ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cunning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cunning*, -cunning-

cunning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cunning (n.) ความเจ้าเล่ห์
cunning (adj.) เจ้าเล่ห์ See also: ฉลาดแกมโกง Syn. sly, crafty, tricky
cunning (adj.) ซึ่งฉลาดหลักแหลม Syn. shrewd, clever, skillful
cunning (adj.) น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ซึ่งดึงดูด Syn. cute
cunning (n.) ผลงานที่มีฝีมือ
cunningly (adv.) อย่างเจ้าเล่ห์ See also: อย่างฉลาดแกมโกง Syn. slyly, cunningly
English-Thai: HOPE Dictionary
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice
English-Thai: Nontri Dictionary
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบจัด (adj.) cunning See also: tricky, sly, wily, crafty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Nazi cunning is but child's play today.การสังเวยชีวิตเป็นว่าเล่น ให้แก่พวกนาซีในครั้งนี้
Quen Zhen Sect has been tricked by a cunning person.สำนักช้วนจินเราตกหลุมพลางคนเจ้าเล่ห์.
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ
We offer a contest of cunning and agility.เราจะแข่งความเจ้าเล่ห์และว่องไว
Convicted of armed robbery, CharIene is considered cunning and dangerous.ความผิดฐานใช้อาวุธปล้น ชาลีนเป็นคนเฉียบแหลมและเป็นภัย
If cunning people let on about it...If cunning people let on about it...
I seem to become quite cunning in my old age.ฉันนี่ชักจะมีเล่ห์อุบายเยอะพอๆกับอายุซะแล้วสิ
Words escape even the most cunning tongue my little whore queen.ด้วยการกระทำที่น่าอาย และตัวตนอันโสมม
Or is the truth that you do not have the strength or cunning to hide from destiny?หรือเป็นความจริง ที่คุณไม่มีความเข้มแข็งหรือไหวพริบ ที่จะซ่อนชะตาลิขิต
That damned cunning old man!ถ้าโกเอม่อนให้กล่องเขาล่ะก็คงใช่ครับ
But Anakin and Obi-Wan had not counted on the treacherous cunning of Ohnaka and his band.แต่อนาคินและโอบีวันต่างก็ ไม่ไว้ใจในเล่ห์เหลี่ยม ของโอนาก้าและพรรคพวก
It'd have to be someone cunning and resourceful enough to gain access to all our plans.มันจะต้องเป็นใครบางคนที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์พอ ที่จะเข้าถึงแผนทั้งหมดของเรา

cunning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇略[yǒng, ㄩㄥˇlu:e4, 勇略] brave and cunning
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 滑] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, 俩 / 倆] craft; cunning
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 狡] crafty; cunning; sly
狡猾[jiǎo huá, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄚˊ, 狡猾] crafty; cunning; sly
狡诈[jiǎo zhà, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄚˋ, 狡诈 / 狡詐] craft; cunning; deceitful
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 狯 / 獪] crafty; cunning
[xiān, ㄒㄧㄢ, 孅] cunning; slender
[chán, ㄔㄢˊ, 毚] cunning; artful
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, 诡计多端 / 詭計多端] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning

cunning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姦物;奸物[かんぶつ, kanbutsu] (n) cunning man; crook
[ずる, zuru] (n) (uk) (See 狡い) cunning deed; sneaky person
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy
奸佞邪知;奸佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery
奸知[かんち, kanchi] (n) cunning; craft; wiles
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent
怜悧狡猾[れいりこうかつ, reirikoukatsu] (n,adj-na) cunning; crafty; shrewd; guileful
悪知恵[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] (adj-i) cunning; crafty; wily; sly; (P)
抜け目がない[ぬけめがない, nukemeganai] (exp,adj-i) (See 抜け目ない,抜け目のない) shrewd; astute; cunning; alert
抜け目ない;抜け目無い[ぬけめない, nukemenai] (adj-i) shrewd; astute; cunning; alert
抜け目のない[ぬけめのない, nukemenonai] (exp,adj-i) (See 抜け目がない,抜け目ない) shrewd; astute; cunning; alert
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P)
狡い[ずるい(P);こすい, zurui (P); kosui] (adj-i) (1) (uk) sly; cunning; dishonest; sneaky; crafty; (2) (esp. こすい) miserly; (P)
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness
老獪[ろうかい, roukai] (adj-na,n) cunning; crafty
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together

cunning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาดแกมโกง[adj.] (chalāt kaēm) EN: crafty ; wily ; cunning ; shrewd FR: rusé ; artificieux ; astucieux ; habile ; malin ; machiavélique ; madré (litt.) ; matois (litt.)
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily FR: malin ; rusé
เขี้ยวลากดิน[adj.] (khīolākdin) EN: tricky ; cunning ; wily ; sly FR:
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly FR:
กลอกกลิ้ง[adj.] (kløkkling) EN: shifty ; cunning FR:
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
กลมารยา[X] (kon mānyā) EN: cunning ; craft FR:
ลับลมคมใน[adj.] (laplomkhomn) EN: cunning FR:
เลห[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick ; hoax FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
เหลี่ยมคู[n.] (līemkhū) EN: trick ; finesse ; artifice ; stratagem ; cunning FR: artifice [m]
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning FR:
มีลูกไม้เยอะ[adj.] (mī lūkmāi y) EN: cunning ; crafty ; tricky FR:
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful FR:
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty FR:
ตุกติก[adj.] (tuktik) EN: cunning ; foxy ; crafty FR: roublard
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious ; cunning FR:
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: dodge ; evade cunningly FR:

cunning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
listig; schlau {adj} | listiger | am listigstencunning | more cunning | most cunning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cunning
Back to top