ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

operation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *operation*, -operation-

operation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
operation (n.) การดำเนินการ Syn. procedure, performance Ops. inaction
operation (n.) การผ่าตัด See also: การศัลยกรรม
operation (n.) การใช้ (เครื่องจักร) See also: การเดินเครื่อง
operation (n.) กิจการทางธุรกิจ See also: กิจการ Syn. business
operational (adj.) ที่สามารถใช้งานได้ Syn. functional, working
operational research (n.) การศึกษาเชิงปฎิบัติการ
operations research (n.) การศึกษาเชิงปฎิบัติการ
English-Thai: HOPE Dictionary
operation(ออพพะเร'เชิน) n. การกระทำ,การทำงาน,ปฏิบัติการ,ศัลยกรรม,การเดินเครื่อง,การสู้รบ,วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก,การลบหรืออื่น ๆ) ,กิจการ,ปฏิบัติการทางทหาร,ยุทธการ, Syn. working,act,maneuver
operation codeใช้ตัวย่อว่า op code (อ่านว่า ออป โคด) หมายถึงส่วนของคำสั่งในภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ที่เป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติ เช่น คำสั่งให้เครื่องบวกหรือลบ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งของคำสั่งซึ่งเป็นตัวถูกดำเนินการ เรียกว่า operandดู operand เปรียบเทียบ
operation researchn. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาเป้าหมายและให้ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุด
operational(ออพพะเร'เชินเนิล) adj. ทำได้,ใช้ได้,เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์., Syn. working
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
English-Thai: Nontri Dictionary
operation(n) การปฏิบัติการ,ยุทธการ,การเคลื่อนไหวทางทหาร,การทำงาน,การผ่าตัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
operationการดำเนินการ, การปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operation code; op codeรหัสดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operation researchการวิจัยเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operational environmentสภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operational research; operations researchการวิจัยดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
operations research; operational researchการวิจัยดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Operation Desert Shield, 1990-1991ปฏิบัติการพายุทะเลทราย, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Operational amplifiersวงจรขยายเชิงดำเนินการ [TU Subject Heading]
Operations researchวิจัยปฏิบัติการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
op (abbr.) คำย่อของ operation, operative, opportunity
กรมวิเทศสหการ (n.) Department of Technical and Economic Cooperation
กอ.รมน. (n.) Internal Security Operations Command Syn. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (n.) Internal Security Operations Command
การช่วยกัน (n.) cooperation Syn. ความร่วมแรงร่วมใจ
การช่วยเหลือ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ
การร่วมมือ (n.) cooperation
การร่วมมือ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ
การร่วมแรง (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ
การร่วมแรงร่วมใจ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การช่วยเหลือ
การร่วมใจ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ
ขอความร่วมมือ (v.) ask for cooperation See also: ask for collaboration
ความร่วมมือ (n.) cooperation Syn. การช่วยกัน, ความร่วมแรงร่วมใจ
ความร่วมแรงร่วมใจ (n.) cooperation Syn. การช่วยกัน
ผลการดำเนินงาน (n.) overall operation See also: overall result/outcome/achievement
ผลการดำเนินงาน (n.) overall operation See also: overall result/outcome/achievement
สหการ (n.) cooperation Syn. การร่วมมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, the growth was deep-rooted. An operation would have been no earthly use at all.ครับมะเร็งลุกลามไปมากแล้ว ต่อให้ผ่าตัดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้
It was very rushed. This operation was put together in a matter of days.คุณเร่งเราเกินไป ปฏิบัติการนี้ต้องใช้เวลามาก
The first step in an operation of this particular type is... to shave the patient.ขั้นแรก เริ่มจาก... โกนขนผู้ป่วย
The second step in this operation is... anesthetic.ขั้นต่อไป คือ... ยาชา
We're organizing a rescue operation for you. for after you've reached your final objective.เรากำลังจัดเตรียมทีมช่วยเหลือ เพียงแค่พวกคุณทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จ
About two ops back Operation Turner we saw a hootch that had been burned down.ในภารกิจก่อนครั้งสุดท้ายนี้ ภารกิจเทอร์เนอร์ เราเข้าไปในกระท่อมที่ไฟกำลังไหม้
You wanna do an operation with just the two of us?นายต้องการผ่าตัด โดยมีแค่เราสองคนเนี่ยนะ
The operation doesn't skip a beat. We all make out.งานนี้ไม่มีใครเสีย มีแต่ได้
Collect any data regarding a code name, operation on anything involving the Ministry of Foreign Affairs called Project 2501.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้ารหัส... ..หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศ ในชื่อโครงการ 2501.
