ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extract

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extract*, -extract-

extract ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extract (n.) ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร See also: ส่วนที่ตัดตอนมา Syn. citation, excerpt, passage
extract (vt.) คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ) See also: คัด, ตัดทอน Syn. cite, excerpt, quote
extract (vt.) ถอนออก See also: ดึงออก Syn. pull out
extract (vt.) สกัดออกมา
extract from (phrv.) เอามาจาก See also: สกัดมาจาก, ดึงมาจาก, ถอนมาจาก Syn. excerpt from
extracted (adj.) ซึ่งห่างไกล See also: ซึ่งแยกออกมา Syn. eliminated, withdrawn Ops. left, ignored
extracted (adj.) ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่น See also: ซึ่งไม่ได้มาจากการทำให้บริสุทธิ์ Ops. distilled
extracting (n.) ทันตกรรม See also: งานของหมอฟัน Syn. crowning, filling
extracting the urine (sl.) ฉี่ See also: ถ่ายปัสสาวะ
extraction (n.) การถอน See also: การดึงออก
extraction (n.) การแยกสสารออกจากสารผสมหรือสารละลาย
extraction (n.) เชื้อสาย See also: ชาติพันธุ์ Syn. ancestry, descent
extraction forceps (n.) คีมถอนฟัน
English-Thai: HOPE Dictionary
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง,การถอน,การสกัด,การบีบ,การคั้น,สิ่งที่ดึงหรือถอนออก,ข้อความที่คัดลอก,การสกัด,เชื้อสาย
English-Thai: Nontri Dictionary
extract(n) สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extract๑. สกัด, ละลายแยกออก๒. ยาสกัด, สิ่งสกัด, สารสกัด๓. ดึงออก, ถอน, ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction๑. การสกัด๒. การดึงออก, การถอน, การลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extractการสะกัดแยก [การแพทย์]
Extractionการสกัด,การดึง,การออกจากตัวอย่าง,การดึงออก,ดึง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดตอน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
ตัดมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
ยกมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
เลือกมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน
แบ่งมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
การตัดตอน (n.) extractability See also: excerption
การกลั่น (n.) extraction Syn. การกรอง
การสกัด (n.) extraction Syn. การกลั่น, การกรอง
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll extract the bullet at the post.ฉันจะแกะกระสุนจากเสานี่
This herbal fucking extract will help you Beechwood fief play in tune, huh?สมุนไพรนี้จะช่วยให้บีซวู้ดมึงเล่นได้แบบอ้วกอ้าก
They're going to extract him before dawn.พวกนั้นจะมาเอาตัวเขาก่อนรุ่งสาง
If we find him, you can extract him...- ถ้าเจอสายก็จะตามตัวเขาได้
We'll extract the professor as quickly as possible.เราจะไปพาเขามาให้เร็วที่สุด
Professor, stop. We're here to extract you! Glass Castle!หยุดก่อน เรามาช่วยคุณ กลาสคาสเซิ่ล
All right, I want planes for air cover and get Black Hawks on station to extract that Cube.บอกให้กำลังทางอากาศมายิงคุ้มกัน แล้วก็บอกให้แบล็คฮอล์คมา เพื่อรับเดอะคิวบ์ไป เข้าใจนะ
Mission accomplished, en route to extract site. Distance eight klicks. Over.ภารกิจลุล่วง กำลังไปที่จุดนัดพบ ระยะทาง 8 กม.
Friendlies are continuing on to extract point. Break.หน่วยพันธมิตร กำลังมุ่งหน้าไปจุดนัดพบ
In the meantime we've decided to extract Chuck. What?ตอนนี้เราตัดสินใจเอาตัวชัคมาคุ้มครอง
Major casey,can you extract these secrets from mr.Bartowski's head?พนตรี เคซี่ คุณสามารถแยกความลับทั้งหมดออกมาจากหัวเขาได้หรือไม่
There's a team coming to extract the rest, and they will be in good hands.มีทีมสลายพื้นที กำลังมา และพวกเขาจะอยู่กับมือดี

