ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

district

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *district*, -district-

district ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
district (vt.) กำหนดอาณาเขต See also: แบ่งอาณาเขต, แบ่งเขตแดน
district (n.) เขต See also: เขตแดน, บริเวณ, อาณาบริเวณ, แขวง, ตำบล Syn. locality, territory neighborhood
English-Thai: HOPE Dictionary
district(ดิส'ทริคทฺ) n. เขต,ตำบล,แถบ,ท้องถิ่น,เมือง,มณฑล. vt. แบ่งออกเป็นเขต (ตำบล แถบ,ท้องถิ่น,มณฑล), Syn. area,region
English-Thai: Nontri Dictionary
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
district๑. เขตการปกครอง๒. อำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
District courtsศาลแขวง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
DA (abbr.) อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
ป. (n.) assistant district office Syn. ปลัดอำเภอ
ปลัดอำเภอ (n.) assistant district officer
ชุมชนเล็กๆ (n.) district See also: locality, region, division Syn. ท้องถิ่น, ชุมชน, ท้องที่
ต. (n.) district See also: dist. Syn. ตำบล
ตำบล (n.) district See also: locality, region, division Syn. ท้องถิ่น, ชุมชน, ท้องที่, ชุมชนเล็กๆ
ท้องที่ (n.) district See also: local
ประจำตำบล (adj.) district
อ. (n.) district See also: dist. Syn. อำเภอ
อำเภอ (n.) district See also: amphur
แขวง (n.) district Syn. ตำบล, เขต, แดน, ส่วน, ฝ่าย
ศาลแขวง (n.) district court See also: magistrate court
ศึกษาธิการอำเภอ (n.) district education officer
ที่ว่าการอำเภอ (n.) district office
กิ่งอำเภอ (n.) sub-district
เขตการปกครอง (n.) administrative district See also: administrative district
เขตสุขาภิบาล (n.) sanitary district
เทศบาลตำบล (n.) municipal district See also: local government
สุขาภิบาล (n.) sanitation district Syn. เขตสุขาภิบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The knife was important to the district attorney. He spent a day...มีดเป็นสิ่งสำคัญที่จะอัยการเขต เขาใช้เวลาทั้งวัน ...
Sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม
I've got to meet the District Produce Manager.ต้องไปพบกับผู้จัดการเขตฝ่ายผลิต
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค
Request assistance from the Eastern District Battalion.ร้องขอความช่วยเหลือจาก กองพันทางตะวันออก
Urgent message to all district battalion commanders!ข่าวเร่งด่วนให้ ผู้บัญชาการกองพันปฎิบัติตามคำสั่ง
Northern District battalion has not responded to mobilization request.กองพันเขตทางเหนือไม่มีการ ตอบสนองการร้องขอทางวิทยุสื่อสาร
That's why the district attorney is so hard-nosed this time.ชั้นดีใจจังเลยที่จะได้ทำหนังสือพิมพ์เอง ว้าว มีความสุขจัง วิ้ว บราโว่
"In addition, the Library District has generously responded with a charitable donation of used books and sundries."นอกจากนี้ห้องสมุดอำเภอได้ตอบสนองอย่างไม่เห็นแก่ตัว ด้วยการบริจาคการกุศลของการใช้หนังสือและของกระจุกกระจิก
A 208 is in progress in the C-13 district of Newport City.ขณะนี้ 208 กำลังเข้าสู่เมืองนิวพอร์ตซิตี้ ที่เขตพื้นที่ซี -13...
A 208 is in progress in the C-13 district of Newport City ...ขณะนี้ 208 กำลังเข้าสู่เมืองนิวพอร์ตซิตี้ ที่เขตพื้นที่ซี -13...
