ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fool

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fool*, -fool-

fool ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fool (n.) คนโง่ See also: คนไม่มีหัวคิด, คนทึ่ม, คนเขลา, คนเซ่อ, คนเบาปัญญา Syn. idiot, blockhead, simpleton
fool (n.) ตัวตลก Syn. clown, buffoon, jester
fool (vi.) ทำเป็นตลก See also: ทำเป็นเล่น
fool (vt.) หลอกลวง See also: ลวงให้เข้าใจผิด, หลอก Syn. deceive, cheat, hoodwink
fool (n.) อาหารหวานที่ทำด้วยผลไม้ผสมกับครีมหรือคัสตาร์ด
fool about (phrv.) เล่นบ้าๆ See also: เล่นตลก, สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ Syn. footle about, mess about
fool about with (phrv.) เสี่ยงเล่นกับ Syn. fool around with
fool about with (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด Syn. mess about with
fool around (phrv.) เล่นบ้าๆ See also: เล่นตลก, สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ Syn. fool about
fool around with (phrv.) เสี่ยงเล่นกับ Syn. fool about with
fool around with (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด Syn. mess about with
fool away (phrv.) เสียเวลา Syn. idle away
fool with (phrv.) ทำเล่นๆ กับ See also: เล่นกับ Syn. mess about with
foolery (n.) พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก Syn. buffonery
foolhardy (adj.) บ้าระห่ำ See also: บ้าบิ่น, กล้าแบบไม่มีสติยั้งคิด, มุทะลุ Syn. rash, hot-headed, impetuous Ops. careful, vigilant
foolish (adj.) โง่ See also: เขลา, เบาปัญญา, ไม่มีสมอง, ไร้สติ Syn. unwise, senseless, silly Ops. clever, wise
foolish (adj.) ดูน่าหัวเราะ See also: ดูน่าขัน, ดูตลก, ดูเซ่อซ่า Syn. ridiculous
foolishly (adv.) อย่างไร้สาระ See also: อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. ridiculously
foolishly (adv.) อย่างโง่เขลา
foolishly (adv.) อย่างวิกลจริต Syn. crazily, stupidly
foolishly (adv.) อย่างไม่ฉลาด Syn. imprudently, inadvisedly, impulsively
foolishness (n.) ความเขลา See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม Syn. stupidty, folly Ops. cleverness
foolscap (n.) กระดาษฟุลสแก๊ป
English-Thai: HOPE Dictionary
fool(ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้
foolery(ฟูล'ละรี) n. พฤติการณ์ที่โง่ ๆ
foolfish(ฟูล'ฟิช) n. ดูfilefish
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash
foolish(ฟูล'ลิช) adj. โง่,ทึ่ม,เชื่อ,น่าหัวเราะ,ไร้สาระ,เหลวไหล, Syn. silly
foolproof(ฟูล'พรูฟ) adj. ไม่มีภัย,ไม่มีอันตราย,ไม่มีการล้มเหลว, Syn. never-failing
foolscap(ฟูลซฺ'แคพ) n. กระดาษขนาด131/2 x 17 นิ้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา
foolery(n) การกระทำแบบโง่ๆ,การเล่นตลก
foolhardy(adj) บ้าบิ่น,มุทะลุ,บ้าระห่ำ
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
foolscap(n) กระดาษฟุลสแก๊ป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนงี่เง่า (n.) fool See also: silly person
คนเขลา (n.) fool See also: idiot, stupid person, doltish person, dunce, dolt Syn. คนโง่เขลา Ops. คนฉลาด
