ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

level

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *level*, -level-

level ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
level (adj.) คงที่ See also: ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. steady, consistent, unchanging
level (vt.) ใช้เครื่องมือวัดระดับ
level (vt.) ทำให้เรียบ See also: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ Syn. flatten
level (n.) ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ) See also: ระดับชั้น Syn. grade, tier
level (adj.) ระดับเดียวกัน See also: เสมอกัน, เท่ากัน Syn. equal
level (n.) ระดับตามแนวราบ See also: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ
level (n.) ระดับตำแหน่ง Syn. rank, status
level (adj.) ราบเรียบ See also: แบนราบ, แบน, เรียบ Syn. flat, horizontal
level (n.) เครื่องวัดระดับ
level against (idm.) ดำเนินคดีกับ Syn. lay against, prefer against
level at (phrv.) นำไปสู่
level at (phrv.) เล็งไปที่ (การมองหรือการใช้อาวุธ) See also: มองไปที่, จ้องไปที่
level best (sl.) พยายามเต็มที่ See also: ทำสุดความสามารถ
level crossing (n.) ถนนข้ามทางรถไฟ
level down (phrv.) ทำให้ลดลงมาอยู่ระดับเดียวกันหรือเท่ากัน Ops. level up
level land (n.) ที่ราบ See also: ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง Syn. flat, open land
level off (phrv.) ทำให้เรียบ See also: ทำให้แบน, ทำให้ได้ระดับ
level off (phrv.) รักษาระดับ See also: ทำให้คงที่ Syn. level out
level off (phrv.) เข้าสู่ระดับคงที่ (เครื่องบิน) See also: รักษาระดับ
level off (phrv.) เข้าสู่ระดับปกติ (ไม่ขึ้นไม่ลง)
level out (phrv.) พยายามคงระดับไว ้(หลังจากการสูงขึ้น) Syn. level off
level out (phrv.) ทำให้เท่าเทียมกัน
level up (phrv.) ยกระดับของ (บางสิ่ง) ให้เท่ากัน See also: ทำให้(บางสิ่ง)เท่ากัน Ops. level down
level with (phrv.) พูดความจริงกับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: บอกความจริงกับ
level-headed (adj.) ไม่สะทกสะท้าน See also: หนักแน่น, แน่วแน่ Syn. composed, equable, imperturbable, laid-back
leveler (n.) ผู้วัดระดับ Syn. leveller
levelheaded (adj.) สุขุม See also: รอบคอบ Syn. sensible
leveller (n.) ผู้วัดระดับ See also: ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, สิ่งหรืออุปกรณ์ที่วัดหรือหารระดับ, ผู้ที่ต้องการจะล้มล้างความไม่เท่าเทียมมางสังคม Syn. leveler
levelly (adv.) ราบ (นอน, เหยียดตัว) Syn. horizontally
English-Thai: HOPE Dictionary
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
leveler(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
level(adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
levelระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Levelระดับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
O level (n.) การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
ภาษาระดับสูง (n.) high level language
ภาษาสูง (n.) high level language Syn. ภาษาในระดับสูง Ops. ภาษาต่ำ, ภาษาในระดับต่ำ
ภาษาในระดับสูง (n.) high level language Ops. ภาษาต่ำ, ภาษาในระดับต่ำ
ศัพท์สูง (n.) high level lexicon See also: advanced lexicon
เข้าขั้น (v.) be in the level of See also: make the grade, be rational
ไม้หมุน (n.) a round-shaped board used to level off rice grain from a measuring tin See also: levelling stick
ทำให้เรียบ (v.) level See also: smooth, even, flatten Syn. ทำให้เสมอ, เกลี่ย
ทำให้เสมอ (v.) level See also: smooth, even, flatten Syn. ทำให้เรียบ, เกลี่ย
ปรับ (v.) level See also: smooth, even, flatten Syn. ทำให้เรียบ, ทำให้เสมอ, เกลี่ย
อันดับ (n.) level See also: sequence, series Syn. ลำดับ, ขั้น, ระดับ
ปรับพื้น (v.) level the ground See also: smooth, even, flatten
ordinary level (n.) ระดับ O level
ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล (n.) mean sea - level See also: average sea - level
ชั้นครู (n.) master level See also: first-class level, first-rate level, first grade Syn. ชั้นเอก