HQ, patch me target info from the district controlling that truck.ศูนย์ฯ, เชื่อมฉันเข้าระบบ หาตำแหน่งรถบรรทุกบริเวณนี้

district ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安源[Ān yuán, ㄢ ㄩㄢˊ, 安源] Anyuan district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi
安源区[Ān yuán qū, ㄢ ㄩㄢˊ ㄑㄩ, 安源区 / 安源區] Anyuan district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi
八道江[Bā dào jiāng, ㄅㄚ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ, 八道江] Badaojiang district in Baishan city 白山市, Jilin
八道江区[Bā dào jiāng qū, ㄅㄚ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, 八道江区 / 八道江區] Badaojiang district in Baishan city 白山市, Jilin
[bó, ㄅㄛˊ, 亳] name of district in Anhui; capital of Yin
赤壁[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, 赤壁] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
赤壁市[Chì bì shì, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ, 赤壁市] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
地方法院[dì fāng fǎ yuàn, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 地方法院] county court; district court
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 县 / 縣] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区
大东[Dà dōng, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ, 大东 / 大東] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning
大东区[Dà dōng qū, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄑㄩ, 大东区 / 大東區] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning
區旗[qū qí, ㄑㄩ ㄑㄧˊ, 區旗] district flag
区议会[qū yì huì, ㄑㄩ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 区议会 / 區議會] district council
硚口区[qiáo kǒu qū, ㄑㄧㄠˊ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, 硚口区 / 硚口區] district in the city of Wuhan in central China
东区[Dōng qū, ㄉㄨㄥ ㄑㄩ, 东区 / 東區] east zone; east end; east district (of Taiwanese town)
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
古塔[Gǔ tǎ, ㄍㄨˇ ㄊㄚˇ, 古塔] Guta district of Jinzhou city 錦州市|锦州市, Liaoning
古塔区[Gǔ tǎ qū, ㄍㄨˇ ㄊㄚˇ ㄑㄩ, 古塔区 / 古塔區] Guta district of Jinzhou city 錦州市|锦州市, Liaoning
和平[Hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, 和平] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning
和平区[Hé píng qū, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄩ, 和平区 / 和平區] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning
庐山[Lú shān, ㄌㄨˊ ㄕㄢ, 庐山 / 廬山] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi; Mt Lushan in Jiujiang, famous as summer holiday spot
崂山[Láo shān, ㄌㄠˊ ㄕㄢ, 崂山 / 嶗山] Laoshan district of Qingdao city 青島市|青岛市, Shandong
崂山区[Láo shān qū, ㄌㄠˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, 崂山区 / 嶗山區] Laoshan district of Qingdao city 青島市|青岛市, Shandong
庐山区[Lú shān qū, ㄌㄨˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, 庐山区 / 廬山區] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi
旅顺[Lǚ shùn, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, 旅顺 / 旅順] Lüshun; Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905
旅顺口[Lǚ shùn kǒu, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, 旅顺口 / 旅順口] Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning
旅顺口区[Lǚ shùn kǒu qū, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, 旅顺口区 / 旅順口區] Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning
旅顺港[Lǚ shùn gǎng, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄍㄤˇ, 旅顺港 / 旅順港] Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905; in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning
梅江[Méi jiāng, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄤ, 梅江] Meijiang district of Meizhou city 梅州市, Guangdong
