ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revoke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revoke*, -revoke-

revoke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revoke (vt.) เพิกถอน See also: ยกเลิก Syn. abrogate, cancel
revoke (vt.) เรียกตัวกลับ Syn. countermand, summon back
English-Thai: HOPE Dictionary
revoke(รีโวค') vt.,vi. ยกเลิก,เพิกถอน,ลบล้าง,เรียกกลับคืน, See also: revokable adj., Syn. annul
English-Thai: Nontri Dictionary
revoke(vt) เรียกกลับคืนมา,ยกเลิก,ถอน,เพิกถอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revokeเพิกถอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอคืน (v.) revoke See also: regain, request the return of something, retrieve Ops. คืนให้
เรียกคืน (v.) revoke See also: regain, request the return of something, retrieve Syn. ขอคืน Ops. คืนให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, they will have to revoke your license.ยังไงก็ตาม พวกเขาจำเป็นต้องยึด ใบอนุญาตของคุณ
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
We really must revoke your membership.เราน่าจะถอนเธอออกจากกลุ่มซะจริง ๆ
I will revoke the challenge. The Knight's Code must be upheld.ข้าจะยกเลิกการประลอง ไม่นะ
I'm just saying that if you gonna try and revoke her sentence. Bullets fly, Michael.ผมกำลังบอกคุณว่า ถ้าคุณพยายามจะทำอะไร ความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้น
Yale will revoke my acceptance As soon as they receive word.จนกว่าพวกเขาจะรับคำร้อง นี่มันเป็นช่วงชั่วโมงที่มืดมิดที่สุด
According to our agreement, we can revoke the permit at any time.ตามข้อตกลงเราสามารถ เรียกคืนได้ตลอดเวลา
Associating with a known felon, they can revoke it.ไปเกี่ยวข้องกับพวกอาชญากร พวกเขาก็ยกเลิกได้
If he violates parole by associating with a known felon, they can revoke it.ถ้าออร์สันกลับไปยุ่งกับพวกอาชญากรอีก จะถือเป็นการละเมิดทัณฑ์บน
They had no right to revoke my membership.พวกเขาไม่มีสิทธิ์มาเพิกถอนผมออกจากสมาชิค
I'm going to beg them to revoke my visa and deport me back home.ฉันจะไปขอยกเลิกวีซ่าและ กลับไปที่ฟิลิปปินส์
Revoke it at once! Revoke it at once! Revoke it at once!ลบล้างมันทันที ลบล้างมันทันที ลบล้างมันทันที

revoke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp,vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P)

revoke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
กลับคำ[v.] (klapkham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul ; disaffirm FR: abroger ; révoquer ; annuler
เพิกถอนมติ[v. exp.] (phoēkthøn m) EN: revoke a decision FR:
เพิกถอนพินัยกรรม[v. exp.] (phoēkthøn p) EN: revoke a will FR:
เรียกคืน[v. exp.] (rīek kheūn) EN: revoke ; regain ; request the return of something ; retrieve ; demand back FR: récupérer
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind FR: révoquer
ถอนอำนาจ[v. exp.] (thøn amnāt) EN: take away one's authority ; revoke authority FR:
ถอนใบอนุญาต[v. exp.] (thøn bai an) EN: revoke a licence FR:
ถอนคำสั่ง[v. exp.] (thøn khamsa) EN: countermand an order ; cancel an order ; reverse an order ; revoke an order ; rescind an order FR:
ถอนประกัน[v. exp.] (thøn prakan) EN: revoke bail FR:
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner ; lever
ยกเลิกหนังสือเดินทาง[v. exp.] (yokloēk nan) EN: revoke a passport FR: révoquer un passeport

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revoke
Back to top