ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*section*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น section, -section-

*section* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bisection (n.) ครึ่ง (จำนวน) See also: กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง
c-section (n.) การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง Syn. caesareance, caesarean section
c-section (n.) การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง Syn. caesarean, caesareance
caesarean section (n.) การคลอดบุตรโดยการผ่าท้อง Syn. caesarean, caesareance, c-section
cross section (n.) กลุ่มตัวอย่าง
cross section (n.) การตัดตามขวาง
dissection (n.) การชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา See also: การผ่าเพื่อพิสูจน์ Syn. itemization, analysis
flat section (n.) บานกระจกหน้าต่าง Syn. sheet
intersection (n.) จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, สี่แยก See also: จุดตัด, ชุมทาง, สี่แยก Syn. junction, interchange
midsection (n.) ส่วนกลาง Syn. abdomen
resection (n.) การชำแหละ See also: การตัดออกเป็นชิ้นๆ Syn. reapportion
section (n.) ส่วนที่ตัดออก See also: ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน Syn. piece, segment
section (n.) กลุ่ม See also: หน่วย, คณะ, แผนก, เหล่า, ตอน Syn. class, level, part, division, unit
section (n.) หมวด See also: มาตรา, หมู่, ข้อ
section (n.) เขต (ทางภูมิศาสตร์) See also: เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย Syn. area, region, zone, district
section (n.) การผ่าตัด (ทางการแพทย์) See also: การตัด Syn. operation
section (vt.) แบ่งออก See also: แยกส่วน, ตัดออก, ผ่าตัด
sectional (adj.) เป็นตอนๆ See also: เป็นส่วนๆ, เฉพาะส่วน, ประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน Syn. fractional, partial, separated Ops. whole, united
sectionally (adv.) เป็นตอนๆ
transection (n.) การผ่านตามขวาง
vivisection (n.) การผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisection (n.) การชำแหละ
vivisectional (adj.) เกี่ยวกับการชำแหละ
vivisectionally (n.) โดยการชำแหละ
vivisectionist (n.) ผู้ชำแหละ
English-Thai: HOPE Dictionary
caesarean section(-เซค'เชิน) n. การผ่าผนังช่องท้องและมดลูกเพื่อเอาทารกในครรภ์ออก, Syn. Caesarean operation
cross sectionn. ส่วนที่ตัดตามขวาง,การตัดตามขวาง, See also: cross-sectional adj. ดูcross section
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง,ทางสี่แยก,ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน
section(เซค'เชิน) n. การตัดออก,ส่วนที่ตัดออก,ส่วนตัด,ท่อน,ส่วน,ตอน,ข้อ,ชิ้น,ช่วง,มาตรา,หมวด,วรรค,หมู่,หน่วย,เหล่า,กลุ่ม,วงการ,เครื่องหมายแบ่งตอน vt. ตัด,แบ่ง,แยก,ผ่า,ผ่าตัด, See also: sectional adj., Syn. part,division,district
English-Thai: Nontri Dictionary
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ,การตัดขวาง,ภาพตัดขวาง,แผนภาพ,แผนภูมิ,รูปตัด
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
intersection(n) การตัด,การแบ่ง,สี่แยก,ชุมทาง
section(n) ตอน,ส่วน,แผนก,มาตรา,วรรค,หมวด,วงการ
sectional(adj) เป็นส่วนๆ,เป็นตอนๆ
vivisection(n) การผ่าตัด,ศัลยกรรม,การชำแหละ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conic section; conicภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cross sectionรูปตัดตามขวาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frozen sectionการตัดตรวจเนื้อเย็นแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intersection๑. ส่วนร่วม๒. อินเตอร์เซกชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
midsectionการผ่ากลาง, การตัดกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resectionการตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectionส่วน, ตอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sectional impressionรอยพิมพ์แยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transection; cross section; transverse sectionภาคตัดขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vaginal resection; vaginalectomy; vaginectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cross Sectionตัดตามขวาง [การแพทย์]
Dissectionการชำแหละศพ [TU Subject Heading]