All right, they have rescheduled the operation for Monday.นี่ พวกเขากำหนดตารางใหม่แล้ว / การผ่าตัดในวันจันทร์ เมื่อวานเกิดอะไรขึ้น
This operation is a big deal.การผ่าตัดนี่เป็นการผ่าตัดครั้งใหญ่นะ
If you'd have performed the operation yesterday like you were supposed to I'd be sucking carrots through a straw in my arm....ฉันฉันดูดแครอท ผ่าน /เม็ดข้าวที่อยู่ในอ้อมแขน มันเกิดอะไรขึ้น?

operation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营运[yíng yùn, ˊ ㄩㄣˋ, 营运 / 營運] running; operation (of airport, bus service, business etc)
运作[yùn zuò, ㄩㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 运作 / 運作] thread (computing); operation (e.g. business); operating
亚太经合会[Yà Tài jīng hé huì, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 亚太经合会 / 亞太經合會] APEC (Asia Pacific economic cooperation)
亚太经济合作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 亚太经济合作组织 / 亞太經濟合作組織] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC
自动地工作[zì dòng de gōng zuò, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 自动地工作 / 自動地工作] automatic operation
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, 基地] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织
野战[yě zhàn, ㄧㄝˇ ㄓㄢˋ, 野战 / 野戰] battlefield operation
大举[dà jǔ, ㄉㄚˋ ㄐㄩˇ, 大举 / 大舉] carry out a large-scale (military) operation
剖宫产手术[pōu gōng chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 剖宫产手术 / 剖宮產手術] Cesarean section operation
剖腹产手术[pōu fù chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 剖腹产手术 / 剖腹產手術] Cesarean section operation
清剿[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 清剿] clean-up operation; suppress (bandits)
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
兵家常事[bīng jiā cháng shì, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄕˋ, 兵家常事] commonplace in military operations (成语 saw)
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, 上合] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 上合组织 / 上合組織] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 上海合作组织 / 上海合作組織] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan
不合作[bù hé zuò, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 不合作] noncooperation
中法[Zhōng Fǎ, ㄓㄨㄥ ㄈㄚˇ, 中法] China-France (cooperation); Sino-French
交汇[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交汇 / 交匯] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交彙] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 协作 / 協作] cooperation; coordination
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, 地盘 / 地盤] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, 操纵自如 / 操縱自如] ease of operation; to control smoothly
浮点运算[fú diǎn yùn suàn, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ, 浮点运算 / 浮點運算] floating point operation
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ˊ, 特许经营 / 特許經營] franchised operation; franchising
大湄公河次区域[Dà Méi gōng hé cì qū yù, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ, 大湄公河次区域 / 大湄公河次區域] Greater Mekong Subregion (GMS), area of economic cooperation between China and Vietnam
大湄公河次区域合作[Dà Méi gōng hé cì qū yù hé zuò, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 大湄公河次区域合作 / 大湄公河次區域合作] Greater Mekong Subregion (GMS), economic cooperation program between China and Vietnam
地面控制[dì miàn kòng zhì, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 地面控制] ground control (of airborne or space operation)
逆运算[nì yùn suàn, ㄋㄧˋ ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ, 逆运算 / 逆運算] inverse operation; inverse calculation
公私合营[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ˊ, 公私合营 / 公私合營] joint public private operation
对外贸易经济合作部[duì wài mào yì jīng jì hé zuò bù, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 对外贸易经济合作部 / 對外貿易經濟合作部] Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC)
多边协定[duō biān xié dìng, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 多边协定 / 多邊協定] multilateral agreement; cooperation agreement between different parties
多边合作[duō biān hé zuò, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 多边合作 / 多邊合作] multilateral cooperation
南亚区域合作联盟[Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 南亚区域合作联盟 / 南亞區域合作聯盟] South Asian Association for Regional Cooperation
