ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partial*, -partial-

partial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partial (adj.) ซึ่งเป็นบางส่วน See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่ทั้งหมด Syn. incomplete, imperfect Ops. complete, whole, perfect
partial (adj.) ซึ่งไม่ยุติธรรม See also: ซึ่งมีอคติ, ซึ่งไม่เที่ยงธรรม
partial paralysis (n.) ภาวะเหน็บชาเฉพาะส่วน See also: ภาวะอัมพาตบางส่วน
partiality (n.) ความอยุติธรรม See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม Syn. favourable bias
partially (adv.) บางส่วน Syn. uncompletely Ops. completely
English-Thai: HOPE Dictionary
partial(พาร์'ซัล) adj. บางส่วน, See also: partedness n.
partial derivativen. (คณิตศาสตร์) derivativeของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่)
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)
partial fractionn. (เรขาคณิต) เศษส่วนบางส่วน
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน,ความไม่สมบูรณ์,ความลำเอียง
English-Thai: Nontri Dictionary
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
partially(adv) เพียงบางส่วน,ไม่สมบูรณ์,ไม่ทั้งหมด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partialย่อย, บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial derivativeอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial differentialผลต่างเชิงอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial fractionเศษส่วนย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partialityความลำเอียง [ดู bias] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลำเอียง (n.) partiality See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency
ความเอนเอียง (n.) partiality See also: bias, prejudice Syn. ความไม่เที่ยงตรง
ความไม่เที่ยงตรง (n.) partiality See also: bias, prejudice
ครึ่งๆ กลางๆ (adv.) partially See also: unfinished, incompletely
ลำเอียง (v.) be partial See also: be unfair, be biased, be prejudiced Ops. ยุติธรรม, เป็นกลาง, เที่ยงธรรม
เผยอ (v.) open partially See also: raise or lift slightly, be slightly part Syn. แย้ม
ไม่เข้าใครออกใคร (v.) be impartial See also: be unbiased, be unprejudiced, be disinterested Syn. เป็นกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, uh, it certainly was a partial failure, Mr. Tyler.{\cHFFFFFF}Yes, uh, {\cHFFFFFF}it certainly was a partial failure, Mr. Tyler.
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ
Hey, I was present at the time of creative inspiration... which entitles me to partial ownership... in this criminalistic endeavour.ฉันเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ ฉันจึงควรมีส่วนในอาชญากรรมนี้ ไปซะ
Actually, I'm kind of partial to dancing'. Me and this gal--ที่จริงผมนิยมการเต้นรำ มีผู้หญิงบอก...
Me, I'm sort of partial to the penguins.ชั้นคนหาบางส่วนของนกเพนกวิ้น
'They were partial prints that trace back to Treadstone.'(รอยนิ้วมือทำให้สาวไปถึงเทรดสโตน พวกนั้นถึงรู้ว่าเป็นคุณ)
A piece for Gretchen Wieners, a partial Spring Fling Queen.ชิ้นนึงให้เกรทเช่น วีเนอร์ส
Well, if you go to the registrar's office, you might be able to get a partial refund on your tuition.อ้อ ถ้าเธอจะไปแจ้งแผนกฝ่ายทะเบียน เธออาจจะได้รับเงินค่าเรียนคืนบางส่วน
I'm partial to air-Conditioning.ไม่นะ ผมขออยู่ในห้องแอร์ดีกว่า
We only got a partial on the next word.เราได้บางส่วนของคำต่อไป
Seems the dear old queen was partial to the Confederate cause.ดูเหมือนพระนางจะสนับสนุน อุดมการณ์ฝ่ายใต้
Three casings. Looks like there's a partial print on one, but it's smudged.3 ปลอก ดูเหมือนจะมีลายนิ้วมือ ติดอยู่บ้าง แต่เลอะเทอะหน่อย