ชั้นประถม (n.) primary school level See also: primary education level
ชั้นมัธยมศึกษา (n.) secondary school level See also: secondary education level, high school level Syn. มัธยมศึกษา
ชั้นมูล (n.) pre-elementary level See also: fundamental level
ชั้นสูง (adj.) high level See also: high class, higher grade Ops. ชั้นต่ำ
ชั้นเตรียม (n.) pre-elementary level See also: fundamental level Syn. ชั้นมูล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then maybe down that canyon. I think it's pretty level off there.แล้วผ่านแคนยอนนั่น ทางเรียบดี
All right, I'll level with you all.เอาละ ผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ
Watch out for that cross wind. Level it out. Dip your left wing.ระวังลมพัดขวาง บินแนวราบไว้ ลดปีกซ้าย
At this level all functions appear normal.ในระดับนี้ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะ ปรากฏตามปกติ
We like what we've seen of you two. we're bucking you right up front to gathering, level 20.เราต้องการทักษะของพวกนาย พวกนายจะได้เลื่อนขั้นเป็น Level 20
Gathering, level 20? that's quite a step up in base pay.Level 20 เงินดี สวัสดิการเพียบ
Let's go to response level yellow.- เข้าสู่โหมดสงคราม ระดับสีเหลือง
It may be rough on him, but I thought we might try starting him off with level 7 capsules.มันอาจส่งผลรุนแรงกับเขานะ แต่ฉันคิดว่าเราน่าจะลองกับเขา โดยเริ่มที่แคปซูลระดับ 7
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 ..
Security breach inside Sector 14, Level 5.รีบไปเขตสิบสี่ ระดับห้า
6309, Johnston, level three.6309, จอห์นสตัน, สามระดับ
You'll be pleased with the level of efficiency I get from these workers.ค่ายบุดซินที่ผมคุมอยู่...

level ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安顺[Ān shùn, ㄢ ㄕㄨㄣˋ, 安顺 / 安順] Anshun prefecture level city in Guizhou
安顺市[Ān shùn shì, ㄢ ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, 安顺市 / 安順市] Anshun prefecture level city in Guizhou
鞍山[Ān shān, ㄢ ㄕㄢ, 鞍山] Anshan prefecture level city in Liaoning
巴彦淖尔[Bā yàn nào ěr, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ, 巴彦淖尔 / 巴彥淖爾] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
巴彦淖尔市[Bā yàn nào ěr shì, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ ㄕˋ, 巴彦淖尔市 / 巴彥淖爾市] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
博乐[Bó lè, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ, 博乐 / 博樂] Börtala Shehiri, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
博乐市[Bó lè shì, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ, 博乐市 / 博樂市] Börtala Shehiri of Bole City, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
个旧[Gè jiù, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄡˋ, 个旧 / 個舊] Gejiu, county level city in Yunnan, capital of Honghe Hani and Yi autonomous county 紅河哈尼族彝族自治州|红河哈尼族彝族自治州
个旧市[Gè jiù shì, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, 个旧市 / 個舊市] Gejiu, county level city in Yunnan, capital of Honghe Hani and Yi autonomous county 紅河哈尼族彝族自治州|红河哈尼族彝族自治州
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, 南京] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 南京市] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
南宁[Nán níng, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ, 南宁 / 南寧] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
南宁市[Nán níng shì, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, 南宁市 / 南寧市] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
赤壁[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, 赤壁] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
赤壁市[Chì bì shì, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ, 赤壁市] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
县级市[xiàn jí shì, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧˊ ㄕˋ, 县级市 / 縣級市] county level city
大连[Dà lián, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ, 大连 / 大連] Dalian prefecture level city in Liaoning
