ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revocation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revocation*, -revocation-

revocation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revocation (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต) See also: การเพิกถอน, การถอน Syn. cancellation, invalidation
English-Thai: HOPE Dictionary
revocation(เรฟวะเค'เชิน) n. การเพิกถอน,การยกเลิก,การถอน,การลบล้าง,การเรียกกลับคืน, See also: revocatory adj., Syn. annulment
English-Thai: Nontri Dictionary
revocation(n) การเรียกกลับคืน,การยกเลิก,การเพิกถอน,การถอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revocationการเพิกถอน, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revocationการเพิกถอน [TU Subject Heading]

revocation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n,vs) deprivation; divestiture; revocation
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P)
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P)
撤回[てっかい, tekkai] (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P)
撤退[てったい, tettai] (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P)
白紙撤回[はくしてっかい, hakushitekkai] (n,vs) complete revocation; total retraction
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P)

revocation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเพิกถอน[n.] (kān phoēkth) EN: cancellation ; revocation ; abrogation ; annulment FR: annulation [f]
การเพิกถอนพินัยกรรม[n. exp.] (kān phoēkth) EN: revocation of a will FR: révocation de testament [f]

revocation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhebungsbeschluss {m}resolution on revocation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revocation
Back to top