ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assignable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assignable*, -assignable-

assignable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assignable (adj.) ซึ่งสามารถเจรจากันได้ Syn. conveyable, transferable Ops. inalienable, unalienable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assignable
Back to top