ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transferable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transferable*, -transferable-

transferable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transferable (adj.) สามารถโยกย้ายได้ See also: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Syn. transferrable
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transferable Custody Receiptใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่แสดงว่าผู้ถือใบรับฝากเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ใบรับฝากนี้จะนำมาซื้อขายเป็นเงินบาทในประเทศไทย แต่จะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง เว้นแต่จะเป็นการขายและรับเงินคืนเป็นเงินบาทเท่านั้น [ตลาดทุน]

transferable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交換可能[こうかんかのう, koukankanou] (adj-na) exchangeable; convertible; transferable; replaceable

transferable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอนได้[adj.] (ōn dāi) EN: transferable FR:
สามารถโอนต่อได้[adj.] (sāmāt ōntø ) EN: transferable FR:
ไม่อาจโอนกันได้[adj.] (mai āt ōn k) EN: non-transferable FR: non-échangeable
ไม่สามารถโอนได้[adj.] (mai sāmāt ō) EN: non-transferable FR:
ไม่สามารถโอนต่อได้[adj.] (mai sāmāt ō) EN: non-transferable FR:

transferable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übertragbar; (frei) transferierbar {adj} | nicht übertragbartransferable | untransferable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transferable
Back to top