ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

withdraw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *withdraw*, -withdraw-

withdraw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
withdraw (vt.) เก็บคืน See also: เอากลับ, ถอนคืน Syn. remove
withdraw (vt.) ถอนคำพูด Syn. take back, retract
withdraw (vi.) ถอนทหาร See also: ถอนตำแหน่ง Syn. retreat, retire Ops. send in
withdraw (vi.) ถอนเงิน See also: เบิกเงิน
withdraw from (phrv.) ถอนตัวจาก See also: ถอนจาก, เลิกจาก
withdraw into (phrv.) แยกตัว See also: ถอนตัว, ออกห่างจาก Syn. retire into
withdrawable (adj.) ซึ่งถอนออกมา See also: ซึ่งถอนกลับ
withdrawal (n.) การถอน See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน Syn. removal
withdrawer (n.) ผู้ถอน
withdrawn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw
withdrawn (adj.) ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว See also: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม Syn. aloof, introverted, remote Ops. intimate, sociable, unreserved
withdrawnness (n.) การครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว See also: การไม่ชอบเข้าสังคม, การเก็บเนื้อเก็บตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
withdraw(วิธ'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคืน,เก็บคืน,ดึงกลับ,หด,เลิก, See also: withdrawable adj. withdrawer n., Syn. draw away,remove
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable
English-Thai: Nontri Dictionary
withdraw(vi) ถอนคืน,เอากลับ,ถอนตัว,เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอน (v.) withdraw See also: quit, secede from
ถอนกำลัง (v.) withdraw See also: pull sth/sb out
ถอนตัว (v.) withdraw Ops. เข้าร่วม
ถอนทหาร (v.) withdraw See also: take out, remove, extract Syn. ถอนกำลัง Ops. ตรึงกำลัง
ถอบกลับ (v.) withdraw See also: retreat Syn. ถอย, ถอยหลัง
ถอยฉาก (v.) withdraw See also: dodge, evade
ล่าถอย (v.) withdraw See also: retreat Syn. ถอย, ถอบกลับ, ถอยหลัง
หดกลับ (v.) withdraw See also: draw something back, pull back Ops. ยืดออก
เบิกเงิน (v.) withdraw See also: draw money, make a withdrawal Syn. ถอนเงิน
เพิก (v.) withdraw Syn. ถอน, เพิกถอน
เพิกถอน (v.) withdraw See also: revoke, repeal, cancel, rescind, annul Syn. ยกเลิก, เลิก, ล้มเลิก
ถอนตัว (v.) withdraw from See also: quit, secede from, leave, pull out, resign
ถอนเงิน (v.) withdraw money See also: draw deposits, draw money, make a withdrawal, cash a check Ops. ฝากเงิน
ถอนฟ้อง (v.) withdraw one´s case See also: withdraw a legal charge
ถอนฟ้อง (v.) withdraw one´s case See also: withdraw an accusation
การถอนตัว (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การยกเลิก (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม
การเพิกถอน (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การเลิกล้ม (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การยกเลิก
ใบเบิก (n.) withdrawal slip See also: bill of lading Syn. ใบเบิกของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy never took place?แล้วทำไมคุณไม่เพียงแค่ถอน คำเบิกความของคุณและยอมรับ ที่เดินทางไปยังศูนย์นี้
Wait two dances... then withdraw to your room... and spend the night in safety.อีก 2 เพลง แล้วเจ้าลุกได้ จงหลับอย่างปลอดภัย
And then with the program on this, you'll withdraw $ 10,000 from each and transfer the money to my offshore accounts.และด้วยโปรแกรมนี้, คุณจะถอนเงินออกมา $10,000 ของแต่ละคน... ...และโอนเงิน ไปเข้าบัญชีของฉัน
Right, I'll withdraw from the bank.ฉันต้องไปถอนเงินจากบัญชี
I want you to withdraw from this assignment.ผมอยากให้คุณถอนตัวจากปฏิบัติการครั้งนี้
Can you ask your men to withdraw until I give the all-clear?คุณช่วยบอกให้คนของคุณถอนกำลังออกไป เพื่อให้ฉันเคลียร์ทุึกอย่างได้ไหม?
Don't tell me you're going to withdraw it all at one go?อย่าบอกนะว่าคุณคิดจะถอดเงินทั้งหมดออกมา?
But it'll be bad if you lose it, so I recommend you withdraw a moderate amount for nowแต่คงแย่นะถ้าคุณทำมันหาย, ผมขอแนะนำ ให้คุณถอดออกมาเท่าที่จำเป็นตอนนี้
Do you wish to withdraw from the tournament?ลูกต้องการที่จะถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้?
I withdraw the allegation against Knight Valiant.หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์...
When you can't take it anymore, withdraw it.เมื่อไหร่ที่เธอทนไม่ได้อีกต่อไป, ถอนมันมาใช้

withdraw ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取钱[qǔ qián, ㄑㄩˇ ㄑㄧㄢˊ, 取钱 / 取錢] withdraw money
撒军[sǎ jūn, ㄙㄚˇ ㄐㄩㄣ, 撒军 / 撒軍] withdraw troops
撤兵[chè bīng, ㄔㄜˋ ㄅㄧㄥ, 撤兵] withdraw troops; retreat
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, 撤离 / 撤離] withdraw from; evacuate
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, 班师 / 班師] withdraw troops from the front; return after victory
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, 避其锐气击其惰归 / 避其銳氣擊其惰歸] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws
[chè, ㄔㄜˋ, 撤] remove; take away; withdraw
退[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat; to decline; to move back; to withdraw
撤回[chè huí, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄟˊ, 撤回] withdraw
撤走[chè zǒu, ㄔㄜˋ ㄗㄡˇ, 撤走] withdraw
退避[tuì bì, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄧˋ, 退避] withdraw

