อง: ถ่ายเท
vt สื่อไปถึง
ความหมายเหมือนกับ: communicate
คำที่เกี่ยวข้อง: สื่อสาร
vt แสดงถึง
ความหมายเหมือนกับ: carry , express
คำที่เกี่ยวข้อง: หมายถึง , สื่อความหมายว่า