partial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
挑染[tiāo rǎn, ㄊㄧㄠ ㄖㄢˇ, 挑染] highlight (hair); partial hair dye
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, 偏向] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation)
偏微分方程[piān wēi fēn fāng chéng, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 偏微分方程] partial differential equation (PDE)
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 嚮] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 曏] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
偏心眼[piān xīn yǎn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 偏心眼] bias; partiality; to be partial
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, 秉公办理 / 秉公辦理] conducting business impartially (成语 saw); to act justly
均等[jūn děng, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ, 均等] equal; impartial; fair
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 不偏不倚] even-handed; impartial; unbiased
公平[gōng píng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, 公平] fair; impartial
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 中立性] impartiality; neutrality
秉公[bǐng gōng, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ, 秉公] justly; impartially
偏心[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ, 偏心] partial; biased; prejudiced; eccentric
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 零星] partial; fragmentary; scattered and few

partial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーシャル[, pa-sharu] (n) partial
パーシャルCAV[パーシャルシーエーブイ, pa-sharushi-e-bui] (n) {comp} partial CAV
パーシャルフリージング[, pa-sharufuri-jingu] (n) partial freezing
一部緩和[いちぶかんわ, ichibukanwa] (n,vs,adj-no) partial relaxation; partial easing
偏った考え[かたよったかんがえ, katayottakangae] (n) prejudice; partial (one-sided) view
偏導関数[へんどうかんすう, hendoukansuu] (n) partial derivative
偏微分方程式[へんびぶんほうていしき, henbibunhouteishiki] (n) partial differential equation
局部床義歯[きょくぶしょうぎし, kyokubushougishi] (n) partial denture
部分一致[ぶぶんいっち, bubun'icchi] (n) {comp} partial match; matching a search term with sub-string within a field
部分入れ歯[ぶぶんいれば, bubun'ireba] (n) partial denture
部分溶融[ぶぶんようゆう, bubunyouyuu] (n) partial fusion; partial melting
部分的肺静脈還流異常[ぶぶんてきはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubuntekihaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR
部分肺静脈還流異常[ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubunhaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR
部分肺静脈還流異常症[ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょうしょう, bubunhaijoumyakukanryuuijoushou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon
メレナ;メレーナ[, merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood)
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P)
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) impartiality; fairness
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na,n,vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P)
偏愛[へんあい, hen'ai] (n,vs) favoritism; favouritism; partiality
公平[こうへい, kouhei] (adj-na,n) fairness; impartial; justice; (P)
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na,n,adj-no) impartiality; fair play
公正[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P)
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish
半搗き[はんつき, hantsuki] (n) (See 玄米) light-brown rice; half-polished rice; partially polishing rice
半順序集合[はんじゅんじょしゅうごう, hanjunjoshuugou] (n) {math} partially ordered set; poset; semi-ordered set
厚薄[こうはく, kouhaku] (n) thickness; partiality
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested)
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P)
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na,n) impartiality; (P)
見せパン[みせパン, mise pan] (n) pants (underwear) to be (partially) shown; (partially) showing one's pants (underwear)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
生成子部分集合[せいせいしぶぶんしゅうごう, seiseishibubunshuugou] partial generator set
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry
部分回復[ぶぶんかいふく, bubunkaifuku] partial recovery
部分文字列[ぶぶんもじれつ, bubunmojiretsu] partial (character) string, substring
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no)
部分属性要求[ぶぶんぞくせいようきゅう, bubunzokuseiyoukyuu] partial-attribute-request
部分的[ぶぶんてき, bubunteki] partial(ly)