梅江区[Méi jiāng qū, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, 梅江区 / 梅江區] Meijiang district of Meizhou city 梅州市, Guangdong
元宝山区[Yuán bǎo shān qū, ㄩㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕㄢ ㄑㄩ, 元宝山区 / 元寶山區] Yuanbaoshan district of Chifeng city 赤峰市, Inner Mongolia
虹桥[Hóng qiáo, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧㄠˊ, 虹桥 / 虹橋] Rainbow bridge (name); district of Shanghai including the old Hongqiao airport
萨摩[Sà mó, ㄙㄚˋ ㄇㄛˊ, 萨摩 / 薩摩] Satsuma district of Kagoshima prefecture in Kyushu, Japan
市南区[Shì nán qū, ㄕˋ ㄋㄢˊ ㄑㄩ, 市南区 / 市南區] Shinan district of Qingdao city 青島市|青岛市, Shandong
行政区[xíng zhèng qū, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ, 行政区 / 行政區] administrative district
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, 分区 / 分區] allocated area (for housing, industry etc); district
高山区[gāo shān qū, ㄍㄠ ㄕㄢ ㄑㄩ, 高山区 / 高山區] alpine district
[qū, ㄑㄩ, 区 / 區] area; region; district; small; distinguish
区域[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, 区域 / 區域] area; region; district
地域[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, 地域] area; district; region

district ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period
ショッピング街[ショッピングがい, shoppingu gai] (n) (See 商店街) shopping street; shopping district
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town)
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer
吉原言葉[よしわらことば;よしはらことば, yoshiwarakotoba ; yoshiharakotoba] (n) (See ありんすことば) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district
地域冷暖房[ちいきれいだんぼう, chiikireidanbou] (n) regional air-conditioning; community air-conditioning; district heating and cooling
場末[ばすえ, basue] (n,adj-no) outskirts (e.g. of a shopping district); rundown district
岡場所[おかばしょ, okabasho] (n) red-light district
廓;郭;曲輪[くるわ;かく(廓;郭), kuruwa ; kaku ( kaku ; kaku )] (n) (1) district; quarter; (2) enclosure; area enclosed by earthwork; (3) red-light district
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district)
散茶女郎[さんちゃじょろう, sanchajorou] (n) prostitute from the Yoshiwara district of a fairly high rank (Edo period)
油虫;あぶら虫[あぶらむし;アブラムシ, aburamushi ; aburamushi] (n) (1) (uk) aphid; plant louse; (2) (obsc) (See ゴキブリ) cockroach; (3) (obsc) (See 油蝙蝠) Japanese house bat (Pipistrellus abramus); (4) hanger-on; parasite; (5) (arch) visitor to a red-light district who's only there to look
管区気象台[かんくきしょうだい, kankukishoudai] (n) district meteorological observatory; (P)
羽織芸者[はおりげいしゃ, haorigeisha] (n) (col) (See 辰巳芸者) geisha from the Fukagawa red light district in Edo (Edo period)
[こう, kou] (n,n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf,pref) (4) bank
被災地区[ひさいちく, hisaichiku] (n) stricken area; affected district
越境入学[えっきょうにゅうがく, ekkyounyuugaku] (n,vs) gaining admission into a school in a school district other than one's own
軍管区[ぐんかんく, gunkanku] (n) military district
[ぐん(P);こおり, gun (P); koori] (n) (1) (ぐん only) district; county; (2) (See 国郡里制) district (of 2-20 50-home neighbourhoods or townships, in the ritsuryo period); (P)
郡長[ぐんちょう, gunchou] (n) district headman; head county official
都踊り;都をどり(ik)[みやこをどり(都をどり);みやこおどり(都踊り), miyakowodori ( miyako wodori ); miyakoodori ( miyako odori )] (n) dance performance held in April by geisha and maiko in Kyoto's Gion district
開発領主[かいはつりょうしゅ;かいほつりょうしゅ(ok), kaihatsuryoushu ; kaihotsuryoushu (ok)] (n) local warriors, or provincial or district officials, who developed paddy field lands
風来[ふうらい, fuurai] (n,adj-no) (1) frivolity; unpredictability; erraticism; (2) first-time guest in a red-light district
