คำที่ขึ้นต้นด้วย "ฝ" จำนวน 242 คำ


ฝน n rain
ฝน v sharpen
ฝน v grind
ฝนกรด n acid rain
ฝนชะช่อมะม่วง n rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence
ฝนชะลาน n rain washing away the mango inflorescence
ฝนซู่ n heavy brief and abrupt rain
ฝนดาวตก n meteor shower
ฝนตก n rain
ฝนตะไบ v use a file to rub something smooth or sharp
ฝนปรอย n drizzle
ฝนฟ้า n rain
ฝนลงเม็ด v rain
ฝนหลวง n artificial rain
ฝนเทียม n artificial rain
ฝนแล้ง n drought
ฝนไล่ช้าง n heavy brief and abrupt rain
ฝรั่ง n guava
ฝรั่ง n westerner
ฝรั่ง adj western
ฝรั่งเศส n France
ฝ่อ v be seized with fear
ฝ่อ v wither
ฝ่อ v wilt
ฝ่อ v scare
ฝ่อ adj very fat
ฝอย v brag
ฝอย n fibre
ฝัก n pod
ฝัก n sheath
ฝักดาบ n sheath
ฝักบัว n carbuncle
ฝักบัว n shower
ฝักบัว n Thai pancake
ฝักบัว n painted stork
ฝักฝ่าย n group
ฝักฝ่าย v be inclined to
ฝักฝ่าย v be inclined to
ฝักฝ่าย n group
ฝักมะขาม n segment of a cart-wheel
ฝักมะขาม n tamarind-pod-shaped club used as a weapon
ฝักมะขาม n tamarind pod
ฝักมะขาม n segment of a cart-wheel
ฝักมะขาม n tamarind pod
ฝักมะขาม n tamarind-pod-shaped club
ฝักเพกา n nine tops pagoda
ฝักใฝ่ v concentrate on
ฝัง v bury
ฝั่งคลอง n canal bank
ฝังดิน v bury
ฝังตัว v lie hidden (in the earth)
ฝั่งทะเล n seashore
ฝั่งน้ำ n bank (of a river)
ฝั่งฝา n stability
ฝังราก v settle
ฝังศพ v bury a dead body
ฝังหัว v believe blindly
ฝังเข็ม v perform acupuncture
ฝังใจ v impress
ฝังใน v be embedded
ฝัด v winnow
ฝัน v dream
ฝันกลางวัน v daydream
ฝันค้าง v dream on
ฝันดี v have a good dream
ฝันดี n good dream
ฝันถึง v dream of
ฝันร้าย v have a nightmare
ฝันร้าย n nightmare
ฝันหวาน v vainly hope
ฝันเปียก n wet dream
ฝันเฟื่อง v daydream of the impossible
ฝันเฟื่อง v daydream of the impossible
ฝันใฝ่ v dream
ฝันใฝ่ถึง v dream of
ฝา n partition
ฝา n lid
ฝ่า v go through
ฝ่า n palm (of hand); sole (of foot)
ฝ้า adj dim
ฝ้า n ceiling
ฝ้า v be vague
ฝ้า n blemish
ฝ้า n film
ฝาก v deposit
ฝากขัง v put in jail
ฝากตัว v place oneself under somebody´s care
ฝากบัญชี v deposit
ฝากผี v depend on
ฝากผีฝากไข้ v entrust oneself to the care of someone
ฝากฝัง v entrust
ฝากระดาน n wooden wall
ฝากั้นห้อง n partition
ฝากเงิน v deposit money
ฝากเนื้อฝากตัว v attach oneself to somebody
ฝากเผื่อเรียก n current deposit
ฝากเรียน v take a child to enter a school
ฝากโรงเรียน v take a child to enter a school
ฝากไข้ v entrust oneself to the care of somebody
ฝาขัดแตะ n wall of plaited bamboo strips
ฝาครอบ n lid
ฝ่าคลื่น v head into the waves
ฝาจุก n lid
ฝาจุก n stopper
ฝาด adj astringent
ฝาด n shore tree
ฝาด v be deceptive
ฝ่าตีน n sole (of foot)
ฝ่าตีน n the sole of the foot (of royal)
ฝาน v slice
ฝาปิด n lid
ฝาผนัง n wall
ฝ่าฝืน v break
ฝ่าฝืนกฎหมาย v violate a law
ฝ่าฝืนกฎหมาย v break the law
ฝ่าฝืนคำสั่ง v disobey an order
ฝ่าพระบาท pron Your Royal Highness
ฝ่าพระบาท n the sole of the foot (of royal)
ฝ่าฟัน v fight against
ฝ้าฟาง adj dim
ฝ้าฟาง v be dim
ฝ่าภยันตราย v risk one´s life
ฝ่ามรสุม v go through heavy obstacles
ฝ้ามัว adj hazy
ฝ้ามัว v be hazy
ฝ่ามือ n palm
ฝาย n dam
ฝาย n dam
ฝ่าย clas group
ฝ่าย n side
ฝ้าย n cotton
ฝ่ายขวา n right
ฝ่ายข้างน้อย adj a few
ฝ่ายข้างน้อย n minority
ฝ่ายข้างมาก n majority
ฝ่ายค้าน n opposition
ฝ่ายจัดการ n management division
ฝ่ายซ้าย n Left
ฝ่ายตรงกันข้าม n antagonist
ฝ่ายตรงข้าม n antagonist
ฝ่ายตั้งรับ n defense
ฝายน้ำล้น n weir
ฝ่ายบริหาร n administrative section
ฝ่ายบิดา n paternal
ฝ่ายบุก n aggressor
ฝ่ายบู๊ n military
ฝ่ายปกครอง n administration
ฝ้ายผี n Abelmoschus moschatus Medic.