intersection (of two sets)อินเตอร์เซกชัน (ของเซต 2 เซต), อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Section เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
Cross-Sectional Analysis การวิเคราะห์เชิงตัดขวาง ในทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์ทางประชากรของคนหลายรุ่นปีที่เกิดขึ้น ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Bowel Dissection, Segmentalผ่าตัดลำไส้ช่วงนั้นออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัณฑ์มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara
มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara Syn. กัณฑ์มหาพน
เครื่องช่วงล่าง (n.) lower section of the machine Syn. เครื่องล่าง
กระทง (n.) section See also: clause, division, point, part
กัณฑ์ (clas.) section See also: piece, part
ช่วงบน (n.) upper section
ตอน (clas.) section See also: section, part, passage, paragraph, division Syn. ชุด, วรรค, ท่อน, ระยะ
บช. (n.) accounting section Syn. แผนกบัญชี
ปล้อง (n.) section See also: internode, segment Syn. ข้อ, บ้อง
ฝ่ายบริหาร (n.) administrative section See also: executive, administration
ฝ่ายวิชาการ (n.) academic section See also: technical side, academic administration, technical office
พู (n.) section See also: segment, portion
ภาคตัดกรวย (n.) conic-section
มาตรา (n.) section See also: code, article, clause, provision Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด
รูปตัด (n.) section
สี่แยกไฟแดง (n.) intersection See also: junction, juncture
หน้าการเมือง (n.) political section
หน้ากีฬา (n.) sports section
หน้าศิลปะบันเทิง (n.) arts section See also: feuilleton
หลักกำหนด (n.) section See also: code, article, clause, provision Syn. ข้อกำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But we, the chiefs of section, were at the airport.{\cHFFFFFF}แต่เรา, หัวหน้าส่วน อยู่ที่สนามบิน
This sunny section of the solar system is called the Sahara.ส่วนที่แดดสว่างจ้า ของระบบสุริยะนี่เรียกว่าซาฮาร่า
We'd like to do a favorite of the horn section. We hope it's one of yours.พวกเราชอบทำกลุ่มแตรที่สุด เราหวังมันเป็นของคุณด้วย
The whole rhythm section was the Purple Gangจังหวะแผนกทั้งหมดแก๊งสีม่วง
Yesterday, our European sections intercepted a German communiqué that was sent from Cairo to Berlin.บ่ายเมื่อวาน, คนของเราจากภาคพื้นยุโรป สกัด คอมมิวนิตเยอรมัน คนหนึ่ง... ? ้
The center section is hardly moving.ส่วนศูนย์คือแทบจะไม่ย้าย
These examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ
We've got reports of biker gangs fighting near the intersection of Highway 14 south!เราได้รับรายงานว่ามีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ตีกัน ใกล้แยกบนทางด่วน สาย14 ทางใต้
Have arrived at Ward 13, East Ginza intersection. Over.ได้มาถึงเขต 13 จุดตัดกินซ่าตะวันออก
He sent me to the map section to fetch an ancient plan of the city.เขาส่งฉันไปที่แผนกแผนที่ ไปเอาแผนที่โบราณของเมือง ออกมา
I'll try and get her sectioned. It's the only thing that'll stop her.ผมจะพยายามแยกเธออกเป็นสองท่อน นั่นคือสิ่งเดียวที่เราจะหยุดเธอได้
It's in the dairy section under "Junior."มันอยู่ในแผนกโรงรีดของฉัน โดยใช้ชื่อ " จูเนียร์ "

*section* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿格尼迪[ā gé ní dí, ㄚ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, 阿格尼迪] Agnus Dei (section of Catholic mass)
交角[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, 交角] angle of intersection; angle at which two lines meet
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 升结肠 / 升結腸] ascending colon (anat.); first section of large intestine
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中央宣传部 / 中央宣傳部] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party)
剖宫产手术[pōu gōng chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 剖宫产手术 / 剖宮產手術] Cesarean section operation
剖腹产手术[pōu fù chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 剖腹产手术 / 剖腹產手術] Cesarean section operation
[zhāng, ㄓㄤ, 章] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang
条文[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 条文 / 條文] clause; explanatory section in a document