withdraw ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society
座を外す[ざをはずす, zawohazusu] (exp,v5s) to withdraw from someone's presence; to leave the room
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P)
御前を退く;ご前を退く[ごぜんをのく, gozenwonoku] (exp,v5k) to withdraw from the presence (of the Emperor)
手を引く;手をひく[てをひく, tewohiku] (exp,v5k) (1) to withdraw from (a deal); to wash one's hands of; (2) to lead by the hand
腰が引ける[こしがひける, koshigahikeru] (exp,v1) to get cold feet; to back away; to withdraw
貯金を下ろす[ちょきんをおろす, chokinwoorosu] (exp,v5s) to withdraw one's savings
ヒッキー[, hikki-] (n) (derog) (sl) (See 引きこもり・1) someone who withdraws from society (e.g. hides in their room); hikikomori
下城[げじょう, gejou] (n,vs) withdrawing from the castle
中絶性交[ちゅうぜつせいこう, chuuzetsuseikou] (n) coitus interruptus; withdrawal before ejaculation
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback)
取り下げる;取下げる[とりさげる, torisageru] (v1,vt) to withdraw; to abandon (e.g. a lawsuit)
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P)
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P)
回収[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) collection; recovery; withdrawal; retrieval; (P)
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P)
引き下がる;引下がる(io);引きさがる[ひきさがる, hikisagaru] (v5r,vi) to withdraw; to leave
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P)
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P)
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P)
引き去る;引去る(io);引きさる[ひきさる, hikisaru] (v5r,vt) to retreat; to withdraw; to deduct
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn
提出断念[ていしゅつだんねん, teishutsudannen] (n) (abbr) (See 法案提出断念) withdrawal of proposed bill
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P)
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
撤回[てっかい, tekkai] (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P)
撤退[てったい, tettai] (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P)
法案提出断念[ほうあんていしゅつだんねん, houanteishutsudannen] (n) withdrawal of proposed bill
現金引き出し[げんきんひきだし, genkinhikidashi] (n) cash withdrawal
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated)
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome
立ち退く(P);立退く[たちのく, tachinoku] (v5k,vi) to evacuate; to clear out; to vacate; to withdraw; to take refuge; (P)
罷り出る[まかりでる, makarideru] (v1,vi) to leave; to withdraw; to appear before
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P)
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P)

withdraw ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen ) EN: withdraw money from the bank FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
หด[v.] (hot) EN: draw back ; withdraw FR: retirer ; ôter
หดกลับ[v. exp.] (hot klap) EN: withdraw FR:
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
กรูด[v.] (krūt) EN: retreat ; move back ; withdraw FR:
ล่า[v.] (lā) EN: retreat ; recess ; withdraw FR: se retirer ; déguerpir ; reculer
ล่าทัพ[v. exp.] (lā thap) EN: withdraw FR: battre en retraite
เพิก[v.] (phoēk) EN: withdraw FR: enlever ; retirer ; ôter
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul ; disaffirm FR: abroger ; révoquer ; annuler
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip FR:
ราข้อ[v.] (rā khø) EN: back off ; withdraw ; retreat FR:
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving FR: rompre ; se séparer
เตะฉาก[v. exp.] (te chāk) EN: kick and withdraw FR:
ถอย[v.] (thøi) EN: retreat ; draw back ; withdraw ; recede ; go back FR: reculer ; revenir ; éloigner ; retirer ; faire marche arrière
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: make a strategic retreat ; make an evasive retreat ; withdraw FR:
ถอยร่น[v. exp.] (thøi ron) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray ; retreat FR: perdre pied
ถอยทัพ[v.] (thøithap) EN: withdraw troops ; withdraw forces ; order a retreat ; retreat FR: battre en retraite ; se replier
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out ; strip FR: arracher ; enlever ; retirer ; ôter ; extraire ; révoquer
ถอนฟ้อง[v.] (thønføng) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action FR: retirer sa plainte
ถอนกำลัง[v. exp.] (thøn kamlan) EN: withdraw ; pull sth/sb out FR:
ถอนคดี[v. exp.] (thøn khadī) EN: withdraw a case ; withdraw an action FR:
ถอนคำฟ้อง[v.] (thønkhamføn) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action FR: retirer sa plainte
ถอนข้อเสนอ[v. exp.] (thøn khøsan) EN: withdraw a proposal FR: retirer une proposition
ถอนหมั้น[v. exp.] (thøn man) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage FR: rompre ses fiançailles
ถอนเงิน[v.] (thønngoen) EN: withdraw money ; draw deposits ; draw money ; make a withdrawal ; cash a check FR: retirer de l'argent ; décaisser
ถอนทหาร[v. exp.] (thøn thahān) EN: withdraw troops FR:
ถอนตัว[v.] (thøntūa) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part ; decline FR: se retirer ; quitter
ถอนตัวจาก[v. exp.] (thøntūa jāk) EN: withdraw from FR: renoncer à
ถด[v.] (thot) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back FR: reculer
วางมือ[v.] (wāngmeū) EN: withdraw ; relinquish ; retire ; have nothing more to do with FR: s'en laver les mains
ยก[v.] (yok) EN: cancel ; rescind ; withdraw FR:
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip FR:
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngo) EN: cash voucher ; withdrawal slip FR:
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thønngo) EN: withdrawal slip FR: formulaire de retrait [m]
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal ; abatement ; abolition FR: abolition [f]
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption FR: retrait [m] ; extraction [f]

withdraw ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals
Austrittsalter {m}age at withdrawal
Einzelziehkraft {f}individual withdrawal force
Steck- und Ziehvorgang {m}insertion and withdrawal
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip
Truppenabzu {m}troop ithdrawal; withdrawal of troops

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า withdraw
Back to top