ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheat*, -cheat-

cheat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheat (n.) การคดโกง See also: การทุจริต
cheat (n.) การหลอกลวง See also: การทุจริต, การโกง
cheat (n.) คนโกง See also: คนหลอกลวง Syn. deciever, trickster
cheat (vi.) ทุจริต See also: โกง Syn. chisel
cheat (vi.) นอกใจ See also: มีชู้, ประพฤตินอกใจ, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. betray, cuckold, wander
cheat (n.) สิ่งที่หลอกลวง
cheat (vt.) หลอกลวง See also: ต้มตุ๋น Syn. deceive, defraud, swindle
cheat at (phrv.) เล่นโกง (การเล่นเกม เช่น ไพ่)
cheat into (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อลวง Syn. trick into
cheat of (phrv.) ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้ Syn. cheat out of
cheat on (phrv.) หลอกลวง Syn. step put on
cheat out of (phrv.) ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้ Syn. beguile out of, chisel out of, cozen out of, defraud of, do out of, gull out of, trick out of
cheater (n.) คนหลอกลวง
cheating (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. copying
English-Thai: HOPE Dictionary
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
English-Thai: Nontri Dictionary
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cheat๑. กลฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [ดู fraud]๒. การฉ้อโกง (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคดโกง (n.) cheat Ops. การซื่อสัตย์
การฉ้อฉล (n.) cheat See also: swindle, embezzlement Syn. การโกง
ชักดาบ (v.) cheat See also: deny to pay Syn. เบี้ยว
ทุจริต (v.) cheat See also: betray, corrupt Syn. โกง, คดโกง, ฉ้อฉล, ยักยอก
ปลิ้นปลอก (v.) cheat See also: deceive, trick, swindle Syn. ปลิ้นปล้อน
ปลิ้นปล้อน (v.) cheat See also: deceive, trick, swindle
ปอกลอก (v.) cheat See also: fleece, deceive, trick, swindle, hoax
โกง (v.) cheat See also: swindle, defraud, embezzle, deceive Syn. คด, ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง Ops. ซื่อสัตย์
การโกง (n.) cheating See also: fraud, swindle Syn. การคด, การฉ้อฉล
หลงกล (v.) be cheated See also: be tricked, be taken in, be fooled, be duped Syn. แพ้รู้, เสียรู้ Ops. รู้ทัน, รู้เท่าทัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would never cheat on youฉันจะไม่มีวันนอกใจคุณ
He cheated on his wifeเขานอกใจภรรยา
She caught him cheating on herเธอจับได้ว่าเขานอกใจเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm very little. You cheat very big.ฉันน้อยมาก คุณโกงขนาดใหญ่มาก
You can't cheat on this one! I can't help you unless you make a wish.นายโกงฉันไม่ได้นะ ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ เว้นแต่ว่า เจ้าจะขอพรข้า เจ้าต้องพูดว่า
Ain't nobody in the world oughta cheat you.ฉันไม่รู้ว่าจะมีใครในโลกนี้ อยากจะหลอกเธอ
How could I cheat on him right then?ไม่รู้จะโกหกเขายังไงเลย
Does he cheat on you?เค้านอกใจเธอรึเปล่า?
If he doesn't cheat on me nothing's wrong?ถ้าเค้าไม่นอกใจฉัน\ก็ไม่มีปัญหาอย่างงั้นเหรอ?
He's found a way to cheat even his own death.เขาค้นพบแม้กระทั่ง การโกงความตายของตัวเขาเอง
He's the guy you cheat off of in Algebra II.เป็นคนที่เธอลอกข้อสอบเขา วิชา Algebra II นะ
You try to cheat me, right? You have a friend that fix door?จะโกงฉันใช่ไหม มีเพื่อนซ่อมประตูใช่ไหม
Should I cheat to excite you?งั้นผมโกหกให้คุณสนใจดีมั้ยล่ะ?
Keep your eyes on him. He might cheat on you.ดูๆ ไว้แล้วกัน เขาอาจจะหลอกลูกก็ได้นะ
No, you cheat at board games.ไม่ นายโกงทุกเกมแหละ

cheat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秘技[mì jì, ㄇㄧˋ ㄐㄧˋ, 秘技] cheat code
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion
受骗[shòu piàn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, 受骗 / 受騙] cheated; taken in; hoodwinked
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 詑] cheat
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, 赚 / 賺] cheat; swindle
作弊[zuò bì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, 作弊] fraud; to cheat; to plagiarize
骗子[piàn zi, ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, 骗子 / 騙子] swindler; a cheat