extract ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开三次方[kāi sān cì fāng, ㄎㄞ ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ, 开三次方 / 開三次方] cube root; to extract a cube root
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, 解压 / 解壓] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 挦 / 撏] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻)
油料[yóu liào, ㄧㄡˊ ㄌㄧㄠˋ, 油料] oil producer; vegetable material that can be pressed to extract oil
穿刺[chuān cì, ㄔㄨㄢ ㄘˋ, 穿刺] puncture; medical procedure of puncturing to extract bodily fluid
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, 出货 / 出貨] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution)
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, 回采 / 回採] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back
采煤[cǎi méi, ㄘㄞˇ ㄇㄟˊ, 采煤 / 採煤] coal mining; coal extraction; coal cutting
编录[biān lù, ㄅㄧㄢ ㄌㄨˋ, 编录 / 編錄] to select and edict; to edit extracts
引出[yǐn chū, ˇ ㄔㄨ, 引出] extract
抽出[chōu chū, ㄔㄡ ㄔㄨ, 抽出] extract
血统[xuè tǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˇ, 血统 / 血統] lineage; parentage; of (Chinese etc) extraction
麦乳精[mài rǔ jīng, ㄇㄞˋ ㄖㄨˇ ㄐㄧㄥ, 麦乳精 / 麥乳精] malt milk extract
采油[cǎi yóu, ㄘㄞˇ ㄧㄡˊ, 采油 / 採油] oil extraction; oil recovery
[zhà, ㄓㄚˋ, 搾] oppress; to extract
[zhà, ㄓㄚˋ, 醡] press for extracting wine
[zhà, ㄓㄚˋ, 榨] salted vegetable; to extract
[dì, ㄉㄧˋ, 梊] squeeze out of; extract
香草精[xiāng cǎo jīng, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ ㄐㄧㄥ, 香草精] vanilla; vanilla extract; methyl vanillin C8H8O3

extract ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキストラクト[, ekisutorakuto] (n) extract (dut
エキス剤[エキスざい, ekisu zai] (n) extract
カテキュー[, katekyu-] (n) catechu (vegetable extract containing tannin); cachou
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect)
人参エキス[にんじんエキス, ninjin ekisu] (n) extract of ginseng
切り抜く;切抜く[きりぬく, kirinuku] (v5k,vt) to cut out; to clip from; to extract
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
書き出す[かきだす, kakidasu] (v5s,vt) to begin to write; to write out; to export (file); to extract
書き抜く;書抜く[かきぬく, kakinuku] (v5k,vt) to extract (e.g. a passage from a book); to make an excerpt
枸杞子[くこし, kukoshi] (n) (See 枸杞の実) extract of Chinese wolfberry fruit
正露丸;征露丸[せいろがん, seirogan] (n) seirogan - beechwood extract popular as a herbal treatment for diarrhoea (diarrhea), etc.
火叩き[ひはたき, hihataki] (n) tool used to extract combusted tobacco from a kiseru pipe
煎じ出す[せんじだす, senjidasu] (v5s,vt) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct
煮出す[にだす, nidasu] (v5s,vt) to extract essence by boiling; to extract flavor; to decoct
越幾斯(ateji)[えきす;エキス(P), ekisu ; ekisu (P)] (n) (uk) (abbr) (See エキストラクト) extract (esp. of food, fruit, etc.); essence; (P)
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX
エッセンス[, essensu] (n) essence; extract; (P)
オリザニン[, orizanin] (n) Oryzanin (brand-name vitamin B1; extracted from rice)
ベジマイト[, bejimaito] (n) Vegemite (food paste made from yeast extract)
マーマイト[, ma-maito] (n) Marmite (food paste made from yeast extract)
剔出[てきしゅつ, tekishutsu] (n,vs) extraction; removal; excision
収斂;収れん[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (1) astringency; (2) extraction (of taxes); (3) convergence; contraction
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc.
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k,vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P)
引っこ抜く[ひっこぬく, hikkonuku] (v5k,vt) (See 引き抜く) to extract; to pull up; to uproot
抄;鈔[しょう, shou] (n) (1) (obs) excerpt; extract; (2) annotation; (3) shou (unit of volume, approx. 1.8 ml)
抄出[しょうしゅつ, shoushutsu] (n,vs) taking excerpts; extraction
抄物[しょうもの;しょうもつ, shoumono ; shoumotsu] (n) (1) Muromachi-period texts or annotations of texts used in Zen lectures; (2) extracting from or excerpting (a classic)
抜き書き;抜書き;抜書[ぬきがき, nukigaki] (n,vs) extract; excerpt
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P)
抜粋(P);抜萃;抜枠(iK)[ばっすい, bassui] (n,vs,adj-no) extract; excerpt; selection; (P)
抽出(P);捕出(iK)[ちゅうしゅつ, chuushutsu] (n,vs,adj-no) (1) extraction; abstraction; (2) selection (from a group); sampling; eduction; (P)
採油[さいゆ, saiyu] (n,vs) getting oil; extraction of oil (e.g. from seeds); drilling for oil
採炭[さいたん, saitan] (n,vs) coal mining; coal extraction; (P)
採金[さいきん, saikin] (n,vs) gold mining; extraction of gold
搾油[さくゆ, sakuyu] (n,vs) oil expression (extraction)
書き抜き;書抜き[かきぬき, kakinuki] (n) extract; excerpt
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction
自己抜糸[じこばっし, jikobasshi] (n,vs) (See 抜糸) self-removal of stitches (esp. of pets, animals); self-extraction of sutures
解凍[かいとう, kaitou] (n,vs) (1) thaw; defrosting; (2) {comp} decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抜粋[ばっすい, bassui] extract
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts

extract ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่งหนาม[v. exp.] (bong nām) EN: extract a thorn with a needle FR:
แคะ[v.] (khae) EN: pick out ; pick at ; take out; dig out ; extract FR: curer ; gratter
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract FR: presser ; écraser
เขี่ยผง[v. exp.] (khīa phong) EN: extract a foreign body FR:
คว้าน[v.] (khwān) EN: core ; extract ; scrape out FR: extraire ; évider
กลั่น[v.] (klan) EN: refine ; extract ; distil ; distill (Am.) FR: distiller ; raffiner ; extraire
กลิ่นวานิลลา [n. exp.] (klin wānill) EN: wanilla extract FR:
ล้วง[v.] (lūang) EN: delve ; dig ; pick ; fish out ; extract FR: fouiller ; piquer (fam.)
สกัด[v.] (sakat) EN: separate ; extract FR: extraire ; séparer
สกัดน้ำมัน[v. exp.] (sakat nāmma) EN: extract oil FR: extraire l'huile
ตัดมาบางส่วน[v. exp.] (tat mā bāng) EN: extract FR:
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out ; strip FR: arracher ; enlever ; retirer ; ôter ; extraire ; révoquer
ถอนฟัน[v. exp.] (thøn fan) EN: pull a tooth ; extract a tooth FR: arracher une dent ; extraire une dent
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
การสกัด[n.] (kān sakat) EN: extraction FR: extraction [f]
การสกัดน้ำมัน[n. exp.] (kān sakat n) EN: FR: extraction de l'huile [f]
การตัดตอน[n.] (kān tattøn) EN: extractability ; excerption FR:
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟัน[n. exp.] (kān thøn fa) EN: drawing a tooth FR: extraction d'une dent [f]
การถอดราก[n. exp.] (kān thøt rā) EN: extraction of a root FR: extraction d'une racine [f]
การถอดรากที่สาม [n. exp.] (kān thøt rā) EN: FR: extraction d'une racine cubique [f]
การถอดรากที่สอง[n. exp.] (kān thøt rā) EN: FR: extraction d'une racine carrée [f]
ข้าวยาคู[n. exp.] (khāo yākhū) EN: [drink made of milk extracted from unripe rice boiled with sugar] FR:
เทือกเถา[n.] (theūakthao) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaol) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
วิธีการสกัด[n. exp.] (withīkān sa) EN: FR: méthode d'extraction [f]

extract ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entraucher {m}gas purger [am.]; smoke extract [Br.]
Malzextrakt {m}malt extract
Markextrakt {n}marrow extract
Fleischextrakt {m}meat extract
Rauchabzug {m}smoke outlet; smoke extract
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking)
Anzapfventil {n}bleed valve; extraction valve
Absauganlage {f}dust extractor
Entrauchung {f}gas purge [Am.]; smoke extraction [Br.]
Extraktionsmittel {n} [chem.]extracting agent
Absaugegebläse {n}extract fan
Abzugshaube {f}extraction fan
Anzapfschema {n}extraction diagram
Anzapfstufe {f}extraction stage
Ausziehkraft {f} | Ausziehkraft eines Kontaktes [electr.]extraction force | contact extraction force
Entnahmedruck {m}extraction pressure
Entnahmeventil {n}extraction valve
Fettabscheider {m}fat extractor; fat separator
Parameterextraktion {f}parameter extraction
Rum-Backaroma {n} [cook.]rum extracts
Schraubenausdreher {m}screw extractor
Festphasenextraktion {f}Solid phase extraction
Stehbolzenausdreher {m}stud extractor
Gewindebohrer-Auszieher {m}tap extractor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extract
Back to top