正常工作[zhèng cháng gōng zuò, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 正常工作] normal operation; proper functioning
经营管理和维护[jīng yíng guǎn lǐ hé wéi hù, ㄐㄧㄥ ˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, 经营管理和维护 / 經營管理和維護] Operations Administration and Maintenance; OAM
行动[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, 行动 / 行動] operation; action; to move; mobile
运筹学[yùn chóu xué, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, 运筹学 / 運籌學] operations research (OR)
运行状况[yùn xíng zhuàng kuàng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 运行状况 / 運行狀況] operational state; running state

operation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation
オープンマーケットオペレーション[, o-punma-kettoopere-shon] (n) open market operation
オペコード[, opeko-do] (n) {comp} operation code; op-code
オペレーションコード[, opere-shonko-do] (n) {comp} operation code; op-code
オペレーションセンター[, opere-shonsenta-] (n) operation center; operation centre
オペレーションツイスト[, opere-shontsuisuto] (n) operation twist
オンライン処理[オンラインしょり, onrain shori] (n) {comp} online processing; online operation
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
バイパス手術[バイパスしゅじゅつ, baipasu shujutsu] (n) bypass operation
一貫作業[いっかんさぎょう, ikkansagyou] (n) continuous operation
作戦オーバーレー[さくせんオーバーレー, sakusen o-ba-re-] (n) operation overlay
作戦命令[さくせんめいれい, sakusenmeirei] (n) operation order
公開市場操作[こうかいしじょうそうさ, koukaishijousousa] (n) open market operation
共同運航;共同運行[きょうどううんこう, kyoudouunkou] (n) code-sharing (e.g. airlines); joint operation
単一命令操作[たんいつめいれいそうさ, tan'itsumeireisousa] (n) {comp} single step operation; step-by-step operation
反復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] (n) {comp} iterative operation; automatic sequential operation
否定和[ひていわ, hiteiwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation
命令コード[めいれいコード, meirei ko-do] (n) {comp} Operation Code; opcode
形成手術[けいせいしゅじゅつ, keiseishujutsu] (n) (See 整形手術・せいけいしゅじゅつ) plastic surgery; plastic operation
拡張命令コード[かくちょうめいれいコード, kakuchoumeirei ko-do] (n) {comp} augmented operation code
操作コード[そうさコード, sousa ko-do] (n) {comp} operation code
操作コードトラップ[そうさコードトラップ, sousa ko-dotorappu] (n) {comp} operation code trap
救出作戦[きゅうしゅつさくせん, kyuushutsusakusen] (n) rescue mission; evacuation operation
演算コード[えんざんコード, enzan ko-do] (n) {comp} operation code
演算時間[えんざんじかん, enzanjikan] (n) {comp} operation time
照合操作[しょうごうそうさ, shougousousa] (n) {comp} collation operation
相補演算[そうほえんざん, souhoenzan] (n) {comp} complementary operation
算術計算[さんじゅつけいさん, sanjutsukeisan] (n,vs) arithmetical computation; (performing) an arithmetical operation
組織運営[そしきうんえい, soshikiun'ei] (n) management of an organization; organizational management; organizational operation
経営不振[けいえいふしん, keieifushin] (n,adj-no) unprofitable business operation
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] (n) {comp} iterative operation; automatic sequential operation
行動命令[こうどうめいれい, koudoumeirei] (n) operation order
論理和[ろんりわ, ronriwa] (n) disjunction; logical sum; logical add; OR operation
逐一命令操作[ちくいちめいれいそうさ, chikuichimeireisousa] (n) {comp} single step operation; step-by-step operation
運用方法[うんようほうほう, unyouhouhou] (n) how to operate; operation procedures
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation
バーストモード転送[バーストモードてんそう, ba-sutomo-do tensou] burst-mode transfer, burst operation
ブール演算[ブールえんざん, bu-ru enzan] Boolean operation
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation
リモート操作[リモートそうさ, rimo-to sousa] remote operation
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation
単一命令操作[たんいつめいれいそうさ, tan'itsumeireisousa] single step operation, step-by-step operation
単項演算[たんこうえんざん, tankouenzan] monadic operation, unary operation
反復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] iterative operation, automatic sequential operation
否定[ひてい, hitei] negation (vs), NOT operation
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation
否定積[ひていせき, hiteiseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation
命令コード[めいれいコード, meirei ko-do] Operation Code, opcode
多数決演算[たすうけつえんざん, tasuuketsuenzan] majority operation
拡張命令コード[かくちょうけいれいコード, kakuchoukeirei ko-do] augmented operation code