คนเซอ (n.) fool See also: simpleton, dunce Syn. คนโง่ Ops. คนฉลาด
คนเซ่อ (n.) fool See also: idiot, stupid Syn. คนโง่, โง่เง่าเต่าตุ่น
คนโง่ (n.) fool See also: idiot, stupid person, doltish person, dunce, dolt Syn. คนเขลา, คนโง่เขลา Ops. คนฉลาด
คนโง่เขลา (n.) fool See also: idiot, stupid person, doltish person, dunce, dolt Syn. คนเขลา Ops. คนฉลาด
ควาย (n.) fool See also: simpleton, dunce Syn. คนโง่, คนเซอ Ops. คนฉลาด
ตุ่น (n.) fool See also: idiot, stupid Syn. คนโง่, คนเซ่อ, โง่เง่าเต่าตุ่น
บ้องตื้น (v.) fool See also: be idiotic, be stupid, be silly Syn. โง่, เซ่อ, ทึ่ม Ops. ฉลาด, หลักแหลม
เขลา (v.) fool See also: be stupid, be silly, be dull Syn. โง่, โง่เขลา Ops. ฉลาด
โง่เง่าเต่าตุ่น (n.) fool See also: idiot, stupid Syn. คนโง่, คนเซ่อ
ไอ้งั่ง (n.) fool See also: idiot, moron
เล่นบ้าๆ (v.) fool around with Syn. เล่นแผลงๆ, เล่นพิเรนทร์
เล่นแผลงๆ (v.) fool around with Syn. เล่นพิเรนทร์
ขลาดเขลา (adj.) foolish See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent Syn. โง่เขลา
เบื๊อก (adj.) foolish See also: stupid, idiotic, silly, dim-witted Syn. เซ่อ, ทึ่ม
โง่เขลาเบาปัญญา (adj.) foolish See also: stupid, clumsy, unwise, silly Syn. โง่, งี่เง่า
โฉด (adj.) foolish See also: stupid, clumsy, unwise, silly Syn. โง่, โง่เขลาเบาปัญญา, งี่เง่า
โฉดเขลา (adj.) foolish See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา
กระดาษฟุลสแก๊ป (n.) foolscap See also: fool´s cap
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're going to let me make a fool of myself?นายกำลังจะปล่อยให้ฉันทำเรื่องหน้าแตกอย่างนั้นหรือ
I don't come here to fool aroundฉันไม่ได้มาเล่นอะไรบ้าๆ ที่นี่
Stop fooling around!เลิกเล่นบ้าๆ ซะที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't fool with me. Hail Hynkel!อย่าแกล้งโง่ ไฮ เฮนเคิล
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน
Go ahead, make a fool of yourself.ไปข้างหน้าให้คนโง่ของตัวเอง
He'll think you much more of a fool now. You'll have to explain to him and Mrs. Danvers.ตอนนี้เขายิ่งคิดว่าคุณโง่ขึ้นไปอีก คุณต้องไปอธิบายให้เขากับคุณนายเเดนเวอร์สฟัง
# I ain't no fool and I don't take what I don't wantฉันไม่ได้คือคนโง่ไม่มีและฉันก็ไม่ได้ ใช้ สิ่งที่ฉันไม่ต้องการ
Want to get drunk and fool around? Oh, yeah.- อยากเมาเเล้วเจ๊าะเเจ๊ะหน่อยมั้ย
The fool thought he was in for romance, and ended up in a sackคนโง่คิดว่าเขาอยู่ในห้วงความรัก แต่แล้วก็กลับถูกจับอยู่ในกระสอบ
We waited until she came out with her mother pushed the mother into the river, where the damned fool drowned right before this angel's eyesเรารอจนกระทั่งเธอออกมากับแม่ เราผลักแม่ของเธอลงแม่น้ำจนจมน้ำตาย ต่อหน้าต่อตาเธอ
The fool thinks man loves him.คนโง่คิดว่าคนรักเขา เขาทำ,
I'd make a fool of myself down there.ฉันต้องการให้คนโง่ของตัวเองลงไปที่นั่น
They're making a fool out of me!พวกแกทำงี่เง่าพอแล้ว!
