ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trick*, -trick-

trick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trick (sl.) ลูกค้าขายบริการทางเพศ
trick (n.) เล่ห์เหลี่ยม See also: เพทุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล
trick (n.) การเล่นตลก
trick (n.) วิธีพลิกแพลง See also: เทคนิคพิเศษ
trick (n.) มายากล See also: กล, การเล่นกล
trick (vi.) ใช้เล่ห์เหลี่ยม See also: เล่นแง่
trick into (phrv.) หลอกให้ทำในเรื่อง See also: ลวงให้ทำในเรื่อง
trick into (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อลวง
trick into (phrv.) พูดให้หลงกล See also: หลอกลวง, ตบตา
trick into (phrv.) ลวงให้หลงกล See also: ทำให้หลงกล, ลวง
trick into (phrv.) หลอกลวง See also: หลอก, ทำให้หลงเชื่อ
trick into (phrv.) หลอกลวง See also: ทำให้หลงกล, หลอกให้เชื่อ
trick into (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อลวง, หลอก, ทำกลลวง
trick out of (phrv.) ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้ Syn. beguile out of, chisel out of, cozen out of, defraud of, do out of, gull out of
trickery (n.) กลอุบาย See also: กลโกง
trickery (n.) การใช้กลอุบาย
trickily (adv.) อย่างมีเล่ห์เหลี่ยม See also: อย่างหลอกลวง
trickiness (n.) การหลอกลวง See also: การต้มตุ๋น
trickle (vi.) ไหลเป็นหยด
trickle (vt.) ทำให้ไหลเป็นหยด
trickle (vi.) เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
trickle (n.) การเคลื่อนอย่างช้าๆ
trickle (n.) กระแสน้ำไหลเอื่อยๆ
tricks of the trade (sl.) ความเชี่ยวชาญ See also: ความสามารถพิเศษ
trickster (n.) การหลอกลวง See also: การฉ้อฉล, การฉ้อโกง
trickter (n.) คนไม่ซื่อ See also: คนโกง, คนทุจริต Syn. slicker
tricky (adj.) มีเล่ห์เหลี่ยม See also: หลอกลวง
tricky (adj.) ยาก
tricky (adj.) เจ้าเล่ห์ See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก
tricky (adj.) หลอกลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
trick(ทริค) n.,adj.,vt.,vi. (ใช้) อุบาย,กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,ภาพหลอน,วิธีพลิกแพลง,นิสัยแปลก ๆ ,เคล็ดลับ,การเล่นกล,เด็ก,เด็กผู้หญิง,ไพ่กองหนึ่ง -Phr. (do (turn) the trick ได้ผล), See also: tricker n. trickingly adv., Syn. decepti
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย,การใช้กลเม็ด,การใช้เล่ห์เพทุบาย,การใช้เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,กลอุบาย,กลเม็ด
trickle(ทริค'เคิล) vi.,vt. (ทำให้) หยด,ไหลเป็นหยด,ไหลเล็กน้อย,ริน,ซึม,เคลื่อนอย่างช้า,ไปหรือมาอย่างช้า ๆ n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,ของเหลวที่ไหลช้า ๆ ,ปริมาณเล็กน้อยที่ไปหรือมาอย่างช้า ๆ, See also: tricklingly adv., Syn. dribble,drop
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง,ผู้หลอกต้ม,ผู้เล่นกล,ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver,cheat,fraud
tricksy(ทริค'ซี) adj. ขี้เล่น,ซน,ชอบสนุก,กลับกลอก,ควบคุมยาก,เก๋,แต่งตัวสวยงาม
tricky(ทริค'คี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,มีเล่ห์เพทุบาย,หลอกลวง,เล่นลูกไม้,จัดการยาก,ไม่แน่นอน., See also: trickily adv. trickiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
trick(n) เล่ห์กระเท่ห์,นิสัย,กลเม็ด,การตบตา
trickery(n) การโกง,การหลอกลวง,การมีเล่ห์เหลี่ยม
trickle(n) การหยด,การไหลกระเซ็น
trickster(n) คนหลอกลวง,คนโกง,คนเล่นกล
tricky(adj) หลอกลวง,เล่นซน,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trickling Filter โปรยกรอง (ระบบ) เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบิดกระบวน (n.) trick See also: hold, deviousness, subtleness, cunning, slyness Syn. ชั้นเชิง
กล (n.) trick See also: wiles, trickery, artifice, cunning Syn. อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, การล่อลวง, เล่ห์เหลี่ยม
กลฉ้อฉล (n.) trick See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit
กลมารยา (n.) trick See also: artifice, stratagem, deception, wile, ruse Syn. มารยา, เล่ห์เหลี่ยม
กลยุทธ (n.) trick See also: technique Syn. กลเม็ด
กลอุบาย (n.) trick See also: wile, artifice, trickery, stratagem Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม
กลเม็ด (n.) trick See also: tip, tactic, stratagem, artful, subterfuge, artifice Syn. กลวิธี, ลูกเล่น, วิธีแยบคาย
กลเม็ดเด็ดพราย (n.) trick See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique Syn. กลเม็ด
กลโกง (n.) trick See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit
การล่อลวง (n.) trick See also: wiles, trickery, artifice, cunning Syn. อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม
ฉลาดแกมโกง (adj.) trick See also: swindleable, cheating Syn. เฉโก
ทำอุบาย (v.) trick Syn. เพโทบาย, ทำเล่ห์กล
ทำเล่ห์กล (v.) trick Syn. เพโทบาย, ทำอุบาย
ยักท่า (v.) trick See also: dupe, outwit, fool Syn. ยึกยัก
ลวดลาย (n.) trick See also: talent, skill
ลวดลาย (n.) trick See also: talent, skill
ลูกไม้ (n.) trick See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย
วิธีแยบคาย (n.) trick See also: tip, tactic, stratagem, artful, subterfuge, artifice Syn. กลวิธี, ลูกเล่น
หลอก (v.) trick See also: play the fool with someone, deceive Syn. หลอกลวง
หลอกลวง (v.) trick See also: play the fool with someone, deceive Syn. หลอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's certainly learned that trick of arranging flowers from Rebecca.หล่อนต้องเรียนรู้เคล็ดลับ การจัดดอกไม้มาจากรีเบคคาเเน่ๆ
What a dirty rotten trick of fate!โชคชะตาเล่นตลกอะไรอย่างนี้วะ
Hold his head. Just who could play a trick like that?เพียงแค่ผู้ที่สามารถเล่นเคล็ดลับ เช่นนั้น
You see, what I do, Chief, is I trick them to the surface.เห็นมั้ยว่าผมทําอะไร สารวัตร ผมหลอกให้มันมาที่ผิวนํ้า
What is this? Are you trying to trick me?อะไรกันฮะ คุณปู่หลอกผมหรือเปล่าฮะเนี่ย
You're trying to trick me into giving away something.นายพยายามจะหลอกล่อฉัน ให้ฉันเผยอะไรออกมา ไม่ได้ผลหรอก
Now I show you some trick or two.ตอนนี้ลิตรแสดงเคล็ดลับบางอย่างหรือสอง
That trick worked really wellเคล็ดลับที่ทำงานได้ดี
A good, steady, warm, glow... you know, that does the trick over the long run.แสงแห่งความอบอุ่น มั่นคง รู้ไหม มันเป็นกลวิธีให้อยู่กันได้ยืด
And there are many who still say we would've succeeded but fate had one more trick up her sleeve.มีหลายคนที่ว่าเราควรทำได้ตั้งแต่แรก แต่เพราะชะตาเล่นตลกกับเราอีกคัร้ง
But the signals aren't going anywhere because... the night before... you cut in... and trick out the alarm system computer... to turn itself... and the video recorders off... 20 minutes before you enter.แต่สัญญาณไม่ดังที่ไหนเพราะ... ก่อนหน้านั้นคืนนึง คุณงัดเข้าไป
I don't want to trick you.หม่อมฉันไม่ต้องการหลอกพระองค์

trick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, 门槛 / 門檻] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper)
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 帽子戏法 / 帽子戲法] hat trick (when one player scores three goals)
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, 玩意儿 / 玩意兒] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc)
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, 把戏 / 把戲] acrobatics; jugglery; cheap trick; game
玄虚[xuán xū, ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 玄虚 / 玄虛] deceitful trick; mystery; unphathomable
受灾[shòu zāi, ㄕㄡˋ ㄗㄞ, 受灾 / 受災] disaster-stricken; to be hit by a natural calamity
灾区[zāi qū, ㄗㄞ ㄑㄩ, 灾区 / 災區] disaster area; stricken region
窍门[qiào mén, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, 窍门 / 竅門] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth)
窍门儿[qiào mén er, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ ㄦ˙, 窍门儿 / 竅門兒] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth)
戏法[xì fǎ, ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 戏法 / 戲法] magic trick
搞鬼[gǎo guǐ, ㄍㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, 搞鬼] to make mischief; to play tricks in secret
套套[tào tao, ㄊㄠˋ ㄊㄠ˙, 套套] methods; the old tricks
手段[shǒu duàn, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 手段] method; means (of doing sth); strategy; trick
丧胆[sàng dǎn, ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, 丧胆 / 喪膽] panic-stricken; scared out of one's wits
恐慌[kǒng huāng, ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄤ, 恐慌] panic; panicky; panic-stricken
花样[huā yàng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ, 花样 / 花樣] pattern; type; trick
变戏法[biàn xì fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 变戏法 / 變戲法] perform conjuring tricks; conjure; juggle
窘迫[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, 窘迫] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed
贫穷潦倒[pín qióng liáo dǎo, ㄆㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 贫穷潦倒 / 貧窮潦倒] poverty stricken
贫苦[pín kǔ, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨˇ, 贫苦 / 貧苦] poverty-stricken; poor