高級住宅地[こうきゅうじゅうたくち, koukyuujuutakuchi] (n) exclusive residential district
どや街[どやがい, doyagai] (n) flophouse area; flophouse district; flophouse quarter
一円[いちえん, ichien] (adv,n) whole district; one yen; throughout; (P)
一区[いっく, ikku] (n) district; ward; lot
中店[ちゅうみせ, chuumise] (n) (1) mid-sized store; (2) middle-class brothel (in a red-light district)
同和地区[どうわちく, douwachiku] (n) assimilation district; area targeted for antidiscrimination measures; burakumin area
商店街[しょうてんがい, shoutengai] (n) shopping district; shopping street; downtown
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P)
小選挙区[しょうせんきょく, shousenkyoku] (n) small electoral district; single-member constituency; (P)
巷;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
繁華街[はんかがい, hankagai] (n) business district; shopping district; bustling street; shopping centre; shopping center; downtown; (P)
花柳界[かりゅうかい, karyuukai] (n) red-light district; pleasure quarters; world of the geisha; demimonde; (P)

district ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศอำนวย ; อำเภออากาศอำนวย = อ.อากาศอำนวย[n. prop.] (Ākāt Amnūay) EN: Akat Amnuai ; Akat Amnuai District FR: Akat Amnuai ; district de Akat Amnuai
อัมพวา ; อำเภออัมพวา = อ.อัมพวา[n. prop.] (Amphawā ; A) EN: Amphawa ; Amphawa District FR: Amphawa ; district de Amphawa
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūa) EN: capital district ; provincial capital ; muang district FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f] ; capitale provinciale [f]
อำเภอพระนครศรีอยุธยา[n. prop.] (Amphoē Phra) EN: Phra Nakhon Si Ayutthaya District FR: district de Phra Nakhon Si Ayutthaya
อ่าวลึก ; อำเภออ่าวลึก = อ.อ่าวลึก[n. prop.] (Āo Leuk ; A) EN: Ao Luek ; Ao Luek District FR: Ao Luek ; district de Ao Luek
อรัญประเทศ ; อำเภออรัญประเทศ = อ.อรัญประเทศ[n. prop.] (Aranyaprath) EN: Aranyaprathet ; Aran (inf.) ; Aranyaprathet District FR: Aranyaprathet ; district de Aranyaprathet
อาจสามารถ ; อำเภออาจสามารถ = อ.อาจสามารถ[n. prop.] (Āt Sāmāt ; ) EN: At Samat ; At Samat District FR: At Samat ; district de At Samat
บาเจาะ ; อำเภอบาเจาะ = อ.บาเจาะ[n. prop.] (Bājǿ ; Amph) EN: Bacho ; Bacho District FR: Bacho ; district de Bacho
บำเหน็จณรงค์ ; อำเภอบำเหน็จณรงค์ = อ.บำเหน็จณรงค์[n. prop.] (Bamnet Naro) EN: Bamnet Narong ; Bamnet Narong District FR: Bamnet Narong ; district de Bamnet Narong
บ้านบึง ; อำเภอบ้านบึง = อ.บ้านบึง[n. prop.] (Bān Beung ;) EN: Ban Bueng ; Ban Bueng District FR: Ban Bueng ; district de Ban Bueng
บ้านฉาง ; อำเภอบ้านฉาง = อ.บ้านฉาง[n. prop.] (Bān Chāng ;) EN: Ban Chang ; Ban Chang District FR: Ban Chang ; district de Ban Chang
บ้านด่าน ; อำเภอบ้านด่าน = อ.บ้านด่าน[n. prop.] (Bān Dān ; A) EN: Ban Dan ; Ban Dan District FR: Ban Dan ; district de Ban Dan
บ้านด่านลานหอย ; อำเภอบ้านด่านลานหอย = อ.บ้านด่านลานหอย[n. prop.] (Bān Dān Lān) EN: Ban Dan Lan Hoi ; Ban Dan Lan Hoi District FR: Ban Dan Lan Hoi ; district de Ban Dan Lan Hoi
บ้านดุง ; อำเภอบ้านดุง = อ.บ้านดุง[n. prop.] (Bān Dung ; ) EN: Ban Dung ; Ban Dung District FR: Ban Dung ; district de Ban Dung
บ้านฝาง ; อำเภอบ้านฝาง = อ.บ้านฝาง[n. prop.] (Bān Fāng ; ) EN: Ban Fang ; Ban Fang District FR: Ban Fang ; district de Ban Fang
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon – (prefix: riverside village or town) ; district along a waterway FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บางบาล ; อำเภอบางบาล = อ.บางบาล[n. prop.] (Bāng Bān ; ) EN: Bang Ban ; Bang Ban District FR: Bang Ban ; district de Bang Ban
