ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fraud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fraud*, -fraud-

fraud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fraud (n.) การโกง See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น Syn. cheat, deception, trick
fraud (n.) คนหลอกลวง
fraudulent (adj.) ซึ่งฉ้อโกง See also: ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งต้มตุ๋น Syn. deceitful
fraudulent advertising (vt.) โฆษณาชวนเชื่อ Ops. trustworthy advertising
English-Thai: HOPE Dictionary
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham
English-Thai: Nontri Dictionary
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fraudกลฉ้อฉล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraudulent actการฉ้อฉล [ดู cheat และ fraud ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fraudการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudulent conveyancesการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลลวง (n.) fraud See also: swindle Syn. กลโกง, เล่ห์เหลี่ยม
ฉ้อโกง (adj.) fraudulent Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล Ops. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์
ฉ้อ (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล Ops. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์
ฉ้อฉล (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ฉ้อโกง (v.) defraud See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง Ops. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์
ต้มตุ๋น (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอก (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอกลวง (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who thought fraud would be one of her buttons?ใครมันจะไปนึก ว่าคนขีฉ้อจะเป็นสิ่งที่เธอไม่โอเค
Compared to that, welfare fraud doesn't even matter.เทียบกันแล้ว ยักยอกเงินสวัสดิการน่ะ เรื่องเล็กไปเลย
We've been a fraud for a long time, Mary.แมรี่,เราหลอกตัวเองกันมานานแล้ว
Priors for forgery, embezzlement, fraud and theft.คุณยืนยันว่า กระสุนนี้ได้มาจากบ้านใช่ไหม
City got on him about fraud and whatnot.ทางการจับได้ว่า เขาปลอมแปลง อะไรพวกนั้น
This is your first marriage fraud investigations?นี่เป็นการสืบคดีแต่งงานกำมะลอครั้งแรกของเธอสินะ?
That's a sure marriage fraud case. Take a good look at them.นี่ต้องเป็นคดีแต่งกำมะลอแน่ ดูพวกเขาให้ดีสิ
This is employment application fraud and it's an out and out scamใบสมัครงานนี่ โกหกปลิ้นปล้อนทั้งเพ เป็นคนขี้โกหกหรือไงเราน่ะ
So to answer you, Harry, yes we do see a reasonable level of fraud loss as a cost of doing business....เราเห็นระดับความสมเหตุสมผลของการสูญเสียจากการโกง ในขณะที่กำลังทำธุรกิจ
My dad has been implicated in a fraud case.พ่อของผมเข้าไปพัวพัน การฉ้อโกง
If they force you to change a scientific conclusion, it's a form of science fraud by them.ถ้าเขาบังคับให้คุณเปลี่ยนแปลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ มันก็คือการฉ้อฉลทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งนั่นเอง
You think credit-Card fraud is easy?คิดว่าทำบัตรปลอมง่ายนักรึไง

fraud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徇私舞弊[xùn sī wǔ bì, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 徇私舞弊] bribery and fraud (成语 saw)
[yī, ㄧ, 弌] archaic variant of 壹 banker's anti-fraud numeral one
[èr, ㄦˋ, 弍] archaic variant of 貳|贰, banker's anti-fraud numeral two
[sān, ㄙㄢ, 弎] archaic variant of 叄|叁, banker's anti-fraud numeral three
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, 大写 / 大寫] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟
[bì, ㄅㄧˋ, 弊] detriment; fraud; harm; defeat
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, 讹诈 / 訛詐] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud
作弊[zuò bì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, 作弊] fraud; to cheat; to plagiarize
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ˊ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 营私舞弊 / 營私舞弊] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice
舞弊[wǔ bì, ˇ ㄅㄧˋ, 舞弊] fraud
诈骗罪[zhà piàn zuì, ㄓㄚˋ ㄆㄧㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, 诈骗罪 / 詐騙罪] fraud
[bǎi, ㄅㄞˇ, 佰] hundred (banker's anti-fraud numeral)
[kēng, ㄎㄥ, 坑] pit; to defraud
宿弊[sù bì, ㄙㄨˋ ㄅㄧˋ, 宿弊] long-standing abuse; continuing fraud
[wǔ, ˇ, 伍] squad of five soldiers; to associate with; five (banker's anti-fraud numeral); surname Wu
[qiān, ㄑㄧㄢ, 仟] thousand (banker's anti-fraud numeral)

