ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paragraph

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paragraph*, -paragraph-

paragraph ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paragraph (n.) ย่อหน้า See also: ตอนหนึ่งของข้อความ Syn. passage, section, article
paragraph (vi.) แบ่งเป็นย่อหน้า Syn. group, section, divide
paragraph (vt.) เขียนข่าวหรือบทความย่อหน้าสั้นๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
paragraph(แพ'ระกราฟ) n. วรรค,ตอน,ข้อความสั้น ๆ ,ข่าวสั้น,บทสั้น. vt. แบ่งออกเป็นวรรคหรือตอน,ย่อหน้า vi. เขียนบทความสั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
paragraph(n) ย่อหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paragraphอนุเฉท, ย่อหน้า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paragraphsอนุเฉท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟองมัน (n.) a sign indicating the beginning of a paragraph Syn. ตาไก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The second paragraph is no good.ย่อหน้าที่สองไม่ดีเลย
Miss Porter, page two... paragraph two.นางสาวพอร์เตอร์สองหน้า ... วรรคสอง มัน 'โป๊' ไม่ได้ 'ทันที'.
"May terminate se prior to resolution as defined by paragraph 314, sub-clause 'd', which states..." that's not binding.ก่อนที่ปัญหาจะถูกแก้ไขได้หมด ตามย่อหน้า 314 - อนุผนวก ดี. ซึ่งกล่าวว่า...
The last paragraph in that section was not a paragraph which I wrote.ย่อหน้าสุดท้ายของส่วนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมเขียน
Class, turn to page 38, chapter 4, paragraph 3.ทุกคน เปิดไปที่หน้า 38 ตอนที่ 4 ย่อหน้า 3
Page 38, chapter 4, paragraph 3.หน้า 38 ตอนที่ 4 ย่อหน้า 3
I said, page 38, chapter 4, paragraph 3.ครูบอกว่า หน้า 38 ตอนที่ 4 ย่อหน้า 3
#...down like a glock when the cops say "freeze" # # and put your hands in the air and drop to your knees # # and beg me not to blast a paragraph # # and at last I murder the mass 'cause I'm killin' it #ใหญ่อีก ใหญ่อีก ใหญ่อีก ใหญ่อีก สวัสดี... - น้องชื่อะไรจ๊ะ
Look at Pierce's paragraph from unit 2.เอานี่ไป ดูย่อหน้าบทที่ 2 ของเพียร์ซสิ
In the last paragraph they talked about his superb athletic skills and how different his life might have been if he hadn't fallen behind and dropped out of school.ในย่อหน้าสุดท้ายพวกเขาพูดเกี่ยวกับ ทักษะด้านกีฬาอักยอดเยี่ยมของเขา และความแตกต่างของ วิธีการใช้ชีวิต หากเขาไม่ได้ล้มลง หลังจากออกจากโรงเรียน
And, Colonel, for the record, can you please read page 57, paragraph four?สำหรับนาวาโท เพื่อการบันทึก คุณช่วยอ่านหน้า 57 วรรค 4 ด้วยครับ
Females, paragraph four-- coitus.หมวดย่อยที่ 3 เกี่ยวกับแขกมาเยือน สตรีเพศ\ ย่อหน้า4 ร่วมประเวณี

paragraph ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, 款] section; paragraph; funds
小段子[xiǎo duàn zi, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄨㄢˋ ㄗ˙, 小段子] short paragraph; news article

paragraph ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラグラフ[, paragurafu] (n) paragraph
件;条[くだり, kudari] (n) passage; paragraph
別記[べっき, bekki] (n,vs) stated; mentioned (above, elsewhere); separate paragraph or volume
前項に規定する[ぜんこうにきていする, zenkounikiteisuru] (exp,vs-i) prescribed in the preceding paragraph
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation)
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning
柱書;柱書き[はしらがき, hashiragaki] (n) introductory clause of a law, patent, etc.; chapeau; main paragraph
行を改める[ぎょうをあらためる, gyouwoaratameru] (exp,v1) to start a new paragraph
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P)
一節[いっせつ(P);ひとふし, issetsu (P); hitofushi] (n) a verse (e.g. in the Bible); stanza; paragraph; passage; a joint; section; a tune; note; strain; measure; (P)
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P)
改行[かいぎょう, kaigyou] (n,vs) (1) new line; new paragraph; (2) {comp} newline (e.g. LF, CR, CRLF)
章句[しょうく, shouku] (n) chapter and verse; paragraph; passage
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) {ling} clause; (5) (taxonomical) section; (P)
[こう, kou] (n) (1) clause; paragraph; item; (2) {ling} argument; (3) {math} term; (4) (arch) (See 項・うなじ) nape (of the neck)
項に分かつ[こうにわかつ, kouniwakatsu] (exp,v5t) to paragraph; to itemize; to itemise
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パラグラフ[ぱらぐらふ, paragurafu] paragraph
段落[だんらく, danraku] paragraph
段落の見出し[だんらくのみだし, danrakunomidashi] paragraph header
段落名[だんらくめい, danrakumei] paragraph-name
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main

paragraph ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเฉท[n.] (anuchēt = a) EN: paragraph FR: paragraphe ]m]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: paragraph ; stanza ; chapter FR: paragraphe ; chapitre
บทมาลย์[n.] (botthamān) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza chapter FR:
บทเรศ[n.] (bottharēt) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza ; chapter, FR:
มหรรถสัญญา[n. exp.] (mahora rot ) EN: indentation ; new paragraph FR: alinéa [m]
ตอน[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; episode ; reach ; compartment ; segment FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m] ; segment [m]
วรรค[n.] (wak) EN: paragraph ; subsection ; space ; interval FR: paragraphe [m] ; espace [m] ; intervalle [m] ; blanc [m]
ย่อหน้า[n.] (yønā) EN: indentation ; indent ; new paragraph ; paragraph FR: alinéa [m]
ย่อหน้า[v.] (yønā) EN: indent ; begin a new paragraph ; indent FR:
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph] FR:
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision ; detail FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; proposition [f] ; mesure [f] ; paragraphe [m]
ตาไก่[n.] (tākai) EN: [symbol consisting of two concentric circles indicating the beginning of a paragraph] FR:

paragraph ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paragraf {m}; Paragraph
Paragrafen-Zeichen {n}; Paragraphen-Zeichen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paragraph
Back to top