翻云覆雨[fān yún fù yǔ, ㄈㄢ ㄩㄣˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ, 翻云覆雨 / 翻雲覆雨] to produce clouds and rain with a turn of the hand (成语 saw); fig. to shift one's ground; tricksy and inconstant
策谋[cè móu, ㄘㄜˋ ㄇㄡˊ, 策谋 / 策謀] stratagem (political or military); trick
被侵害[bèi qīn hài, ㄅㄟˋ ㄑㄧㄣ ㄏㄞˋ, 被侵害] stricken
手法[shǒu fǎ, ㄕㄡˇ ㄈㄚˇ, 手法] technique; trick; skill
闻风丧胆[wén fēng sàng dǎn, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, 闻风丧胆 / 聞風喪膽] terror-stricken at the news
涓滴[juān dī, ㄐㄩㄢ ㄉㄧ, 涓滴] tiny stream; trickle; drops; tiny trickle of funds
秘诀[mì jué, ㄇㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, 秘诀 / 秘訣] trade secret; trick
[xì, ㄒㄧˋ, 戏 / 戲] trick; drama; play; show
技俩[jì liǎng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˇ, 技俩 / 技倆] tricky maneuver; devious trick
滴流[dī liú, ㄉㄧ ㄌㄧㄡˊ, 滴流] trickle
花点子[huā diǎn zi, ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 花点子 / 花點子] trickery; scam
虚诈[xū zhà, ㄒㄩ ㄓㄚˋ, 虚诈 / 虛詐] tricky and hypocritical
骗术[piàn shù, ㄆㄧㄢˋ ㄕㄨˋ, 骗术 / 騙術] trick; deceit
两下子[liǎng xià zi, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, 两下子 / 兩下子] a couple of times; to repeat the same; the same old trick; tricks of the trade
诀窍[jué qiào, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧㄠˋ, 诀窍 / 訣竅] secrets of success; tricks of the trade
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties
故伎[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, 故伎] usual trick; old tactics
手腕[shǒu wàn, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, 手腕] wrist; trickery; finesse; ability; skill

trick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick
ハットトリック[, hattotorikku] (n) hat trick
一杯食わす[いっぱいくわす, ippaikuwasu] (v5s) to play a trick on
一発芸[いっぱつげい, ippatsugei] (n) one-liner; funny joke; gag; quick trick
其の手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) (id) That trick won't do with me
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick
打っちゃり[うっちゃり, ucchari] (n) (1) Sumo trick of leaning back and carrying one's opponent round and out of the ring; (2) last-minute reversal
曲弾き;曲弾(io)[きょくびき, kyokubiki] (n) trick playing (on a stringed instrument)
気の迷い[きのまよい, kinomayoi] (exp) (See 気迷い) delusion; trick of the imagination
美人局[つつもたせ(gikun), tsutsumotase (gikun)] (n) scheme in which a man and woman trick another man into a compromising situation for blackmail; badger game
胸に一物[むねにいちもつ, muneniichimotsu] (exp) machination; secret plan; plot; trick up one's sleeve
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind)
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P)
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp,v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience
乾所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household
人心恟々;人心恟恟[じんしんきょうきょう(uK), jinshinkyoukyou (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) the people being panic-stricken (in alarm)
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P)
企み[たくらみ, takurami] (n) plan; design; artifice; trick; intrigue; (P)
企む[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P)
佗人[わびびと, wabibito] (n) lonesome person; unwanted person; poverty-stricken person
凄技[すごわざ, sugowaza] (n) amazing trick; amazing skill
呼吸[こきゅう, kokyuu] (n,vs,adj-no) (1) breath; respiration; (2) knack; trick; secret (of doing something); (P)
和妻[わづま, waduma] (n) branch of ancient Japanese magic tricks inherited mainly from oral tradition
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P)
奸策;姦策[かんさく, kansaku] (n) shrewd (dirty) trick; sinister scheme (design); sly art
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick

trick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick FR: utiliser un stratagème
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เชิงชั้น[n.] (choēngchan) EN: trick FR:
กัลเม็ด[n.] (kanlamet) EN: tip ; trick ; stratagem FR: astuce [f]
การล่อลวง[n.] (kān lølūang) EN: trick ; fraud ; decoy ; scam FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
ไคล้[n.] (khlai) EN: magic ; trick FR:
เคล็ด[n.] (khlet) EN: technique ; knack ; trick ; gimmick ; secret  FR: technique [f] ; secret [m] ; ficelles [fpl] (fig.)