But she is a fool and not worthy of our clan.แต่เห็นชัดว่าเป็นแค่ นังคนเขลาที่ไม่คู่ควร กับราชวงศ์ของเราเลย

fool ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画虎类犬[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, 画虎类犬 / 畫虎類犬] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, 出丑 / 出醜] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face
愚人节[yú rén jié, ㄩˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 愚人节 / 愚人節] April fool's day
蠢货[chǔn huò, ㄔㄨㄣˇ ㄏㄨㄛˋ, 蠢货 / 蠢貨] blockhead; idiot; dunce; moron; fool
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
三八[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, 三八] foolish; International Women's day on 8th March
[shǎ, ㄕㄚˇ, 傻] foolish
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, 傻气 / 傻氣] foolishness; nonsense; foolish
傻话[shǎ huà, ㄕㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, 傻话 / 傻話] foolish talk; nonsense
[dāi, ㄉㄞ, 呆] foolish; stupid; no expression; stay
呆子[dāi zi, ㄉㄞ ㄗ˙, 呆子] fool; sucker
愚氓[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, 愚氓] fool; stupid person
[chōng, ㄔㄨㄥ, 憃] foolish, stupid, dull, silly
笨人[bèn rén, ㄅㄣˋ ㄖㄣˊ, 笨人] fool; stupid person
笨蛋[bèn dàn, ㄅㄣˋ ㄉㄢˋ, 笨蛋] fool; idiot
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
傻瓜[shǎ guā, ㄕㄚˇ ㄍㄨㄚ, 傻瓜] idiot; foolish
大愚[dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, 大愚] idiot; ignorant fool
[chī, ㄔ, 痴] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
[chī, ㄔ, 痴 / 癡] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
闹笑话[nào xiào huà, ㄋㄠˋ ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, 闹笑话 / 鬧笑話] made to look a fool; a laughingstock
书呆子[shū dāi zi, ㄕㄨ ㄉㄞ ㄗ˙, 书呆子 / 書呆子] pedant; bookish fool
冤大头[yuān dà tóu, ㄩㄢ ㄉㄚˋ ㄊㄡˊ, 冤大头] spendthrift and foolish; sb with more money than sense
[bèn, ㄅㄣˋ, 笨] stupid; foolish; silly; slow-witted; clumsy
上当[shàng dàng, ㄕㄤˋ ㄉㄤˋ, 上当 / 上當] taken in (by sb's deceit); to be fooled; duped

fool ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
フールプルーフ[, fu-rupuru-fu] (n) fool proof
大バカ;大馬鹿[おおバカ(大バカ);おおばか(大馬鹿), oo baka ( dai baka ); oobaka ( oobaka )] (n,adj-na,adj-no) extreme foolishness; utter fool
大愚[たいぐ, taigu] (n) great folly or fool
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism
虚仮[こけ, koke] (n) folly; fool
虚仮にする[こけにする, kokenisuru] (exp,vs-i) to make a fool of someone
鈍物[どんぶつ, donbutsu] (n) blockhead; a fool
阿呆に付ける薬無し[あほうにつけるくすりなし, ahounitsukerukusurinashi] (exp) (id) There's no medicine for curing a fool
馬鹿を見る;ばかを見る[ばかをみる, bakawomiru] (exp,v1) to feel like an idiot; to make a fool of yourself
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
エイプリルフール(P);エープリルフール[, eipurirufu-ru (P); e-purirufu-ru] (n) April fool; April Fool's Day; April Fools' Day; (P)
おたんこなす[, otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain
けたけた[, ketaketa] (adv) laughing foolishly; cackling
ズッコケ;ずっこけ[, zukkoke ; zukkoke] (n,adj-f) (1) not the norm; (2) foolish; (3) stupid
すっとこどっこい[, suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity
ダンスキャップ[, dansukyappu] (n) dunce cap; fool's cap
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
フールスキャップ[, fu-rusukyappu] (n) foolscap
ふざく[, fuzaku] (v5k) (See 巫山戯る) to frolic; to romp; to fool; to be flip
べらんめえ[, beranmee] (exp) bloody fool!