大连市[Dà lián shì, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕˋ, 大连市 / 大連市] Dalian prefecture level city in Liaoning
德兴[Dé xīng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥ, 德兴 / 德興] Dexing county level city in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi
德兴市[Dé xīng shì, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥ ㄕˋ, 德兴市 / 德興市] Dexing county level city in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi
恩施[Ēn shī, ㄣ ㄕ, 恩施] Enshi prefecture level city in southwest Hubei, capital of Enshi Tujia and Miao autonomous prefecture 恩施土家族苗族自治州
恩施市[Ēn shī shì, ㄣ ㄕ ㄕˋ, 恩施市] Enshi prefecture level city in Hubei, capital of Enshi Tujia and Miao autonomous prefecture 恩施土家族苗族自治州
茂才[mào cái, ㄇㄠˋ ㄘㄞˊ, 茂才] equivalent to 秀才, scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam
少数民族乡[shǎo shù mín zú xiāng, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, 少数民族乡 / 少數民族鄉] ethnic township (formal village level subdivision of PRC county)
夷旷[yí kuàng, ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, 夷旷 / 夷曠] expansive; level and broad; broad-minded
[duān, ㄉㄨㄢ, 端] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
挡位[dǎng wèi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˋ, 挡位 / 擋位] gear level (i.e. first gear, high gear etc)
海口[Hǎi kǒu, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ, 海口] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China
海口市[Hǎi kǒu shì, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ ㄕˋ, 海口市] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, 克什克腾 / 克什克騰] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, 克什克腾旗 / 克什克騰旗] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
河源[Hé yuán, ㄏㄜˊ ㄩㄢˊ, 河源] Heyuan prefecture level city in Guangdong
河源市[Hé yuán shì, ㄏㄜˊ ㄩㄢˊ ㄕˋ, 河源市] Heyuan prefecture level city in Guangdong province
坦途[tǎn tú, ㄊㄢˇ ㄊㄨˊ, 坦途] highway; level road
高级语言[gāo jí yǔ yán, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 高级语言 / 高級語言] high level language
高阶语言[gāo jiē yǔ yán, ㄍㄠ ㄐㄧㄝ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 高阶语言 / 高階語言] high level language
中辣[zhōng là, ㄓㄨㄥ ㄌㄚˋ, 中辣] hot; medium level of spiciness
珲春[Hún chūn, ㄏㄨㄣˊ ㄔㄨㄣ, 珲春 / 琿春] Hunchun county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin
珲春市[Hún chūn shì, ㄏㄨㄣˊ ㄔㄨㄣ ㄕˋ, 珲春市 / 琿春市] Hunchun county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin

level ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache
アービトレーションレベル[, a-bitore-shonreberu] (n) {comp} arbitration level
アウトラインレベル[, autorainreberu] (n) {comp} outline level
アクセスレベル[, akusesureberu] (n) {comp} access level
エネルギー準位[エネルギーじゅんい, enerugi-jun'i] (n) energy level
エラーレベル[, era-reberu] (n) {comp} error level
カレッジレベル[, karejjireberu] (n) college level
コレステロール値[コレステロールち, koresutero-ru chi] (n) cholesterol level
システムのエナジーセーブレベル[, shisutemu no enaji-se-bureberu] (n) {comp} system energy saver level
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] (n) {comp} system work load level
ゼロメートル[, zerome-toru] (n) sea level (wasei
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) {comp} source level compatible
ディメンションレベル[, deimenshonreberu] (n) {comp} dimension level
ハイエンド[, haiendo] (adj-f) high-end; high end; high level
バイオセーフティーレベル[, baiose-futei-reberu] (n) biosafety level
バイナリレベル互換[バイナリレベルごかん, bainarireberu gokan] (n) {comp} binary level compatibility
ピークレベルメータ[, pi-kureberume-ta] (n) {comp} density meter; peak level meter
ホーン[, ho-n] (n) (1) horn; (2) phon (unit of loudness level of sound); (P)
ミドルエンド[, midoruendo] (adj-f) (See ハイエンド) middle level (wasei
モニタのエナジーセーブレベル[, monita no enaji-se-bureberu] (n) {comp} display energy saver level
レベルダウン[, reberudaun] (n,vs) lowering the level (wasei
