ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-convey-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น convey, *convey*,

-convey- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Majesty, I have been charged to convey to you... the very best wishes of my president and my government.{\cHFFFFFF}พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณฉันได้รับการเรียกเก็บเงิน ในการถ่ายทอดให้คุณ ... {\cHFFFFFF}ความปรารถนาที่ดีที่สุดของฉัน ประธานและรัฐบาลของฉัน
Please convey this gift to Mr. Hareton Earnshaw, and tell him, if he'll take it,ได้โปรด ส่งของขวัญนี้ ไปให้คุณแฮร์ตัน เอิร์นชอว์ด้วย และช่วยบอกเขาว่าหากเขารับมัน
It's never known how to convey the anatomy of horror.ไม่เคยรู้มาก่อนสิว่าร่างกายมนุษย์ สามารถถ่ายโอนเรื่องสยองได้ยังไง
I wanted to convey sheer size.ผมอยากให้ชื่อบ่งถึงขนาด
Please convey to His Excellency that my purpose here is as tutor to the king's son and it is not necessary to ask personal questions.ขอประทานอภัยค่ะ ดิฉันมาที่นี่ในฐานะ ครู ผู้สอนหนังสือให้กับพระโอรสของพระมหากษัตริย์ และไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องมาตอบคำถามผู้ใด
I convey to you those senior technologyI convey to you those senior technology
Please help me convey greetings barPlease help me convey greetings bar
Before we start, I don't know if Mandy mentioned, but I'm pretty heavily into the Lord, and I was just wondering if you could just sort of convey a sort of a... a feeling of inner happiness.ก่อนเราจะเริ่ม ผมไม่รู้ว่าแมนดี้บอกอะไรคุณบ้าง แต่ผมค่อนข้างจะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้านะ และผมก็สงสัยว่า คุณจะสามารถทำให้ภาพมันแสดงออกถึง...
Thank you. I'll convey your message to our president.ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันจะเรียนให้ท่านประธานทราบค่ะ
I guess... what I'm trying to say is artists convey emotion.ฉันแค่จะบอกว่าศิลปินถ่ายทอดอารมณ์
Uh, Sir Bernard Pellegrin has asked me to convey his, uh, regrets...อืม ท่านเซ่อร์เบอร์นาร์ด เพลเลกริน ได้ฝากผม ให้ถ่ายทอด เอ่อ ความเสียใจ
May I convey Her Majesty's warmest greetings?ขอฝากคำสวัสดีจากองค์ราชินีอังกฏษด้วยครับ

-convey- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, 示意图 / 示意圖] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema

-convey- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
尊大語[そんだいご, sondaigo] (n) (hon) speech used by the speaker to convey the social stature between the speaker and listener; language conveying that the speaker is of greater social status than the listener
書き尽くす;書き尽す[かきつくす, kakitsukusu] (v5s) to write down or convey in full
申し伝える;申伝える[もうしつたえる, moushitsutaeru] (v1,vt) (hum) (See 言い伝える) to convey a message (e.g. to one's superior); to communicate; to pass on; to pass; to pass along; to put across

-convey- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำเลียง[v.] (lamlīeng) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul FR: transporter ; transborder
นำ[v.] (nam) EN: bring ; take ; fetch ; come with ; carry ; convey FR: amener ; transporter ; convoyer ; conduire
นำความร้อน[v. exp.] (nam khwām r) EN: convey head FR: conduire la chaleur
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money FR: transférer ; transmettre ; convertir
สื่อ[v.] (seū) EN: communicate ; transmit ; convey ; conduct FR: communiquer
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmm) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -convey-
Back to top