cheat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せしめる[, seshimeru] (v1,vt) to cheat someone out of; to wangle
浮気心[うわきごころ, uwakigokoro] (n) cheating heart; temptation to cheat on one's partner
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
カンニング[, kanningu] (n,vs) cheating (wasei
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.)
まやかす[, mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
偽る(P);詐る;譃わる(iK)[いつわる, itsuwaru] (v5r,vi) to lie; to cheat; to falsify; to deceive; to pretend; (P)
引っ掛かる(P);引っ掛る(P);引っかかる[ひっかかる, hikkakaru] (v5r,vi) to be caught in; to be stuck in; to be cheated; (P)
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
徒心;他心[あだごころ, adagokoro] (n) (arch) (See 浮気心,あだしごころ) cheating heart; fleeting heart; fickle heart
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
浮気者[うわきもの, uwakimono] (n) cheater; unfaithful person; adulterer
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends)
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart
誑かす[たぶらかす, taburakasu] (v5s,vt) to trick; to cheat; to deceive; to seduce
誤魔化し(ateji);胡麻化し(ateji)[ごまかし, gomakashi] (n,adj-no) (uk) hanky-panky; juggling; cheating; deception; smoke and mirrors
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] Thai: โกง English: to cheat

cheat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักดาบ[v.] (chakdāp) EN: cheat ; refuse to pay FR:
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with FR:
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ฉล[v.] (chon = chal) EN: cheat ; embezzle FR:
แหกตา[v.] (haēktā) EN: deceive ; hoodwink ; cheat FR:
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out FR: trahir
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
การฉ้อฉล[n.] (kān chøchon) EN: cheat FR:
ขี้โกง[n. exp.] (khī kōng) EN: cheat ; swindler ; chiseler ; crook ; trickster FR:
ขี้โกง[v. exp.] (khī kōng) EN: be a cheat FR:
คนขี้โกง[n. exp.] (khon khī kō) EN: rascal ; cheat FR:
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: bluff ; cheat in a game FR: profiter ; abuser
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff ; trick ; deceive ; delude ; beguile ; cheat FR: tromper ; duper ; bluffer ; rouler
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceive ; delude ; dupe ; defraud ; cheat FR: décevoir ; frustrer ; faire marcher ; tromper ; duper ; berner (fig.)
หลอกต้ม[v. exp.] (løk tom) EN: dupe ; swindle ; cheat out of FR:
อมเงิน[v. exp.] (om ngoen) EN: swindle ; embezzle ; cheat ; pocket the money FR:
ปลิ้นปลอก[adj.] (plinpløk) EN: deceive ; cheat FR:
ถูกจริง ๆ = ถูกจริงๆ[adj.] (thūk jing-j) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.) FR: très bon marché ; vraiment bon marché
ทุจริต[v.] (thutjarit) EN: cheat ; betray ; corrupt ; be dishonest FR: corrompre ; soudoyer ; être malhonnête
ต้ม[v.] (tom) EN: rip off ; cheat ; bamboozle ; trick ; deceive FR:
ต้มหมู[v. exp.] (tom mū) EN: dupe ; swindle ; gull ; cheat FR:
ต้มตุ๋น[v. exp.] (tom tun) EN: con ; dupe ; swindle ; cheat ; deceiv FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds
ฉล[n.] (chon = chal) EN: cheating FR:
การโกง[n.] (kān kōng) EN: cheating ; rip-off (inf.) FR: arnaque [f]
ขี้ฉ้อ[v. exp.] (khī chø) EN: be a cheater FR:
ขี้โกง[adj.] (khī kōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing ; cheating FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
คดโกง[adj.] (khotkōng) EN: crooked ; deceitful ; cheating ; perfidious FR:
หลงกล[v.] (longkon) EN: be tricked (by) ; be cheated ; be fooled (by) ; be duped FR: être dupé
ซื้อรู้[v.] (seūrū) EN: learn a lesson from having been cheated FR:
สิบแปดมงกุฎ[n.] (sippaētmong) EN: swindler ; cheater ; charlatan ; flimflammer FR:
ตกเป็นของรัฐ[X] (tokpen khøn) EN: escheat FR:
ต้ม[adj.] (tom) EN: cheated ; swindled FR:

cheat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheat
Back to top