信经[xìn jīng, ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄥ, 信经 / 信經] Credo (section of Catholic mass)
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 路口] crossing; intersection (of roads)
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 部门 / 部門] department; branch; section; division
降结肠[jiàng jié cháng, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 降结肠 / 降結腸] descending colon (anat.); third section of large intestine
剖析[pōu xī, ㄆㄡ ㄒㄧ, 剖析] dissection; self-analysis
[mù, ㄇㄨˋ, 目] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
前部[qián bù, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 前部] front part; front section; nose (of a plane)
三等分[sān děng fēn, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 三等分] trisection (math.); trisecting an angle
三等分角[sān děng fēn jiǎo, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ, 三等分角] trisection (math.); trisecting an angle
乔戈里峰[Qiáo gē lǐ fēng, ㄑㄧㄠˊ ㄍㄜ ㄌㄧˇ ㄈㄥ, 乔戈里峰 / 喬戈里峰] K2, Mt Qogir or Chogori in Karakorum section of Himalayas
乔格里峰[Qiáo gé lǐ fēng, ㄑㄧㄠˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄈㄥ, 乔格里峰 / 喬格里峰] K2, Mt Qogir or Chogori in Karakorum section of Himalayas; also written 喬戈里峰|乔戈里峰
启应祈祷[qǐ yìng qí dǎo, ㄑㄧˇ ˋ ㄑㄧˊ ㄉㄠˇ, 启应祈祷 / 啟應祈禱] Introitus (section of Catholic mass)
本尼迪[běn ní dí, ㄅㄣˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, 本尼迪] Benedictus (section of Catholic mass)
荣归主[róng guī zhǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄨˇ, 荣归主 / 榮歸主] Gloria (section of Catholic mass)
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 求怜经 / 求憐經] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us
内部[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, 内部 / 內部] interior; inside (part, section); internal
交集[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 交集] intersection (set theory)
相交数[xiāng jiāo shù, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄠ ㄕㄨˋ, 相交数 / 相交數] intersection number (math.)
马路口[mǎ lù kǒu, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 马路口 / 馬路口] intersection (of roads)
交叉点[jiāo chā diǎn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˇ, 交叉点 / 交叉點] junction; crossroads; intersection point
地皮[dì pí, ㄉㄧˋ ㄆㄧˊ, 地皮] lot, section of land, ground
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, 刘云山 / 劉雲山] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部
门市部[mén shì bù, ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ, 门市部 / 門市部] retail department; section of a retail store
地段[dì duàn, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄢˋ, 地段] section; district
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, 款] section; paragraph; funds
片断[piàn duàn, ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 片断 / 片斷] section; fragment; segment
科长[kē zhǎng, ㄎㄜ ㄓㄤˇ, 科长 / 科長] section chief
[què, ㄑㄩㄝˋ, 阕 / 闋] section of a song; shut
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
切空间[qiē kōng jiān, ㄑㄧㄝ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 切空间 / 切空間] space of sections (math)
阶段[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 阶段 / 階段] stage; section; phase; period

*section* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange)
アドオンセクション[, adoonsekushon] (n) {comp} add-on section
オンラインテストセクション[, onraintesutosekushon] (n) {comp} online test section
クエスチョンタイム[, kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament)
クリティカルセクション[, kuriteikarusekushon] (n) {comp} critical section
クロスセクション[, kurosusekushon] (n) cross-section
スクランブル交差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit
セクショナリズム[, sekushonarizumu] (n) sectionalism
セクショニング[, sekushoningu] (n) sectioning
セクション[, sekushon] (n) section; (P)
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] (n) {comp} marked section
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] (n) {comp} marked section declaration
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] (n) {comp} marked section start
