ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talent*, -talent-

talent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talent (n.) ความสามารถพิเศษ See also: พรสวรรค์ Syn. aptitude, genius, skill
talent (n.) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ See also: ผู้มีพรสวรรค์ Syn. celebrity, notable
talent scout (n.) ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ See also: ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา
talented (adj.) ซึ่งมีความสามารถพิเศษ See also: ซึ่งมีพรสวรรค์ Syn. capable, gifted
English-Thai: HOPE Dictionary
talent(แทล'เลินทฺ) n. พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ,กลุ่มคนที่มีความสามารถ, Syn. capacity,power
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์,มีความสามารถพิเศษ -S.gifted
English-Thai: Nontri Dictionary
talent(n) ปัญญา,ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสามารถพิเศษ (n.) talent See also: gift Syn. พรสวรรค์
ส่อแวว (v.) show (one´s talent) See also: show one´s gift
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you can't come, send your wife. She has a talent with children.{\cHFFFFFF}ถ้าคุณไม่สามารถมาส่งภรรยาของคุณ เธอมีความสามารถที่มีเด็ก
A powerful witch with a tremendous talent for doing evil,เป็นแม่มดที่มีพลังอำนาจ สร้างความชั่วร้าย,
Auditions for the annual Kellerman end-of-the-season talent show... beginning in the playhouse.เราจะมีการซ้อมการแสดงเพื่อปิดฤดูที่ เคลเลอร์แมน... เริ่มกันที่หอเวทีกลาง
There are people with real talent and dedication waiting for a spot in this school.คนที่มีความสามารถจริงๆ รอเข้าเรียนที่นี่อยู่
What good does it do to allow someone with no talent for it to treat people with life-threatening ailments?ให้คนที่ไม่มีความสามารถ... ...มารักษาคนป่วยทำไม
This work you do at night, is it anything you have a talent for?งานที่ทำตอนกลางคืนน่ะ เป็นงานที่ทำได้ดีหรือเปล่า
One night, a talent scout walks in. "Goodbye, Romeo."แล้วคืนนึง แมวมองเดินเข้ามา...
Who's Madeline Urie? She provides talent for all the major networks.- ใครคือเมดีลีน ยูรี่
There's a talent coordinator here and I want to find out who it is.ผมอยากรู้ว่า แมวมองคนนี้เป็นใคร
If you have a talent scout coming, you're supposed to tell. I don't have a talent scout coming, Albert.ถ้ามีแมวมองมา คุณควรจะบอกนะ
He wanted to know when you perform and what time you go on. So it is a talent scout.- เขาอยากรู้ว่านายเล่นเมื่อไหร่
Here we come Walking down the street After the talent show fiasco,หลังจากการแสดงที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

talent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才华横溢[cái huá héng yì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄥˊ ㄧˋ, 才华横溢 / 才華橫溢] brimming over with talent (esp. literary); brilliant
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ˇ, 才兼文武] talent in both military and civil field (成语 saw)
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其才 / 人盡其才] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其材 / 人盡其材] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才
才华出众[cái huá chū zhòng, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨ ㄓㄨㄥˋ, 才华出众 / 才華出眾] outstanding talent (成语 saw); incomparable artistic merit
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, 才华盖世 / 才華蓋世] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit
雕虫小技[diāo chóng xiǎo jì, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, 雕虫小技 / 雕蟲小技] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings
雕虫篆刻[diāo chóng zhuàn kè, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨㄢˋ ㄎㄜˋ, 雕虫篆刻 / 雕蟲篆刻] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
才学[cái xué, ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, 才学 / 才學] talent and learning; scholarship
选秀节目[xuǎn xiù jié mù, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 选秀节目 / 選秀節目] talent show; talent competition
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人才] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人材] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, 两栖 / 兩棲] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 盘龙卧虎 / 盤龍臥虎] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 卧虎 / 臥虎] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, 佞] eloquent; talent
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 俊杰 / 俊傑] elite; outstanding talent; genius
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, 博学多才 / 博學多才] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able
德才[dé cái, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ, 德才] ethics and ability; virtuous and talented
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry
大材小用[dà cái xiǎo yòng, ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ, 大材小用] using a talented person in an insignificant position; a sledgehammer to crack a nut
招贤纳士[zhāo xián nà shì, ㄓㄠ ㄒㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄕˋ, 招贤纳士 / 招賢納士] invite the talented and call the valorous (成语 saw); to recruit talent
才气[cái qì, ㄘㄞˊ ㄑㄧˋ, 才气 / 才氣] literary talent
才华[cái huá, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, 才华 / 才華] literary or artistic talent
中国产[Zhōng guó chǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄢˇ, 中国产 / 中國產] made in China; home-grown (talent)
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 风华绝代 / 風華絕代] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent
[cái, ㄘㄞˊ, 材] material; timber; variant of 才, ability; talent; aptitude; man or woman of talent
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
薄技[bó jì, ㄅㄛˊ ㄐㄧˋ, 薄技] meager skill; humility word: my poor talents
天分[tiān fèn, ㄊㄧㄢ ㄈㄣˋ, 天分] natural gift; talent
人杰[rén jié, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 人杰 / 人傑] outstanding talent; wise and able person; illustrious individual
非凡[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, 非凡] out of the ordinary; unusually (good, talented etc)
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 绝代 / 絕代] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty)
兰摧玉折[lán cuī yù zhé, ㄌㄢˊ ㄘㄨㄟ ㄩˋ ㄓㄜˊ, 兰摧玉折 / 蘭摧玉折] premature death of a budding talent; those whom the Gods love die young
沅江九肋[Yuán jiāng jiǔ lèi, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄟˋ, 沅江九肋] rare talent; lit. legendary nine-ribbed turtle of Yuan river
受知[shòu zhi, ㄕㄡˋ ㄓ˙, 受知] recognized (for one's talents)