fraud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
ナイジェリア詐欺[ナイジェリアさぎ, naijieria sagi] (n) Nigerian fraud; 419 fraud
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers)
ワン切り詐欺[ワンぎりさぎ, wan girisagi] (n) one-ring fraud
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent)
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni)
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不正表示[ふせいひょうじ, fuseihyouji] (n) mislabeling; false labeling; deceptive labeling; fraudulent labeling
似非者[えせもの, esemono] (n) sham; fraud; counterfeit; impostor; pretender
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
問題商法[もんだいしょうほう, mondaishouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
悪徳サイト[あくとくサイト, akutoku saito] (n) (See 悪徳) fraudulent site
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam
横領罪[おうりょうざい, ouryouzai] (n) fraudulent appropriation
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj-na) deceptive; fraudulent
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n,vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences
甘い話;うまい話[うまいはなし, umaihanashi] (n) too good to be true stories (offers) (e.g. scams and frauds)
盗用[とうよう, touyou] (n,vs) embezzlement; fraudulent use; plagiarism; (P)
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P)
詐害[さがい, sagai] (n) (1) fraud; (vs) (2) to defraud
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck
霊感商法[れいかんしょうほう, reikanshouhou] (n) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck

fraud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฉ้อโกง[n.] (kān chøkōng) EN: fraud ; graft FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (kān chøkōng) EN: Internet fraud FR: fraude sur internet [f]
การหลอกลวง[n.] (kān løklūan) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation ; hoax FR: fraude [f] ; tromperie [f]
การล่อลวง[n.] (kān lølūang) EN: trick ; fraud ; decoy ; scam FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
การทุจริตบัตรเครดิต[n. exp.] (kān thutjar) EN: credit card fraud FR: fraude à la carte de crédit [f]
กลฉ้อฉล[n.] (konchøchon) EN: fraud ; trickery ; trick  FR:
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
กุหนา[n.] (kuhanā) EN: deceit ; fraud ; hypocrisy ; trickery FR:
เล่ห์เพทุบาย[v. exp.] (lē phēthubā) EN: fraud FR: frauder
โทษฐานฉ้อโกง[n. exp.] (thōt thān c) EN: conviction for fraud FR:
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest FR:
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ฉ้อโกง[adj.] (chøkōng) EN: fraudulent FR: frauduleux
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phās) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion FR: évasion fiscale [f]
ขี้ฉ้อ[adj.] (khī chø) EN: fraudulent ; swindled ; sly FR: frauduleux ; en cachette
ขี้ฉ้อกลางเมือง[v. exp.] (khī chø klā) EN: defraud the public FR:
ขี้โกง[adj.] (khī kōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing ; cheating FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[adj.] (khī kōng ma) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing FR:
คนโกง[n. exp.] (khon kōng) EN: swindler FR: tricheur [m] ; fraudeur [m] ; escroc [m]
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked FR: frauduleux
กระบัด[v.] (krabat) EN: defraud FR:
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle FR: passer en fraude ; entrer furtivement
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceive ; delude ; dupe ; defraud ; cheat FR: décevoir ; frustrer ; faire marcher ; tromper ; duper ; berner (fig.)
นักปลอมเช็ค[n. exp.] (nak pløm ch) EN: cheque fraudster ; check fraudster (Am.) FR:
ประบัด[v.] (prabat) EN: defraud FR:
ตลบตะแลง[adv.] (taloptalaēn) EN: deceitfully ; fraudulently ; treacherously ; craftily FR:
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand ; underhanded (Am.) ; deceitful ; corrupt FR: malhonnête ; déloyal ; corrompu
ตกทอง[n.] (tokthøng) EN: defrauding with phony gold FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds

fraud ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versicherungsbetrug {f}insurance fraud
Postbetrug {m}mail fraud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fraud
Back to top