ポカヨケ;ぽかよけ[, pokayoke ; pokayoke] (n) fool-proofing; mistake-proofing; error-proofing; fail-safe
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
下らぬ[くだらぬ, kudaranu] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らん) foolish; idiotic
下らん[くだらん, kudaran] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らぬ) foolish; idiotic
下手の考え休むに似たり[へたのかんがえやすむににたり, hetanokangaeyasumuninitari] (exp) (id) It's hard to tell a poor thinker from a sleeping one; Mickle fails that fools think
不知;不智[ふち, fuchi] (n) (1) (不知 only) something unknown; (2) ignorance; foolishness
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
他愛ない;他愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛のない;他愛の無い[たわいのない, tawainonai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛もない;他愛も無い[たわいもない, tawaimonai] (adj-i) (uk) (See 他愛ない,他愛のない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
凡僧[ぼんそう;ぼんぞう, bonsou ; bonzou] (n) (1) {Buddh} unranked priest; ordinary priest; (2) (ぼんそう only) foolish monk
凡愚[ぼんぐ, bongu] (adj-na,n) common person; foolish commoner
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na,n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit
呆気者;空け者[うつけもの, utsukemono] (n) (uk) fool; blockhead; idiot; dunce
喉元思案[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (suf) (1) (uk) derogatory suffix (referring to others) (e.g. "damn; damned fool"); (2) humble suffix (referring to oneself)
子供の使い[こどものつかい, kodomonotsukai] (exp,n) useless messenger; doing only as one is told; fool's errand
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb

fool ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick FR: utiliser un stratagème
ฟาย[n.] (fāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m]
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal
คะนองมือ[v. exp.] (khanøng meū) EN: fool around (with the hand) ; have an itchy hand FR:
คนงี่เง่า[n. exp.] (khon ngī ng) EN: fool ; twit FR: imbécile [m]
คนโง่[n. exp.] (khon ngō) EN: fool ; twit FR: fou [m] ; cinglé [m]
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce ; stupid ; unintelligent FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m] ; conard [m] = connard [m] (vulg.)
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join FR:
เล่นบ้า ๆ[v. exp.] (len bā-bā) EN: fool around with FR:
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: trick ; play the fool with someone ; deceive FR: rouler
หลอกเล่น[v. exp.] (løk len) EN: fool FR:
หลอกล่อ[v.] (løklø) EN: deceive ; fool ; gull ; hoodwink ; lure FR: leurrer
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself FR:
ลวงโลก[v. exp.] (lūang lōk) EN: fool everyone ; deceive the public FR:
หน้าโง่[n. exp.] (nā ngō) EN: april fool ! FR: poisson d'avril !
ปล่อยไก่[v. exp.] (plǿi kai) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner ; make silly mistakes FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig., fam.)
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.) ; amusette [f] (Belg.)
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ทำเป็นตัวตลก[v. exp.] (tham pen tū) EN: play the fool FR: faire le clown ; faire la bête
ตกหลุม[v. exp.] (toklum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตกหลุมพราง[v. exp.] (toklumphrān) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes FR: bluffer ; duper ; tromper
ยุ่งเกี่ยวกับ[v. exp.] (yungkīo kap) EN: mess (with) ; fiddle (with) ; tamper (with) ; have an affair (with) ; fool around (with) FR:
ไอ้งั่ง[n. exp.] (ai ngang) EN: You, goddamn fool/moron/idiot/nincompoop! FR:
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious ; daredevil FR: imprudent ; casse-cou
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly FR: insensé ; déraisonnable ; cinglé ; fada (rég.) ; fou ; fol
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.) FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
เอพริล ฟูลส์ เดย์[n. exp.] (Ēphril Fūl ) EN: April Fools' Day FR: 1er avril
ฟุลสแก๊ป[n.] (funsakaēp) EN: foolscap ; fool's cap FR:
หัวทึบ[adj.] (hūa theup) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish FR: stupide ; idiot
กะเล่อกะล่า[adj.] (kaloēkalā) EN: clumsy ; foolish ; silly ; oafish FR:
กำเลา[adj.] (kamlao) EN: foolish FR:
กะเร่อกะร่า[adj.] (karoēkarā) EN: clumsy ; foolish ; silly ; oafish FR:
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull ; ignorant FR: idiot ; stupide ; borné ; ignorant
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: insanity ; extremely foolish action FR:

fool ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aprilscherz {m}April fool hoax
Alberei {f}foolery
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme seinfool | to be the loser
tollkühn; waghalsig {adj} | tollkühner; waghalsiger | am tollkühnsten; am waghalsigstenfoolhardy | more foolhardy | most foolhardy
töricht; närrisch; albern {adj} | törichter | am törichtstenfoolish | more foolish | most foolish
tölpelhaft; tölpisch {adj}foolish; lubberly
Tollkühnheit {f}foolhardiness
Torheit {f}foolishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fool
Back to top