排他演算[はいたえんざん, haitaenzan] exclusion, NOT-IF-THEN operation
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] exclusive or operation
操作コード[そうさコード, sousa ko-do] operation code
操作コードトラップ[そうさコードとらっぷ, sousa ko-do torappu] operation code trap
操作進行状況[そうさしんこうじょうきょう, sousashinkoujoukyou] operation progress
敷居値演算[しきいちえんざん, shikiichienzan] threshold operation
演算コード[えんざんコード, enzan ko-do] operation code
演算時間[えんざんじかん, enzanjikan] operation time
照合操作[しょうごうそうさ, shougousousa] collation operation
相補演算[そうほえんざん, souhoenzan] complementary operation
繰返し演算[くりかえしえんざん, kurikaeshienzan] repetitive operation
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] iterative operation, automatic sequential operation
行列演算[ぎょうれつえんざん, gyouretsuenzan] matrix operation
補数演算[ほすうえんざん, hosuuenzan] complementary operation
逐一命令操作[ちくいちめいれいそうさ, chikuichimeireisousa] single step operation, step-by-step operation
非一致演算[ひいっちえんざん, hiicchienzan] non-identity operation
非等価演算[ひとうかえんざん, hitoukaenzan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation

operation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย[X] (dūay amnāt ) EN: by operation of law FR:
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patiba) EN: laboratory ; lab ; operation room FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
การดำเนินการ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: administration ; execution ; action ; operation FR: action [f] ; opération [f]
การดำเนินการเอกภาค[n. exp.] (kān damnoēn) EN: unary operation FR:
การดำเนินการ n ภาค[n. exp.] (kān damnoēn) EN: n-ary operation FR:
การดำเนินการขั้นมูลฐาน[n. exp.] (kān damnoēn) EN: elementary operation FR:
การดำเนินการในกรุป[n. exp.] (kān damnoēn) EN: group operation FR:
การดำเนินการร่วม[n. exp.] (kān damnoēn) EN: joint operation FR:
การดำเนินการตามหลักขั้นมูลฐาน[n. exp.] (kān damnoēn) EN: elementary column operation FR:
การดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน[n. exp.] (kān damnoēn) EN: elementary row operation FR:
การดำเนินการทวิภาค[n. exp.] (kān damnoēn) EN: binary operation FR:
การปฏิบัติการ[n.] (kān patibat) EN: operation ; operating ; actions FR: opération [f]
การปฏิบัติการพิเศษ[n. exp.] (kān patibat) EN: special operation FR:
การผ่าตัด[n.] (kān phātat) EN: operation ; surgery FR: opération chirurgicale [f] ; opération [f] ; chirurgie [f]
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat ) EN: minor surgery FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
คดี[n.] (khadī) EN: course ; procedure ; operation FR:
กิจกรรม[n.] (kitjakam) EN: activity ; operation ; event ; function ; practice ; affair FR: activité [f] ; exercice [m] ; occupation [f]
กิจการ[n.] (kitjakān) EN: business ; trade ; work; enterprise ; undertaking ; vocational work ; activity FR: affaire [f] ; entreprise [f] ; activité [f] ; opération [f]
แผนดำเนินการ[n. exp.] (phaēn damno) EN: operation plan FR:
พาณิชย์จังหวัด[n. exp.] (phānit jang) EN: Provincial Operation Center ; Provincial Commercial Office FR:
ผ่าตัด[v.] (phātat) EN: operate ; perform an operation FR: opérer ; pratiquer une intervention chirurgicale
รัศมีทำการ[n. exp.] (ratsamī tha) EN: range of operation FR: rayon d'action [m]
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (sammanā cho) EN: operation seminar FR:
ศัลยกรรม[n.] (sanlayakam ) EN: surgical operation ; surgery FR: opération chirurgicale [f] ; chirurgie [f]
ศัลยกรรม[n.] (sanyakam = ) EN: surgical operation ; surgery FR: opération chirurgicale [f] ; chirurgie [f]
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)[org.] (sūn amnūayk) EN: peacekeeping operation centre ; government's peace-keeping centre FR:
ศูนย์ปฏิบัติการ[n. exp.] (sūn patibat) EN: operation center FR:
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม[n. exp.] (sūn patibat) EN: operation center FR:
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ[n. exp.] (tamnaeng ph) EN: operation manager FR:
ดำเนินการ[adj.] (damnoēn kān) EN: administrative ; executive ; operational FR:
เอเปค[org.] (Ēpēk) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) FR:
ห้องผ่าตัด[n. exp.] (hǿng phātat) EN: operating room FR: salle d'opération [f] ; salle d'op [f] (fam.)