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
低級[ていきゅう, teikyuu] (adj-na,n,adj-no) low grade; vulgar; low class; cheap; low level
切り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (v5s,vt) (1) to level (earth); to cut through (a mountain); (2) to split (the opposition); to break (strike); (P)
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P)
坦懐[たんかい, tankai] (adj-na,n) level emotion; frankness
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background)
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit
尿酸値[にょうさんち, nyousanchi] (n) uric acid level
平声[ひょうしょう, hyoushou] (n) (1) first tone in old Chinese phonetics; level tone; (2) (of a Japanese accent) having a low, flat tone
床上浸水[ゆかうえしんすい, yukaueshinsui] (n) inundation above floor level
座り心地[すわりごこち, suwarigokochi] (n) level of comfort (of objects you sit on)
成熟度[せいじゅくど, seijukudo] (n) level of maturity (not used for mental maturity)
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
水準儀[すいじゅんぎ, suijungi] (n) leveling instrument; levelling instrument; surveyor's level
汚染レベル[おせんレベル, osen reberu] (n) contamination level
海面上昇[かいめんじょうしょう, kaimenjoushou] (n) sea level rise; rise in sea level
海面変動[かいめんへんどう, kaimenhendou] (n) sea level change
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level
レベルセット[れべるせっと, reberusetto] level set
レベル指示語[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term
下位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level
中間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level
内容モデル入れ子水準[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level
制御切れレベル[せいぎょぎれレベル, seigyogire reberu] control break level
技術面で[ぎじゅつめんで, gijutsumende] on a technical level
文書体系水準[ぶんしょたいけいすいじゅん, bunshotaikeisuijun] document architecture level
文書概要水準[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level
調整水準[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level
達成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC
レベル番号[レベルばんごう, reberu bangou] level-number
上位層[じょういそう, jouisou] upper level, upper layer
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language
標準[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm
独立データ記述項[どくりつデータきじゅつこう, dokuritsu de-ta kijutsukou] 77-level-description-entry
第一レベルドメイン[だいいちレベルドメイン, daiichi reberudomein] top-level domain
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: เกณฑ์ English: level

level ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราเสี่ยง[n. exp.] (attrā sīeng) EN: risk level FR: niveau de risque [m]
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying FR: voler à basse altitude [m]
ชำนาญการ[X] (chamnān kān) EN: professional level FR:
ชำนาญการพิเศษ[n. exp.] (chamnān kān) EN: senior professional level FR:
ชำนาญงาน[X] (chamnān ngā) EN: experienced level FR:
ชั้น[n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattaw) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate FR: quatrième classe [f]
ชั้นมัธยมศึกษา[n. exp.] (chan mattha) EN: secondary school level FR:
ชั้นผู้ใหญ่[n. exp.] (chan phūyai) EN: senior level FR:
ชั้นประถม[n. exp.] (chan pratho) EN: elementary level FR:
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
จนชั้น[adj.] (jonchan) EN: even ; level FR:
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum) EN: summit ; top level talks FR: sommet [m] (fig.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
ค่าฝุ่นละออง[n. exp.] (khā fun la-) EN: fine dust level FR: niveau de particules fines [m]
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; stade [m] ; pas [m]
ขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khan pheūnt) EN: elementary level ; foundation ; basis FR:
คงระดับราคา[v. exp.] (khong radap) EN: maintain the price level FR:
