ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*withdraw*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น withdraw, -withdraw-

*withdraw* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
having withdrawn (adj.) ถอนตัว See also: ปลีกตัว
withdraw (vt.) เก็บคืน See also: เอากลับ, ถอนคืน Syn. remove
withdraw (vt.) ถอนคำพูด Syn. take back, retract
withdraw (vi.) ถอนทหาร See also: ถอนตำแหน่ง Syn. retreat, retire Ops. send in
withdraw (vi.) ถอนเงิน See also: เบิกเงิน
withdraw from (phrv.) ถอนตัวจาก See also: ถอนจาก, เลิกจาก
withdraw into (phrv.) แยกตัว See also: ถอนตัว, ออกห่างจาก Syn. retire into
withdrawable (adj.) ซึ่งถอนออกมา See also: ซึ่งถอนกลับ
withdrawal (n.) การถอน See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน Syn. removal
withdrawer (n.) ผู้ถอน
withdrawn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw
withdrawn (adj.) ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว See also: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม Syn. aloof, introverted, remote Ops. intimate, sociable, unreserved
withdrawnness (n.) การครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว See also: การไม่ชอบเข้าสังคม, การเก็บเนื้อเก็บตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
withdraw(วิธ'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคืน,เก็บคืน,ดึงกลับ,หด,เลิก, See also: withdrawable adj. withdrawer n., Syn. draw away,remove
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable
English-Thai: Nontri Dictionary
withdraw(vi) ถอนคืน,เอากลับ,ถอนตัว,เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
delirium tremens; delirium, alcohol withdrawalโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, abstinence; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก็บเนื้อเก็บตัว (v.) be withdrawn from See also: isolate, confine Syn. เก็บตัว Ops. แสดงตัว, เปิดเผยตัว
withdrawn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw
withdrew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ withdraw
การถอนตัว (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การยกเลิก (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม
การเพิกถอน (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การเลิกล้ม (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การยกเลิก
ถอน (v.) withdraw See also: quit, secede from
ถอนกำลัง (v.) withdraw See also: pull sth/sb out
ถอนตัว (v.) withdraw from See also: quit, secede from, leave, pull out, resign
ถอนตัว (v.) withdraw Ops. เข้าร่วม
ถอนทหาร (v.) withdraw See also: take out, remove, extract Syn. ถอนกำลัง Ops. ตรึงกำลัง
ถอนฟ้อง (v.) withdraw one´s case See also: withdraw a legal charge
ถอนฟ้อง (v.) withdraw one´s case See also: withdraw an accusation
ถอนเงิน (v.) withdraw money See also: draw deposits, draw money, make a withdrawal, cash a check Ops. ฝากเงิน
ถอบกลับ (v.) withdraw See also: retreat Syn. ถอย, ถอยหลัง
ถอยฉาก (v.) withdraw See also: dodge, evade
ล่าถอย (v.) withdraw See also: retreat Syn. ถอย, ถอบกลับ, ถอยหลัง
หดกลับ (v.) withdraw See also: draw something back, pull back Ops. ยืดออก
เตะฉาก (v.) kick and withdraw
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The firm's having withdrawal pains at the bank, if it's any of your bloody business.บริษัท ที่มีความเจ็บปวดถอนที่ธนาคารถ้ามัน ๆ ของธุรกิจเลือดของคุณ
If he has withdrawn his high opinion of you, why should you care?ถ้าเขาจะถอนความคิดดีๆ เกี่ยวกับเธอไปแล้ว เธอจะไปสนใจอะไรเขาล่ะ
Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy never took place?แล้วทำไมคุณไม่เพียงแค่ถอน คำเบิกความของคุณและยอมรับ ที่เดินทางไปยังศูนย์นี้
Raoul, son of Athos, had withdrawn his request to join the Musketeers.ราอูลถอนใบสมัครเข้าหน่วยองครักษ์
Wait two dances... then withdraw to your room... and spend the night in safety.อีก 2 เพลง แล้วเจ้าลุกได้ จงหลับอย่างปลอดภัย
Please withdraw, please!กรุณากลับไป ได้โปรด!
It appears the funds are being withdrawn as we speak.ตอนนี้เงินทั้งหมดก็ถูกถอนไปแล้วด้วยครับ
And then with the program on this, you'll withdraw $ 10,000 from each and transfer the money to my offshore accounts.และด้วยโปรแกรมนี้, คุณจะถอนเงินออกมา $10,000 ของแต่ละคน... ...และโอนเงิน ไปเข้าบัญชีของฉัน
Right, I'll withdraw from the bank.ฉันต้องไปถอนเงินจากบัญชี
That girl... Came to give us the notice of withdrawal this evening.เด็กคนนั้น มายื่นใบถอนเมื่อตอนเย็น
He can't stop crying because he's in withdrawal from crystal meth, you son of a bitch.เขาหยุดร้องไม่ด้ เพราะว่าเขากำลัง ลงแดงจาก คริสตอลเมท , ไอ้งี่เง่า
I want you to withdraw from this assignment.ผมอยากให้คุณถอนตัวจากปฏิบัติการครั้งนี้

*withdraw* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取钱[qǔ qián, ㄑㄩˇ ㄑㄧㄢˊ, 取钱 / 取錢] withdraw money
撒军[sǎ jūn, ㄙㄚˇ ㄐㄩㄣ, 撒军 / 撒軍] withdraw troops
撤兵[chè bīng, ㄔㄜˋ ㄅㄧㄥ, 撤兵] withdraw troops; retreat
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, 撤离 / 撤離] withdraw from; evacuate
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, 班师 / 班師] withdraw troops from the front; return after victory
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, 避其锐气击其惰归 / 避其銳氣擊其惰歸] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws
[chè, ㄔㄜˋ, 撤] remove; take away; withdraw
退[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat; to decline; to move back; to withdraw
撤回[chè huí, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄟˊ, 撤回] withdraw
撤走[chè zǒu, ㄔㄜˋ ㄗㄡˇ, 撤走] withdraw
退避[tuì bì, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄧˋ, 退避] withdraw