การได้ประโยชน์ร่วมกัน [n. exp.] (kān dāi pra) EN: protocooperation FR:
การดำเนินการของเซต[n. exp.] (kān damnoēn) EN: set operations FR:
การดำเนินการตามแถว[n. exp.] (kān damnoēn) EN: row operations FR:
การให้ความร่วมมือ[n. exp.] (kān hai khw) EN: cooperation FR: coopération [f]
การจัดการดำเนินงาน[n. exp.] (kān jatkān ) EN: operations management FR:
การควบคุมการปฏิบัติการ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: operations control FR: contrôle des opérations [m]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC) FR:
การประกอบธุรกิจ[n. exp.] (kān prakøp ) EN: business activity ; business operations FR:

operation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsgang {m}shop operation
Rechenart {f} | höhere Rechenartarithmetic | advanced arithmetic operation
Rechenoperation {f}; arithmetische Operation
Sicherungsaktion {f} [comp.]backup operation
A-Betrieb {m}class-A operation
Schaltzyklus {m}cycle of operation
Arbeitsgangbeschreibung {f}description of operation
Inbetriebnahme {f}initial operation
Großeinsatz {m}large scale operation
manipulativ {adj} | manipulativer Eingriff [med.]manipulative | manipulative operation
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain
Handeingriff {m}manual operation
Mehrseilbetrieb {m}multiple falls of rope operation
Netzbetrieb {m}power supply operation
Normalbetrieb {m}normal operation
Gegenstrombetrieb {m}opposite stream operation modus
Parallelbetrieb {m}parallel operation
Polizeieinsatz {m}police operation
Rettungsaktion {f}rescue operation
Kurzzeitbetrieb {m}short time operation
Start-Stop-Betrieb {m} [comp.]start-stop operation
Start-Stop-Betrieb {m} [comp.]asynchronous operation
Operation {f} [med.] | sich einer Operation unterziehen | operiert werden müssensurgery | to undergo surgery | to need surgery
Betrieb {m} | in Betrieb | in Betrieb setzen | in Betrieb gesetzt | Betrieb und Wartungoperation; service | in operation | to put into operation | activated | operation and maintenance
Amtshilfe {f}administrative cooperation
Blinddarmoperation {f} [med.] | Blinddarmoperationen
Arbeitsbereich {m}area of operations
Operationslinie {f} | Operationslinien
Betriebslehre {f}business operations
Dauerbetrieb {m}continuous operation; continuous working
Bedienelement {n}control element; operating element; operational control
Kooperationspartner {m}cooperation partner
Kooperationsvereinbarung {f}cooperation agreement
Betriebsdatenauswertung {f}evaluation of operational data
Ablauf- und Aufbauorganisation {f}operational and organisational structure
Grundrechenarten {pl}fundamental arithmetic operations
Operationsbasis {f}base of operations
Operationsradius {m}operation radius; range
Operationsteil {m}operation part
Operationsteil {m}operations code

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า operation
Back to top