เครื่องมือวัดระดับ[n. exp.] (khreūangmeū) EN: level FR: niveau [m]
เครื่องวัดระดับ[n. exp.] (khreūangwat) EN: carpenter's level FR: niveau à bulle [m] ; niveau à bulle d'air [m] ; niveau [m]
เครื่องวัดเสียง[n. exp.] (khreūangwat) EN: sound level meter FR:
ความใหญ่เล็ก[n.] (khwām yai-l) EN: scale ; magnitude ; level ; degree ; size FR:
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average ; smooth FR: aplanir ; niveler ; égaliser
เกลี้ยง[adj.] (klīeng) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten FR: lisse ; uni ; plan
เกรด[n.] (krēt) EN: grade ; level ; standard ; rank FR: grade [m]
เกรด[v.] (krēt) EN: grade ; level FR:
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target ; have one's eyes on FR: viser ; pointer
เลเวล[n.] (lēwēn) EN: level FR: niveau [m]
เลเวล อี[n. exp.] (Lēwēn Ī) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi) FR:
ไม่ถึงขั้น[X] (mai theung ) EN: not at the level of ; not to the point of ; not up to the mark FR:
เปรียญ ๓ ประโยค[n. exp.] (parīen sām ) EN: holder of a third level certificate in Pali studies FR:
เปรียญธรรม[n. exp.] (parīen tham) EN: graduation in Buddhist theology ; the highest level of Buddhist dhamma FR: diplômé en théologie bouddhique [m]
ปริมาณ[n.] (parimān) EN: quantity ; amount ; number ; level ; capacity ; volume FR: quantité [f] ; volume m] ; niveau [m] ; montant [m] ; charge [f]
ปาด[v.] (pāt) EN: slice off ; sweep off ; level off FR: trancher
ปฏิบัติการ[adj.] (patibatkān) EN: practitioner level FR:
ปฏิบัติงาน[adj.] (patibat ngā) EN: operational level FR:
ภาษาระดับสูง[n. exp.] (phāsā radap) EN: high level language FR:
ภาษาสูง[n. exp.] (phāsā sūng) EN: high language ; high level language FR:
เพดานบิน[n. exp.] (phēdānbin) EN: flight level FR: plafond [m] ; altitude maximale (de vol) [f]
ภูมิ[n.] (phūm) EN: status ; level ; qualifications ; grade ; background FR: classe [f] ; niveau [m]

level ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
annehmbare Qualitäts-Grenzlage {f}acceptable quality level
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level
Beschäftigungsgrad {m}activity level
Alkoholgehalt {m} (im Blut)alcohol level
Raumgeräuschpegel {m}ambient noise level
Anwendungsebene {f}application level
Anspruchsniveau {n}aspiration level
Blutzuckerwert {m}blood sugar level
Cholesterinspiegel {m} [med.]cholesterol level
Dosenlibelle {f}circular level
Konvertierungsgrad {m}conversion level
Phonzahl {f}decibel level
Reinheitsgrad {m}cleanliness level; purity level
Bildungsgrad {m}educational level
Existenzminimum {n}subsistence level
Füllstand {m}fill level; level; liquid level
Gruppensteuerungsebene {f}group control level
Hochlage {f}high level
Hormonspiegel {m} [med.]hormone level
Einzelsteuerungs-; Antriebssteuerungsebene {f}individual control level
Prüfniveau {n}inspection level
Pegel {m} | absoluter Pegellevel | absolute level
Untergrenze {f}lower limit; minimum level
Meeresspiegel {m}Mean Sea Level (MSL)
mikrobiologisch {adj} | mikrobiologischer Verunreinigungsgradmicrobiological | microbiological contamination level
Geräuschpegel {m}noise level
Scheitelwasserstand {m}peak water level
Pegelstand {m}water level
Personaldecke {f}staffing level
Präzisionsschallpegelmesser {m}precision sound level meter
Preisindexniveau {n} [econ.]price index level
regionale Ebene {f}regional level
Irrtumswahrscheinlichkeit {f} [math.]significance level
Meereshöhe {f} | auf Meereshöhesea level | at sea level
Meeresspiegeländerung {f}sea level change
Dienstgütevereinbarung {f}service level agreement
Schalldruckpegel {m}sound pressure level
Zuckergehalt {m} [med.]sugar level
Tiefangriff {m}low level attack
Umsatzniveau {n}turnover level

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า level
Back to top