ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rescind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rescind*, -rescind-

rescind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rescind (vt.) เพิกถอน (สัญญา, กฎหมาย) See also: ยกเลิก Syn. abrogate, repeal, void Ops. support, uphold
rescindable (adj.) ซึ่งยกเลิก See also: ซึ่งล้มเลิก, ซึ่งเพิกถอน
English-Thai: HOPE Dictionary
rescind(รีสซินดฺ') vt. ยกเลิก,เลิกล้ม,ลบล้าง,เพิกถอน,กลับ,ฆ่า, See also: rescindable adj. rescinder n. rescindment n., Syn. annul,cancel,void,
English-Thai: Nontri Dictionary
rescind(vt) เพิกถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ล้มล้าง,ฆ่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rescindเลิก, เลิกสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you cut my throat... I'll not be able to rescind the offer that brought you here.หากคอข้าขาด ข้าคงไม่อาจบอกกล่าวข้อเสนอแก่เจ้าได้
I rescind my follow-up question.ผมขอยกเลิกคำถามต่อไปของผม
Or i have to rescind the request for bureau involvement.หรือฉันก็ต้องยกเลิกคำร้องขอนี้
It's no good. I have spoken to Olaf. He will not rescind the challenge.มันไม่ดีซะเลย ข้าไปพูดกับโอลาฟ เขาจะไมยกเลิกการประลองนี้
By the way, I rescind the invitation to my house for all vampires present.อีกอย่างนะ, ฉันขอยกเลิก คำเชิญเข้าบ้านของฉัน สำหรับแวมไพร์ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่
Go on camera. Tell him to stop. Rescind the order.ไปยังกล้องบันทึกเทป บอกให้เขาหยุด ยกเลิกคำสั่งซะ
He's a stubborn man. He will not rescind his judgement.เขาเป็นคนดื้อ เขาจะไม่ทบทวนสิ่งที่เขาตัดสินใจ
I'm about to rescind the offer.ฉันเกี่ยวกับว่า การยกเลิกการเสนอ
Harvard wants to rescind our on-campus recruiting privileges.ฮาร์วาร์ดต้องการจะยกเลิก สิทธิ์ในการสรรหา พนักงานใหม่ของเรา
You know what, Oona? I rescind my request.คุณรู้ไหม อูนน่า ฉันขอถอนคำพูด
But if I win, you rescind your vote and you put me back on the team.แต่ถ้าฉันชนะ เธอต้องยกเลิกการโหวต และให้ฉันกลับเข้าทีม
Why would a policeman rescind a request for backup?ทำไมตำรวจคนนั้น ถึงยกเลิกการขอกำลังเสริม

rescind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P)

rescind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกสัญญา[v. exp.] (loēk sanyā) EN: rescind ; cancel a contract FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul ; call off ; pull out FR: renoncer à ; abandonner ; laisser tomber ; cesser
งด[v.] (ngot) EN: cancel ; call off ; rescind FR: annuler
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul ; disaffirm FR: abroger ; révoquer ; annuler
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind FR: révoquer
ถอนคำสั่ง[v. exp.] (thøn khamsa) EN: countermand an order ; cancel an order ; reverse an order ; revoke an order ; rescind an order FR:
ยก[v.] (yok) EN: cancel ; rescind ; withdraw FR:
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner ; lever
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind FR: abolir ; dissoudre

rescind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufhebbar {adj}rescindable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rescind
Back to top