ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swindle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swindle*, -swindle-

swindle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swindle (vt.) โกง See also: หลอกต้ม, หลอกลวง, ฉ้อโกง Syn. cheat, defraud, trick
swindle (n.) การหลอกลวง See also: การโกง, การต้มตุ๋น Syn. deception, fraud, knavery
swindle out of (phrv.) หลอกลวง See also: ฉ้อโกง Syn. cheat out of
swindle sheet (sl.) สมุดบัญชี
swindler (n.) คนหลอกลวง Syn. cheater
English-Thai: HOPE Dictionary
swindle(สวิน'เดิล) vt.,vi.,n. (การ) โกง,ฉ้อโกง,หลอกต้ม,หลอกลวง., See also: swindler n. swindlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
swindle(n) การโกง,การฉ้อโกง,ของกำมะลอ,การหลอกลวง
swindler(n) คนหลอกลวง,ผู้ฉ้อโกง,คนหลอกต้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คดโกง (v.) swindle See also: cheat, defraud Syn. โกง, ฉ้อโกง Ops. ตรง, สุจริต
ต้มตุ๋น (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง
ตุ๋น (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง
หลอก (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, คดโกง, โกง
หลอกลวง (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอก, คดโกง, โกง
อมเงิน (v.) swindle See also: cheat Syn. โกงเงิน, ยักยอก
โกงเงิน (v.) swindle See also: embezzle, defraud, deceive Syn. ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง
ขี้ฉ้อ (adj.) swindled See also: sly Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง
หลอกลวง (adj.) swindled See also: sly Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล
คนโกง (n.) swindler
นักต้ม (n.) swindler See also: cheat, tricker, imposter, fraud Syn. นักต้มตุ๋น
นักต้มตุ๋น (n.) swindler See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม
มิจฉาชีพ (n.) swindler See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark Syn. นักต้ม
สิบแปดมงกุฎ (n.) swindler See also: cheater, flimflammer Syn. นักต้มตุ๋น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wanted to swindle us.คุณต้องการหลอกลวงเรา
There are shirosagi (white swindlers) who swindle money.พวกที่หลอกเอาเงินจากคนอื่น ชิโรซากิ
There are akasagi (red swindlers) who feed on emotions and swindle people of the opposite sex.พวกที่ใช้ความรู้สึกหลอกคนอื่น อากาซากิ
I'll swindle back the money that was swindled from you.ผมจะไปโกงเงินนั่นกลับมาให้คุณ
People make others trust them so they can betray and swindle them.ผู้คนทำให้ผู้อื่นเชื่อใจก็เพื่อที่จะได้หักหลังและโกงทีหลัง
It was Ishigaki who set up the trap to swindle your father.มันคืออิชิคากิที่วางกับดักแล้วโกงเงินพ่อของเธอ
Marine Blue Consultant was a company formed to swindle money from bankrupt companies.บริษัทมารีจ บลูทีถูกตั้งขึ้นมาโกงเงินจากบริษัทที่ล้มละลาย
I won't swindle anyone who knows what's going on.ผมจะไม่โกงคนที่รู้จักผมอย่างหมดไส้หมดพุงหรอก
I'll study the "Marshall swindle sir.ผมจะศึกษา "กลลวงมาร์แชล" ครับ
Are you a lawyer, or a swindler?คุณเป็นทนายจริง ๆ หรือพวกต้มตุ๋น?
She supports both Min-jae and her family, and her sister got swindled in marriage.เธอต้องช่วยเหลือทั้งมินเจและครอบครัวเธอเอง และน้องสาวเธอก็ถูกหลอกแต่งงาน
I'll be your lawyer if you need to draw up a contract make sure you don't get swindled, boy, get half of what your dad is making.ฉันจะช่วยเป็นทนายให้ ถ้าเธออยากจะทำสัญญา ระวังอย่าให้ถูกโกงนะ เจ้าหนู เอาส่วนแบ่งจากพ่อเธอครึ่งหนึ่ง

swindle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, 赚 / 賺] cheat; swindle
[kuāng, ㄎㄨㄤ, 诓 / 誆] mislead; to swindle
江湖医生[Jiāng hú yī shēng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧ ㄕㄥ, 江湖医生 / 江湖醫生] quack; charlatan; itinerant doctor and swindler
拐骗[guǎi piàn, ㄍㄨㄞˇ ㄆㄧㄢˋ, 拐骗 / 拐騙] swindle; abduct
江湖骗子[jiāng hú piàn zi, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, 江湖骗子 / 江湖騙子] swindler; itinerant con-man
骗子[piàn zi, ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, 骗子 / 騙子] swindler; a cheat

swindle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle
鴨にする[かもにする, kamonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) (col) (See 鴨・2,鴨る・1) to easily attain victory; (2) (See 鴨る・2) to dupe; to swindle
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook
ポン引き;ぽん引き[ポンびき(ポン引き);ポンぴき(ポン引き);ぽんびき(ぽん引き);ぽんぴき(ぽん引き), pon biki ( pon biki ); pon piki ( pon biki ); ponbiki ( pon biki ); ponpiki ( pon b] (n) (1) tout; swindler; con-man; (2) pimp
まやかす[, mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P)
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P)
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe

swindle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbangl) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle ; embezzle public funds ; engage in public corruption ; misappropriate public funds ; misappropriate public property FR: corrompre ; détourner ; escroquer
คดโกง[v.] (khotkōng) EN: swindle FR:
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
โกงเงิน[v. exp.] (kōng ngoen) EN: swindle FR:
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
หลอกต้ม[v. exp.] (løk tom) EN: dupe ; swindle ; cheat out of FR:
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle FR: séduire ; enjôler
อม[v.] (om) EN: embezzle ; misappropriate ; swindle FR:
อมเงิน[v. exp.] (om ngoen) EN: swindle ; embezzle ; cheat ; pocket the money FR:
ต้มหมู[v. exp.] (tom mū) EN: dupe ; swindle ; gull ; cheat FR:
ต้มตุ๋น[v. exp.] (tom tun) EN: con ; dupe ; swindle ; cheat ; deceiv FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds
โดนต้ม[v. exp.] (dōn tom) EN: be gypped ; be down in ; be swindled FR:
ขี้ฉ้อ[adj.] (khī chø) EN: fraudulent ; swindled ; sly FR: frauduleux ; en cachette
ขี้โกง[n. exp.] (khī kōng) EN: cheat ; swindler ; chiseler ; crook ; trickster FR:
คนโกง[n. exp.] (khon kōng) EN: swindler FR: tricheur [m] ; fraudeur [m] ; escroc [m]
ผู้โกง[n. exp.] (phū kōng) EN: swindler FR: corrompu [m]
ศฐะ[n.] (satha) EN: crook ; swindler FR:
สิบแปดมงกุฎ[n.] (sippaētmong) EN: swindler ; cheater ; charlatan ; flimflammer FR:
ต้ม[adj.] (tom) EN: cheated ; swindled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swindle
Back to top