*withdraw* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒッキー[, hikki-] (n) (derog) (sl) (See 引きこもり・1) someone who withdraws from society (e.g. hides in their room); hikikomori
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
下城[げじょう, gejou] (n,vs) withdrawing from the castle
中絶性交[ちゅうぜつせいこう, chuuzetsuseikou] (n) coitus interruptus; withdrawal before ejaculation
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback)
取り下げる;取下げる[とりさげる, torisageru] (v1,vt) to withdraw; to abandon (e.g. a lawsuit)
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P)
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P)
回収[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) collection; recovery; withdrawal; retrieval; (P)
座を外す[ざをはずす, zawohazusu] (exp,v5s) to withdraw from someone's presence; to leave the room
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P)
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P)
引き下がる;引下がる(io);引きさがる[ひきさがる, hikisagaru] (v5r,vi) to withdraw; to leave
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P)
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P)
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P)
引き去る;引去る(io);引きさる[ひきさる, hikisaru] (v5r,vt) to retreat; to withdraw; to deduct
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn
御前を退く;ご前を退く[ごぜんをのく, gozenwonoku] (exp,v5k) to withdraw from the presence (of the Emperor)
手を引く;手をひく[てをひく, tewohiku] (exp,v5k) (1) to withdraw from (a deal); to wash one's hands of; (2) to lead by the hand
提出断念[ていしゅつだんねん, teishutsudannen] (n) (abbr) (See 法案提出断念) withdrawal of proposed bill
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P)
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
撤回[てっかい, tekkai] (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P)
撤退[てったい, tettai] (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P)
法案提出断念[ほうあんていしゅつだんねん, houanteishutsudannen] (n) withdrawal of proposed bill
現金引き出し[げんきんひきだし, genkinhikidashi] (n) cash withdrawal
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated)
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome
立ち退く(P);立退く[たちのく, tachinoku] (v5k,vi) to evacuate; to clear out; to vacate; to withdraw; to take refuge; (P)
罷り出る[まかりでる, makarideru] (v1,vi) to leave; to withdraw; to appear before
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P)
腰が引ける[こしがひける, koshigahikeru] (exp,v1) to get cold feet; to back away; to withdraw
貯金を下ろす[ちょきんをおろす, chokinwoorosu] (exp,v5s) to withdraw one's savings
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P)

*withdraw* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip FR:
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngo) EN: cash voucher ; withdrawal slip FR:
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thønngo) EN: withdrawal slip FR: formulaire de retrait [m]
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen ) EN: withdraw money from the bank FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
หด[v.] (hot) EN: draw back ; withdraw FR: retirer ; ôter
หดกลับ[v. exp.] (hot klap) EN: withdraw FR:
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal ; abatement ; abolition FR: abolition [f]
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟ้อง[n. exp.] (kān thøn fø) EN: withdrawal of an action FR:
การถอนเงิน[n. exp.] (kān thøn ng) EN: withdrawal of money FR: retrait d'argent [m]
การถอนตัว[n. exp.] (kān thøn tū) EN: withdrawal FR:
การถอนตัว[n.] (kān thøntūa) EN: withdrawal FR: retrait [m]
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ค่าถอนเงิน[n. exp.] (khā thøn ng) EN: withdrawal fee FR:
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
คนเก็บกด[n. exp.] (khon kep ko) EN: withdrawn person ; suppressed person FR:
กดเงิน[v. exp.] (kot ngoen) EN: make a withdrawal from an ATM FR: retirer de l'argent d'un distributeur
กรูด[v.] (krūt) EN: retreat ; move back ; withdraw FR:
ล่า[v.] (lā) EN: retreat ; recess ; withdraw FR: se retirer ; déguerpir ; reculer
ล่าทัพ[v. exp.] (lā thap) EN: withdraw FR: battre en retraite
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms FR:
เพิก[v.] (phoēk) EN: withdraw FR: enlever ; retirer ; ôter
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul ; disaffirm FR: abroger ; révoquer ; annuler
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip FR:
ราข้อ[v.] (rā khø) EN: back off ; withdraw ; retreat FR:
ซึมกระทือ[adj.] (seum krathe) EN: withdrawn ; half-dead ; spiritless ; lifeless FR:
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving FR: rompre ; se séparer
เตะฉาก[v. exp.] (te chāk) EN: kick and withdraw FR:
ถอย[v.] (thøi) EN: retreat ; draw back ; withdraw ; recede ; go back FR: reculer ; revenir ; éloigner ; retirer ; faire marche arrière
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: make a strategic retreat ; make an evasive retreat ; withdraw FR:
ถอยร่น[v. exp.] (thøi ron) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray ; retreat FR: perdre pied
ถอยทัพ[v.] (thøithap) EN: withdraw troops ; withdraw forces ; order a retreat ; retreat FR: battre en retraite ; se replier
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out ; strip FR: arracher ; enlever ; retirer ; ôter ; extraire ; révoquer
ถอนฟ้อง[v.] (thønføng) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action FR: retirer sa plainte
ถอนกำลัง[v. exp.] (thøn kamlan) EN: withdraw ; pull sth/sb out FR:

*withdraw* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals
Austrittsalter {m}age at withdrawal
Einzelziehkraft {f}individual withdrawal force
Steck- und Ziehvorgang {m}insertion and withdrawal
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal
Truppenabzu {m}troop ithdrawal; withdrawal of troops
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *withdraw*
Back to top