บางบ่อ ; อำเภอบางบ่อ = อ.บางบ่อ[n. prop.] (Bāng Bø ; A) EN: Bang Bo ; Bang Bo District FR: Bang Bo ; district de Bang Bo
บางบัวทอง ; อำเภอบางบัวทอง = อ.บางบัวทอง[n. prop.] (Bāng Būa Th) EN: Bang Bua Thong ; Bang Bua Thong District FR: Bang Bua Thong ; district de Bang Bua Thong
บางแก้ว ; อำเภอบางแก้ว = อ.บางแก้ว[n. prop.] (Bāng Kaēo ;) EN: Bang Kaeo ; Bang Kaeo District FR: Bang Kaeo ; district de Bang Kaeo
บางขัน ; อำเภอบางขัน = อ.บางขัน[n. prop.] (Bāng Khan ;) EN: Bang Khan ; Bang Khan District FR: Bang Khan ; district de Bang Khan
บางคล้า ; อำเภอบางคล้า = อ.บางคล้า[n. prop.] (Bāng Khlā ;) EN: Bang Khla ; Bang Khla District FR: Bang Khla ; district de Bang Khla
บางคนที ; อำเภอบางคนที = อ.บางคนที[n. prop.] (Bāng Khonth) EN: Bang Khonthi ; Bang Khonthi District FR: Bang Khonthi ; district de Bang Khonthi
บางกล่ำ ; อำเภอบางกล่ำ = อ.บางกล่ำ[n. prop.] (Bāng Klam ;) EN: Bang Klam ; Bang Klam District FR: Bang Klam ; district de Bang Klam
บางกระทุ่ม ; อำเภอบางกระทุ่ม = อ.บางกระทุ่ม[n. prop.] (Bāng Krathu) EN: Bang Krathum ; Bang Krathum District FR: Bang Krathum ; district de Bang Krathum
บางกรวย ; อำเภอบางกรวย = อ.บางกรวย[n. prop.] (Bāng Krūay ) EN: Bang Kruai ; Bang Kruai District FR: Bang Kruai ; district de Bang Kruai
บางละมุง ; อำเภอบางละมุง = อ.บางละมุง[n. prop.] (Bāng Lamung) EN: Bang Lamung ; Banglamung ; Bang Lamung District FR: Bang Lamung ; Banglamung ; district de Bang Lamung
บางมูลนาก ; อำเภอบางมูลนาก = อ.บางมูลนาก[n. prop.] (Bāng Mūn Nā) EN: Bang Mun Nak District FR: Bang Mun Nak ; district de Bang Mun Nak
บางน้ำเปรี้ยว ; อำเภอบางน้ำเปรี้ยว = อ.บางน้ำเปรี้ยว[n. prop.] (Bāng Nām Pr) EN: Bang Nam Priao ; Bang Nam Priao District FR: Bang Nam Priao ; district de Bang Nam Priao
บางปะหัน ; อำเภอบางปะหัน = อ.บางปะหัน[n. prop.] (Bāng Pahan ) EN: Bang Pahan ; Bang Pahan District FR: Bang Pahan ; district de Bang Pahan
บางปะอิน ; อำเภอบางปะอิน = อ.บางปะอิน[n. prop.] (Bāng Pa-in ) EN: Bang Pa-in ; Bang Pa-in District FR: Bang Pa-in ; district de Bang Pa-in
บางปะกง ; อำเภอบางปะกง = อ.บางปะกง[n. prop.] (Bāng Pakong) EN: Bang Pakong ; Bang Pakong District FR: Bang Pakong ; district de Bang Pakong
บางแพ ; อำเภอบางแพ = อ.บางแพ[n. prop.] (Bāng Phaē ;) EN: Bang Phae ; Bang Phae District FR: Bang Phae ; district de Bang Phae
บางพลี ; อำเภอบางพลี = อ.บางพลี[n. prop.] (Bāng Phlī ;) EN: Bang Phli ; Bang Phli District FR: Bang Phli ; district de Bang Phli
บางปลาม้า ; อำเภอบางปลาม้า = อ.บางปลาม้า[n. prop.] (Bāng Plā Mā) EN: Bang Pla Ma ; Bang Pla Ma District FR: Bang Pla Ma ; district de Bang Pla Ma
บางระจัน ; อำเภอบางระจัน = อ.บางระจัน[n. prop.] (Bāng Rajan ) EN: Bang Rachan ; Bang Rachan District FR: Bang Rachan ; district de Bang Rachan
บางระกำ ; อำเภอบางระกำ = อ.บางระกำ[n. prop.] (Bāng Rakam ) EN: Bang Rakam ; Bang Rakam District FR: Bang Rakam ; district de Bang Rakam
บางไทร ; อำเภอบางไทร = อ.บางไทร[n. prop.] (Bāng Sai ; ) EN: Bang Sai ; Bang Sai District FR: Bang Sai ; district de Bang Sai
บางซ้าย ; อำเภอบางซ้าย = อ.บางซ้าย[n. prop.] (Bāng Sāi ; ) EN: Bang Sai ; Bang Sai District FR: Bang Sai ; district de Bang Sai

district ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsbezirk {m}administrative district
Verwaltungsbezirk {m}administrative district
Wohnbezirk {m}residential district
Bundesgerichtshof {m} für BundesbezirkeU.S. District Court [Am.]
Fernheizung {f}district heating
Fernwärmeversorgung {f}district heating supply
Generalstaatsanwalt {m}district attorney [Am.]
Revier {n} (Polizei-)district; precinct [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า district
Back to top