一くさり;一齣;一闋[ひとくさり, hitokusari] (n) passage in a discourse; one section; one scene
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange)
一節[いっせつ(P);ひとふし, issetsu (P); hitofushi] (n) a verse (e.g. in the Bible); stanza; paragraph; passage; a joint; section; a tune; note; strain; measure; (P)
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
両断[りょうだん, ryoudan] (n,vs) bisection
二分[にぶん, nibun] (n,vs,adj-no) (1) halving; bisection; (2) the two equinoxes (vernal and autumnal); (P)
二等分;2等分[にとうぶん, nitoubun] (n,vs) bisection
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交差(P);交叉[こうさ, kousa] (n,vs,adj-no) (1) crossing; intersection; (2) (genetic) crossing over; (P)
交差点(P);交叉点[こうさてん, kousaten] (n) crossing; intersection; (P)
交点[こうてん, kouten] (n) point of intersection
交角[こうかく, koukaku] (n) angle of intersection
会計課[かいけいか, kaikeika] (n) accounts (accounting) section
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
共通集合[きょうつうしゅうごう, kyoutsuushuugou] (n) {math} (See 積集合) intersection
円錐曲線[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] (n) conic curve; conic section
分派主義[ぶんぱしゅぎ, bunpashugi] (n) sectarianism; sectionalism
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P)
切断[せつだん, setsudan] (n,vs) cutting; severance; section; amputation; disconnection; (P)
切断図[せつだんず, setsudanzu] (n) sectional drawing
前の節[まえのせつ, maenosetsu] (n) former section (stanza)
区分[くぶん, kubun] (n,vs,adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P)
区分け[くわけ, kuwake] (n,vs) division; section; demarcation; (traffic) lane; compartment; classification; sorting
区画(P);区劃[くかく, kukaku] (n,vs) division; section; compartment; boundary; area; block; (P)
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P)
四つ辻[よつつじ, yotsutsuji] (n) crossroads; intersection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セクション[せくしょん, sekushon] section
セクション区画[セクションくかく, sekushon kukaku] section
デバッグ節[でばっぐせつ, debaggusetsu] debugging section
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section
ファイル分割[ファイルぶんかつ, fairu bunkatsu] file section
ファイル節[ファイルせつ, fairu setsu] file section
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start
交差[こうさ, kousa] intersection
作業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment
危険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section
危険域[きけんいき, kiken'iki] critical section
報告書節[ほうこくしょせつ, houkokushosetsu] report section
断面[だんめん, danmen] cross section
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection
通信節[つうしんせつ, tsuushinsetsu] communication section
連絡節[れんらくせつ, renrakusetsu] linkage section
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
区分[くぶん, kubun] Thai: การแบ่งประเภท English: section
[か, ka] Thai: แผนก English: section

*section* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: cadaver for anatomical dissection FR: cadavre destiné à la dissection [m]
อันนา[n.] (annā) EN: section of farmland FR:
อนุมาตรา[n.] (anumāttrā) EN: subsection FR:
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division ; half FR: section [f] ; portion [f] ; moitié [f]
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo FR:
บรรพ[n.] (bap) EN: book ; chapter ; part ; section FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle FR: section de bambou [f]
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson ; script ; role FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงบน[n. exp.] (chūang bon) EN: upper portion ; upper section ; superstructure FR:
ช่วงที่ 1[n. exp.] (chūang thī ) EN: FR: première partie [f] ; première section [f]
ชุมทาง[n. exp.] (chum thāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.) FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ฝ่ายทะเบียน[n. exp.] (fāi thabīen) EN: civil registration section FR:
ฝ่ายทะเบียนราษฎร[n. exp.] (fāi thabīen) EN: civil registration section FR:
ห้าแยก[n. exp.] (hā yaēk) EN: 5-way intersection FR: carrefour à cinq branches [m]