ฝ่ายพันธมิตร n Allied
ฝ่ายมารดา n maternal
ฝ่ายรัฐบาล n government party
ฝ่ายรับ n defense
ฝ่ายรุก n aggressor
ฝ่ายรุกราน n aggressor
ฝ่ายวิชาการ n academic section
ฝ่ายสนับสนุน n supporter
ฝ่ายสัมพันธมิตร n the Allies
ฝ่ายหน้า n officials of the king
ฝ่ายหลัง adj back
ฝ่ายหลัง adj back
ฝ่ายอักษะ n axis
ฝ่ายเดียว adv solo
ฝ่ายเดียว adj alone
ฝ่ายเดียว adv one-sided
ฝ่ายเป็นกลาง n neutral
ฝ่ายเสนอ n proposer
ฝ่ายเสนาธิการ n Chief of Staff
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง n any side
ฝ่ายใน n ladies of the court
ฝาละมี n lid of an earthen pot
ฝาละมี n husband
ฝาละมี n lid of an earthen pot
ฝาหม้อ n lid
ฝาห้อง n wall
ฝาหอย n shell
ฝาหอย n shell
ฝาหุ้มกลอง n end walls of a Thai-style house
ฝ่าอันตราย v risk one´s life
ฝ่าเท้า n sole (of foot)
ฝ้าเพดาน n ceiling
ฝาเรือน n wall
ฝาแฝด n twin
ฝ่าไป v wade
ฝ่าไป v venture
ฝ่าไปในเมฆ v fly through the clouds
ฝิ่น n opium
ฝี n abscess
ฝีกาฬ n malignant sore
ฝีจักร n velocity
ฝีดาษ n smallpox
ฝีตีน n speed
ฝีประคำร้อย n abscesses around the neck
ฝีปาก n rhetoric
ฝีฝักบัว n carbuncle
ฝีพาย n oarsman
ฝีมะม่วง n bubo
ฝีมือ n skill
ฝีมือดี adj skillful
ฝีละลอก n skin disease characterized by pastures
ฝีหัวละลอก n skin disease characterized by pastures
ฝีเท้า n step
ฝีเย็บ n part of body between vagina and anus
ฝีในท้อง n tuberculosis
ฝีไม้ลายมือ n skill
ฝึก v practise
ฝึกงาน v apprentice
ฝึกซ้อม v practice
ฝึกนิสัย v behave
ฝึกปรือ v drill
ฝึกฝน v train
ฝึกมือ v exercise
ฝึกรบ v maneuver
ฝึกสมอง v exercise one´s mind
ฝึกสอน v teach
ฝึกสอน v practise teaching
ฝึกหัด v drill
ฝึกอบรม v train
ฝืด v unsmooth
ฝืดคอ v be stuck in the throat
ฝืดเคือง v suffer
ฝืน v disobey
ฝืน v oppose
ฝืน v force
ฝืนกฎหมาย v violate a law
ฝืนทน v tolerate
ฝืนท้อง v move the belly up and down by using hands
ฝืนธรรมชาติ v go against nature
ฝืนยิ้ม v force a smile
ฝืนใจ v act against one´s will
ฝุ่น n dust
ฝุ่นคลุ้ง adv chaotically
ฝุ่นจับ n dusty
ฝุ่นตลบ adv chaotically
ฝุ่นธุลี n dust
ฝุ่นผง n dust
ฝุ่นละออง n dust
ฝุ่นเกาะ n dusty
ฝูง clas group
ฝูง n group
ฝูงชน n crowd
ฝูงบิน n air squadron
ฝูงปลา n shoal of fish


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top