partial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อันดับบางส่วน[n. exp.] (andap bāng ) EN: partial order FR:
อนุพันธ์ย่อย[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: partial derivative FR:
อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: higher-order partial derivative FR:
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: partial derivatives of functions of several variables FR:
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันสองตัวแปร[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: partial derivatives of functions of two variables FR:
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial FR: injuste ; partial ; inégalitaire
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
บางส่วน[adj.] (bāng suan) EN: partial FR: partiel
ฉันทา[v.] (chanthā) EN: be partial to ; favour ; favor (Am.) ; bias in favour of ; bias in favor of (Am.) FR:
ดุลยภาพเฉพาะส่วน[n. exp.] (dunlayaphāp) EN: partial equilibrium FR: équilibre partiel [m]
เอนเอียง[adj.] (ēn-īeng) EN: partial ; biased FR:
ฟังก์ชันบางส่วน[n. exp.] (fangchan bā) EN: partial function FR: fonction partielle [f]
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
จันทรคราสบางส่วน[n. exp.] (janthrakhrā) EN: partial lunar eclipse FR: éclipse partielle de lune [f]
จันทรุปราคาบางส่วน[n. exp.] (janthruparā) EN: partial lunar eclipse FR: éclipse partielle de lune [f]
การหาตัวหลักบางส่วน[n. exp.] (kān hā tūa ) EN: partial pivoting FR:
การหาตัวหลักบางส่วนตามมาตรา[n. exp.] (kān hā tūa ) EN: scaled partial pivoting FR:
เข้าใครออกใคร[v. exp.] (khao khrai ) EN: be partial ; be biased FR:
ความดันย่อย[n. exp.] (khwām dan y) EN: partial pressure FR:
ความเสียหายบางส่วน[n. exp.] (khwām sīahā) EN: partial loss FR:
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser
เลือกหน้า[v. exp.] (leūak nā) EN: be partial FR: être partial
เลือกที่รักมักที่ชัง[adj.] (leūak thīra) EN: partial ; biased FR: partial
เงินผ่อน[n.] (ngoenphǿn) EN: instalment ; installment (Am.) ; partial repayment ; periodic payment ; payment FR: versement [m] ; traite [f]
ปริมาตรย่อย[n. exp.] (parimāt yǿi) EN: partial volume FR:
ภาคเสธ[v.] (phāksēt) EN: make a partial confession ; partly deny and partly accept ; deny in part and admit in part FR:
ผลบวกย่อย[n. exp.] (phonbūak yǿ) EN: partial sum FR: somme partielle [f]
ผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์[n. exp.] (phonbūak yǿ) EN: partial sum of an infinite series FR:
ผลคูณย่อย[n. exp.] (phonkhūn yǿ) EN: partial product FR: produit partiel [m]
สหสัมพันธ์บางส่วน[n. exp.] (sahasamphan) EN: partial correlation FR:
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย[n. exp.] (samakān cho) EN: partial differential equation (PDE) FR:
เศษส่วนย่อย[n. exp.] (sētsuan yǿi) EN: partial fraction FR: fraction partielle [f]
สุริยุปราคาส่วน[n. exp.] (suriyuparāk) EN: partial solar eclipse FR: éclipse partielle de soleil [f]
ย่อย[adj.] (yǿi = yøi) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate ; partial FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre ; partiel
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality FR: injustice [f] ; partialité [f]
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little ; partly ; partially FR: certain ; quelque ; un peu de
ฉันทา[adj.] (chanthā) EN: biased in favour of ; biased in favor of (Am.) FR: injuste ; partial
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:

partial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
partiell {adj} | partieller | am partiellstenpartial | more partial | most partial
unvoreingenommen; unbefangen {adj} | unvoreingenommener; unbefangener | am unvoreingenommensten; am unbefangenstenimpartial | more impartial | most impartial
Abschlagsdividende {f}partial dividend
Partialsumme {f} [math.]partial sum
Teilansicht {f}partial view
Teilausgabe {f}partial issue
Teilentladungsmessung {f}partial discharge measuring
Teilerfolg {m}partial success
Teilergebnis {n}partial result
Teilpivotisierung {f} [math.]partial pivoting
Teilsanierung {f}partial remediation
Teilwasserwechsel {m}partial water change
teilmöbliert {adj}partially furnished; partly furnished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partial
Back to top