เคล็ดลับ[n. exp.] (khlet lap) EN: secret ; secret technique ; secret mechanism ; secret key ; trick ; tip FR: secret [m] ; truc [m] ; astuce [f] ; ficelles [fpl] (fig.) ; clé [f] = clef [f]
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กลฉ้อฉล[n.] (konchøchon) EN: fraud ; trickery ; trick  FR:
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
กล-[pref.] (konla-) EN: trick ; ruse ; trickery FR:
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f] ; art [m]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet de) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique FR:
กลอุบาย[n. exp.] (kon ubāi) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem FR: stratagème [m] ; artifice [m]
กระเบ็ดกระบวน[n.] (krabetkrabū) EN: trick FR:
กระแหน่[n.] (kranaē) EN: trick ; artifice FR:
กระเหน็จกระแหน่[n.] (kranetkrana) EN: trick FR:
เลห[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์กล[n.] (lēkon) EN: trick ; dodge FR:
เล่ห์กระเท่ห์[n.] (lēkrathē) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy ; hoax FR: ruse [f] ; astuce [f] ; subterfuge [m] ; artifice [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick ; hoax FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: trick ; play the fool with someone ; deceive FR: rouler
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: trick ; craft ; artifice FR:
เหลี่ยมคู[n.] (līemkhū) EN: trick ; finesse ; artifice ; stratagem ; cunning FR: artifice [m]
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff ; trick ; deceive ; delude ; beguile ; cheat FR: tromper ; duper ; bluffer ; rouler
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle FR: séduire ; enjôler
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning FR:
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse FR:
หลุมพราง[n.] (lumphrāng) EN: trap ; trick FR: trappe [f]
ไม้เด็ด[n.] (māidet) EN: stratagem ; effective trick FR:
ไม้ตาย[n.] (māitāi) EN: stratagem ; trick ; deception ; plot FR: stratagème [m] ; tromperie [f]
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
แง่งอน[n.] (ngaē-ngøn) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse FR: ruse [f] ; astuce [f] ; artifice [m] ; stratagème [m]
พัญจน์[n.] (phan) EN: trick FR:
เพทุบาย ; เพโทบาย[v.] (phēthubāi ;) EN: pretend ; feign ; trick FR:
ปล่อยทีเด็ด[v. exp.] (plǿi thīdet) EN: demonstrate a trick ; play one's ace FR:
สามเศียร[n.] (sāmsīen) EN: trick of three cards FR:
ไต๋[n.] (tai) EN: something up one's sleeve ; hidden factor ; hidden agenda ; ploy ; trick FR: secret [m] ; but réel [m]

trick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartenkunststück {n}card trick
Betrug {m}confidence trick
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...
List {f}; Trick
Schelmenstreich {m}roguish trick
Stich {m} (Kartenspiel) | einen Stich machen (Kartenspiel)trick | to make a trick
Fangfrage {f}trick question; catch question
Bauernfänger {m}con man; con artist; confidence trickster
reuevoll {adj}conscience-stricken
geschickter Betrug; Schwindel {m}; Trickserei
Mätzchen {n}; Trickkiste
Strick {m} | Stricke
Hattrick {m} [sport]hat-trick; masterstroke; treble [Br.]
Hanfseil {n}; Hanfstrick
Entsetzen {n} | voller Entsetzen | sprachlos vor Entsetzenhorror | horror-stricken | struck dumb with horror
Fallstrick {m} | Fallstricke
Stricker {m}; Strickerin
Strickarbeit {f}; Strickerei
Strickjacke {f} | Strickjacken
Strickkleid {n} | Strickkleider
ergriffen; heimgesucht (von) {adj}stricken (with)
hochbetagt; altersschwach {adj}stricken in years
Kunstfahrer {m}trick cyclist
Sinnestäuschung {f}trick of the senses; illusion
trickreich; raffiniert {adj}tricky
Verschlagenheit {f}trickiness
heikel {adv}trickily
kompliziert; verzwickt; knifflig {adj} | komplizierter; verzwickter; kniffeliger | am kompliziertesten; am verzwicktesten; am kniffeligstentricky | more tricky | most tricky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trick
Back to top