ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deceive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deceive*, -deceive-

deceive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deceive (vi.) หลอกลวง See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก Syn. trick, mislead, delude, betray
deceive (vt.) หลอกลวง See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก Syn. delude, betray
deceive in (phrv.) ผิดหวังกับ
deceive into (phrv.) หลอกลวง See also: หลอก, ทำให้หลงเชื่อ Syn. trick into
deceive with (phrv.) หลอกลวงด้วย See also: ทำให้หลงเชื่อด้วย Syn. delude with
deceived (adj.) ซึ่งนำทางผิด Syn. confused, misled
deceiver (n.) ผู้โกหก See also: คนที่พูดปด
English-Thai: HOPE Dictionary
deceive(ดิซีฟว') vt.,vi. หลอกลวง,ต้ม., See also: deceivableness n. deceivability n. ดูdeceive deceivingly adv. ดูdeceive, Syn. delude,dupe,fool
English-Thai: Nontri Dictionary
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล่นละคร (v.) pretend to deceive others
แสดงละคร (v.) pretend to deceive others Syn. เล่นละคร
ขี้ฉ้อตอแหล (v.) deceive See also: be deceitful, wheedle, bluff Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง Ops. ซื่อตรง
ทำที (v.) deceive See also: pretend, feign Syn. หลอก, ลวง
ปลิ้นปล้อน (v.) deceive See also: be deceitful, wheedle, bluff Syn. ตลบตะแลง Ops. ซื่อตรง
ปลิ้นปล้อน (v.) deceive See also: oscillate, vacillate Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ
ย้อมแมวขาย (v.) deceive See also: hoodwink, cheat Syn. หลอกลวง
ลวงล่อ (v.) deceive See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle
ล่อลวง (v.) deceive See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle Syn. ลวงล่อ
สับปลับ (v.) deceive See also: oscillate, vacillate Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ
สับปลับสับปลี้ (v.) deceive See also: oscillate, vacillate Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, กลิ้งกลอก Ops. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ
สับปลี้สับปลับ (v.) deceive See also: oscillate, vacillate Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ
หลอก (v.) deceive See also: pretend, feign Syn. ลวง
หลอก (v.) deceive See also: lure, entice, tempt, seduce, fool Syn. ล่อลวง, ชักจูง
หลอกลวง (v.) deceive See also: hoodwink, cheat Syn. ย้อมแมวขาย
หลอกลวง (v.) deceive See also: oscillate, vacillate Syn. กลับกลอก, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ
หลอกล่อ (v.) deceive See also: lure, entice, tempt, seduce, fool Syn. หลอก, ล่อลวง, ชักจูง
แหกตา (v.) deceive See also: hoodwink, cheat Syn. หลอกลวง, ย้อมแมวขาย
โกหกหลอกลวง (v.) deceive See also: oscillate, vacillate Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ
ตกเขียว (v.) deceive (to be a prostitute) See also: trick, delude
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You deceive innocent women and lure them with moneyคุณหลอกผู้หญิงบริสุทธิ์ และล่อลวงพวกเธอด้วยเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't deceive you, Mr Striker. We're running out of time.ผมจะไม่โกหกคุณนะ คุณสไตรค์เกอร์ เราไม่มีเวลาเหลือแล้ว
Dost mine ears deceive me?หูข้าคงไม่ฝาดไป สามหรือ
She'll try to deceive us, confuse us.หล่อนจะพยายามหลอกเรา ให้เราสับสน
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
Is there nothing in your mind but ways to deceive people?นี่นายไม่มีหัวคิดหรืองัย? จะให้หลอกเค้าหรืองัย
Don't let appearances deceive you. Stop moving!โรงถ่ายเขาโทรแจ้งความ
You're not me. You can't deceive me.เธอไม่ใช่ฉัน เธอจะหลอกฉันไม่ได้
These eyes will deceive you.ดวงตาคู่นี้กำลังหลอกคุณ
You tried deceive meเธอพยายามเล่นตุกติกกับฉันงั้นรึ
You're asking me to deceive your mother.นี่เธอกำลังขอให้ฉันโกหกแม่เธอ
You wanted to deceive everyone.- นายต้องหลอกทุกคนด้วยล่ะ
There wasn't any intention to deceive anyone!ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกทุกคนนะ!