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman ; section chief FR: chef d'équipe [m]
หัวหน้าหน่วย[n. exp.] (hūanā nūay) EN: section chief FR:
หัวหน้าแผนก[n. exp.] (hūanā phana) EN: chief (of a section) FR: chef de département [m]
หัวหน้าส่วน[n. exp.] (hūanā suan ) EN: section chief ; head of department FR: chef de département [m]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
อินเตอร์เซกชัน [n.] (intoēsēkcha) EN: intersection FR: intersection [f]
อินเตอร์เซกชันของเหตุการณ์[n. exp.] (intoēsēkcha) EN: intersection of events FR:
อินเตอร์เซกชันของเซต[n. exp.] (intoēsēkcha) EN: intersection of sets FR: intersection d'ensembles [f]
อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B [n. exp.] (intoēsēkcha) EN: FR: inytersection des ensembles A et B [f]
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
จุลลวรรค[n.] (junlawak) EN: smaller section ; [name of a book of the Vinaya Piṭaka] FR:
จุดตัด[n. exp.] (jut tat) EN: crossing ; point of intersection FR: intersection [f] ; point d'intersection [m]
กะบั้ง[n.] (kabang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo FR:
กั๊ก[n.] (kak) EN: crossing ; intersection FR: intersection [f]
กัณฑ์[n.] (kan) EN: chapter ; portion ; part ; section FR: chapitre [m]
การชำแหละศพ[n. exp.] (kān chamlae) EN: dissection FR:
การผ่าท้องทำคลอด[n. exp.] (kān phā thø) EN: Caesarean section ; C-section ; Caesarian section ; Cesarean section ; Caesar FR: césarienne [f]
การศึกษาภาคตัดขวาง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: cross-sectional study ; cross-sectional studies ; cross-sectional analysis FR:
การตัดกัน[n. exp.] (kān tatkan) EN: FR: intersection [m] ; croisement [m]
การตรวจสภาพรถ[n. exp.] (kān trūat s) EN: vehicle inpsection FR: contrôle technique [m]
คณะ[n.] (khana) EN: monastery section FR:
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]

*section* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section
Winkelschnittverfahren {n}angular section analysis
Sektion {f} (von Tieren)dissection (of animals)
Argumententeil {n}argument section
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Oberprofil {n}top profile section
Bisektionsverfahren {n} [math.]bisection method
Leichenöffnung {f}cadaver dissection
Kaiserschnitt {m} [med.] | durch Kaiserschnitt geborenCaesarean (section); Cesarean (section); Cesarian (section); C-section | to be born by Caesarean (Cesarian)
Leiterquerschnitt {m}conductor cross-section; cross-section area of conductors
Kegelschnitt {m}conic section
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector
Bogenstück {n}curved section
Debitorenteil {m}accounts receivable section
Altstadt {f}; historischer Stadtteilold town; historic section of town
Eingangsstelle {f}entry point; receiving section
Spaltwirkungsquerschnitt {m}fission cross-section
Hohlkammerfelge {f}hollow section rim
Bildzergliederung {f}image dissection
Isolierstück {n}insulation section
Längsschnitt {m}longitudinal section
Meldeamt {n}record section
Reduktionszone {f}reduction zone; smelting section
Mindestquerschnitt {m}minimum section
Niederquerschnittsgröße {f}narrow section size
Anlagenteil {m}plant section; system section; installation section
Verarbeitungsteil {m}processing section
Eisenbahnstrecke {f}railway line; railroad line [Am.]; line section
Wurzelresektion {f}root resection
Rundschnurring {m} [techn.]round section seal
Laufbahnprofil {n} [techn.]runway section
Abteilungstitel {m} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title
Schnitt {m} | der goldene Schnittsection | the golden section
Kleinstaaterei {f} [pol.]sectionalism
Querschnittsbreite {f}cross-sectional width (tyre); section width
Reifenbreite {f}tyre section width; tyre width; cross-sectional width (tyre)
Geradstück {n}straight section
Baustahlprofil {n}structural steel section
Querschnitt {m}transverse section
Aufriss {m}vertical section

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *section*
Back to top