ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conveyer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conveyer*, -conveyer-

conveyer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conveyer (n.) ผู้ขนส่ง Syn. conveyor
English-Thai: HOPE Dictionary
conveyer(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
conveyer(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conveyersสายพาน [การแพทย์]

conveyer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バケットコンベヤー[, bakettokonbeya-] (n) bucket conveyor; bucket conveyer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conveyer
Back to top