deceive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǒng, ㄏㄨㄥˇ, 哄] deceive; coax
[méng, ㄇㄥˊ, 朦] deceive; indistinct
欺以其方[qī yǐ qí fāng, ㄑㄧ ㄧˇ ㄑㄧˊ ㄈㄤ, 欺以其方] deceived by a pretence of reason (成语 saw)
[wǎng, ㄨㄤˇ, 罔] deceive; there is none
蒙蔽[méng bì, ㄇㄥˊ ㄅㄧˋ, 蒙蔽] deceive; hoodwink
[guà, ㄍㄨㄚˋ, 诖 / 詿] deceive; disturb
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, 诳 / 誑] deceive; lies
[qī, ㄑㄧ, 諆] deceive; contrive
[mán, ㄇㄢˊ, 谩 / 謾] deceive
[zhōu, ㄓㄡ, 譸] deceive; to lie

deceive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive
まやかす[, mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick
敵を欺くにはまず味方から[てきをあざむくにはまずみかたから, tekiwoazamukunihamazumikatakara] (exp) in fooling the enemy first deceive your allies
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray
舌三寸[したさんずん, shitasanzun] (n) (See 舌先三寸) eloquence or flattery designed to deceive
舌先三寸[したさきさんずん, shitasakisanzun] (n) eloquence or flattery designed to deceive
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m,vt) to cajole; to deceive; to seduce
一杯食う[いっぱいくう, ippaikuu] (exp,v5u) to be deceived
一杯食わされる[いっぱいくわされる, ippaikuwasareru] (exp,v1) to be taken in; to be duped; to be deceived
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
偽る(P);詐る;譃わる(iK)[いつわる, itsuwaru] (v5r,vi) to lie; to cheat; to falsify; to deceive; to pretend; (P)
図る(P);謀る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to plot; to attempt; to plan; to devise; to design; (2) to take in; to deceive; (3) to aim for; to have something in mind; (4) to refer A to B; (P)
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P)
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P)
担ぐ[かつぐ, katsugu] (v5g,vt) (1) to shoulder; to carry on one's shoulder; (2) to take (someone) for a ride; to deceive; to take in; (P)
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P)
欺く[あざむく, azamuku] (v5k,vt) to deceive; to delude; to trick; to fool; (P)
舌先三分[したさきさんぶ, shitasakisanbu] (n) a glib tongue (with fair words); fluent talk designed to deceive; talk something away
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
誑かす[たぶらかす, taburakasu] (v5s,vt) to trick; to cheat; to deceive; to seduce
誑す;蕩す[たらす, tarasu] (v5s,vt) to cajole; to deceive; to seduce
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P)
騙し込む;騙しこむ[だましこむ, damashikomu] (v5m,vt) to deceive; to ensnare
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive

deceive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
แหกตา[v.] (haēktā) EN: deceive ; hoodwink ; cheat FR:
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out FR: trahir
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khī chø tøl) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff FR:
กินตา[v.] (kintā) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice FR:
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: trick ; play the fool with someone ; deceive FR: rouler
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff ; trick ; deceive ; delude ; beguile ; cheat FR: tromper ; duper ; bluffer ; rouler
หลอกล่อ[v.] (løklø) EN: deceive ; fool ; gull ; hoodwink ; lure FR: leurrer
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceive ; delude ; dupe ; defraud ; cheat FR: décevoir ; frustrer ; faire marcher ; tromper ; duper ; berner (fig.)
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself FR:
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle FR: séduire ; enjôler
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ลวงโลก[v. exp.] (lūang lōk) EN: fool everyone ; deceive the public FR:
พราง[v.] (phrāng) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble FR: camoufler ; déguiser ; dissimuler
ปลิ้นปลอก[adj.] (plinpløk) EN: deceive ; cheat FR:
ปลิ้นปล้อน[v.] (plinplǿn) EN: deceive FR:
แสดงละคร[v.] (sadaēng lak) EN: pretend to deceive others FR:
ทำที[v.] (thamthī) EN: deceive ; pretend ; feign FR:
ต้ม[v.] (tom) EN: rip off ; cheat ; bamboozle ; trick ; deceive FR:
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes FR: bluffer ; duper ; tromper
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ย้อมแมวขาย[v.] (yømmaēokhāi) EN: dupe ; deceive FR: duper
คนลวง[n. exp.] (khon lūang) EN: deceiver FR:
หลงเชื่อ[v. exp.] (long cheūa) EN: be naive ; be deceived FR:
พัญจก[n.] (phanjok) EN: deceiver FR:
ผู้ล่อลวง[n. exp.] (phū lølūang) EN: deceiver FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deceive
Back to top