ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-withdraw-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น withdraw, *withdraw*,

-withdraw- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy never took place?แล้วทำไมคุณไม่เพียงแค่ถอน คำเบิกความของคุณและยอมรับ ที่เดินทางไปยังศูนย์นี้
Wait two dances... then withdraw to your room... and spend the night in safety.อีก 2 เพลง แล้วเจ้าลุกได้ จงหลับอย่างปลอดภัย
And then with the program on this, you'll withdraw $ 10,000 from each and transfer the money to my offshore accounts.และด้วยโปรแกรมนี้, คุณจะถอนเงินออกมา $10,000 ของแต่ละคน... ...และโอนเงิน ไปเข้าบัญชีของฉัน
Right, I'll withdraw from the bank.ฉันต้องไปถอนเงินจากบัญชี
I want you to withdraw from this assignment.ผมอยากให้คุณถอนตัวจากปฏิบัติการครั้งนี้
Can you ask your men to withdraw until I give the all-clear?คุณช่วยบอกให้คนของคุณถอนกำลังออกไป เพื่อให้ฉันเคลียร์ทุึกอย่างได้ไหม?
Don't tell me you're going to withdraw it all at one go?อย่าบอกนะว่าคุณคิดจะถอดเงินทั้งหมดออกมา?
But it'll be bad if you lose it, so I recommend you withdraw a moderate amount for nowแต่คงแย่นะถ้าคุณทำมันหาย, ผมขอแนะนำ ให้คุณถอดออกมาเท่าที่จำเป็นตอนนี้
Do you wish to withdraw from the tournament?ลูกต้องการที่จะถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้?
I withdraw the allegation against Knight Valiant.หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์...
When you can't take it anymore, withdraw it.เมื่อไหร่ที่เธอทนไม่ได้อีกต่อไป, ถอนมันมาใช้

-withdraw- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取钱[qǔ qián, ㄑㄩˇ ㄑㄧㄢˊ, 取钱 / 取錢] withdraw money
撒军[sǎ jūn, ㄙㄚˇ ㄐㄩㄣ, 撒军 / 撒軍] withdraw troops
撤兵[chè bīng, ㄔㄜˋ ㄅㄧㄥ, 撤兵] withdraw troops; retreat
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, 撤离 / 撤離] withdraw from; evacuate
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, 班师 / 班師] withdraw troops from the front; return after victory

-withdraw- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society
座を外す[ざをはずす, zawohazusu] (exp,v5s) to withdraw from someone's presence; to leave the room
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P)
御前を退く;ご前を退く[ごぜんをのく, gozenwonoku] (exp,v5k) to withdraw from the presence (of the Emperor)
手を引く;手をひく[てをひく, tewohiku] (exp,v5k) (1) to withdraw from (a deal); to wash one's hands of; (2) to lead by the hand
腰が引ける[こしがひける, koshigahikeru] (exp,v1) to get cold feet; to back away; to withdraw
貯金を下ろす[ちょきんをおろす, chokinwoorosu] (exp,v5s) to withdraw one's savings

-withdraw- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen ) EN: withdraw money from the bank FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
หด[v.] (hot) EN: draw back ; withdraw FR: retirer ; ôter
หดกลับ[v. exp.] (hot klap) EN: withdraw FR:
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
กรูด[v.] (krūt) EN: retreat ; move back ; withdraw FR:
ล่า[v.] (lā) EN: retreat ; recess ; withdraw FR: se retirer ; déguerpir ; reculer
ล่าทัพ[v. exp.] (lā thap) EN: withdraw FR: battre en retraite
เพิก[v.] (phoēk) EN: withdraw FR: enlever ; retirer ; ôter
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul ; disaffirm FR: abroger ; révoquer ; annuler
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip FR:
ราข้อ[v.] (rā khø) EN: back off ; withdraw ; retreat FR:
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving FR: rompre ; se séparer
เตะฉาก[v. exp.] (te chāk) EN: kick and withdraw FR:
ถอย[v.] (thøi) EN: retreat ; draw back ; withdraw ; recede ; go back FR: reculer ; revenir ; éloigner ; retirer ; faire marche arrière
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: make a strategic retreat ; make an evasive retreat ; withdraw FR:
ถอยร่น[v. exp.] (thøi ron) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray ; retreat FR: perdre pied
ถอยทัพ[v.] (thøithap) EN: withdraw troops ; withdraw forces ; order a retreat ; retreat FR: battre en retraite ; se replier
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out ; strip FR: arracher ; enlever ; retirer ; ôter ; extraire ; révoquer
ถอนฟ้อง[v.] (thønføng) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action FR: retirer sa plainte
ถอนกำลัง[v. exp.] (thøn kamlan) EN: withdraw ; pull sth/sb out FR:
ถอนคดี[v. exp.] (thøn khadī) EN: withdraw a case ; withdraw an action FR:
ถอนคำฟ้อง[v.] (thønkhamføn) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action FR: retirer sa plainte
ถอนข้อเสนอ[v. exp.] (thøn khøsan) EN: withdraw a proposal FR: retirer une proposition
ถอนหมั้น[v. exp.] (thøn man) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage FR: rompre ses fiançailles
ถอนเงิน[v.] (thønngoen) EN: withdraw money ; draw deposits ; draw money ; make a withdrawal ; cash a check FR: retirer de l'argent ; décaisser
ถอนทหาร[v. exp.] (thøn thahān) EN: withdraw troops FR:
ถอนตัว[v.] (thøntūa) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part ; decline FR: se retirer ; quitter
ถอนตัวจาก[v. exp.] (thøntūa jāk) EN: withdraw from FR: renoncer à
ถด[v.] (thot) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back FR: reculer
วางมือ[v.] (wāngmeū) EN: withdraw ; relinquish ; retire ; have nothing more to do with FR: s'en laver les mains
ยก[v.] (yok) EN: cancel ; rescind ; withdraw FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -withdraw-
Back to top