talent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
凡器[ぼんき, bonki] (n) ordinary talent
凡小[ぼんしょう, bonshou] (adj-na,n) small and of mediocre talent
外交の才[がいこうのさい, gaikounosai] (n) diplomatic talent
宝の持ち腐れ[たからのもちぐされ, takaranomochigusare] (n) pearls thrown before swine; unused possession; useless possession; waste of talent
弁才[べんさい, bensai] (n) eloquence; oratorical talent
才子才に溺れる[さいしさいにおぼれる, saishisainioboreru] (exp) (id) A man of talent is ruined by his own talent
才芸[さいげい, saigei] (n) talent and accomplishments; wisdom and works
演技力[えんぎりょく, engiryoku] (n) acting ability; talent as a performer; (P)
画才[がさい, gasai] (n) artistic talent
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent
詩藻;詞藻[しそう, shisou] (n) florid expression; poetical talent
隠し芸[かくしげい, kakushigei] (n) hidden talent
韜晦趣味[とうかいしゅみ, toukaishumi] (n) propensity to efface oneself; being prone to conceal one's talent
タレント[, tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P)
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
不才[ふさい, fusai] (n) lack of talent; incompetency
不調法者[ぶちょうほうもの, buchouhoumono] (n) clumsy person; bungler; person with no particular talents (in performing arts); nondrinker; nonsmoker
中人[ちゅうじん, chuujin] (n) (1) (See 仲人・ちゅうにん) person of middling talent, strength, etc.; (2) middle class person; bourgeois person; (3) matchmaker go-between
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P)
人材不足[じんざいふそく, jinzaifusoku] (n) shortage of talented people; shortfall in human resources
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P)
俊才;駿才;儁才(iK)[しゅんさい, shunsai] (n) prodigy; talented person; person of exceptional talent; genius
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P)
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius
儁秀;俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] (adj-na,n) genius; prodigy; talented person
博学多才[はくがくたさい, hakugakutasai] (n) wide knowledge and versatile talents
博識多才[はくしきたさい, hakushikitasai] (n,adj-na) wide knowledge and versatile talents; profound learning and varied attainments
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none
多芸多才[たげいたさい, tageitasai] (n,adj-na,adj-no) versatile; multi-talented
天才的[てんさいてき, tensaiteki] (adj-na) (See 天才) talented; gifted; prodigious; virtuoso; masterful
天賦[てんぷ, tenpu] (n) natural talent; natural gift; endowment
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough
怪傑[かいけつ, kaiketsu] (n) man of extraordinary talent; wonder man
手取り[てどり, tedori] (n) talented sumo wrestler; good at manipulating (others); (P)
才能溢れる;才能あふれる[さいのうあふれる, sainouafureru] (adj-f) extremely talented; very gifted
技量;技倆;伎倆[ぎりょう, giryou] (n) ability; competency; talent; skill; capacity
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P)

talent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัจฉริยภาพ[n.] (atchariyaph) EN: genius ; remarkable talent FR: génie [m]
ช้างเผือก[n.] (chāngpheūak) EN: rural talent ; disadvantaged prodigy FR:
ความสามารถ[n.] (khwām sāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity ; talent ; potential FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f] ; compétences [fpl] ; potentiel [m] ; faculté [f] ; habileté [f] (vx)
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: talent ; gift ; specific competencies ; specific ability ; special ability FR: talent [m] ; don [m]
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning FR:
พรสวรรค์[n.] (phønsawan) EN: gift ; special capacity ; divine gift ; special talent ; talent FR: talent [m] ; don [m] ; don de Dieu [m]
ปรีชา[n.] (prīchā) EN: ability ; capability ; faculty FR: talent [m] ; habileté [f]
ทักษะ[n.] (thaksa) EN: skill ; talent ; ability ; capability FR: talent [m] ; don [m] ; capacité [f] ; habileté [f] ; aptitude [f] ; qualité [f] ; compétence [f] ; esprit [m]
แวว[n.] (waēo) EN: talent ; gift ; genius ; endowment FR: talent [m]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert FR: doué ; talentueux ; expert
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux

talent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
Begabung {f}; Talent
Talentsuche {f}search for talent
begabt; talentvoll {adj} | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted
hoch begabt; hochbegabt [alt] {adj}highly gifted; highly talented
Improvisationstalent {n}talent for improvisation
Naturtalent {n} (Person)naturally talented person; naturally gifted person
Talentsucher {m} | Talentsucher
talentlos; unbegabt {adj} | talentloser | am talentlosestenuntalented | more untalented | most untalented
begabt; talentiert {adj} | begabter; talentierter | am begabtesten; am talentiertestentalented | more talented | most talented

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talent
Back to top