ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

continuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *continuous*, -continuous-

continuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
continuous (adj.) ซึ่งติดต่อกัน See also: ซึ่งต่อเนื่องกัน Syn. uninterrupted
continuous series (n.) การไหลต่อเนื่อง Syn. succession
continuously (adv.) อย่างต่อเนื่อง Syn. uninterruptedly
continuousness (n.) ความต่อเนื่องกัน Syn. connectedness
English-Thai: HOPE Dictionary
continuous(คันทิน'นิวอัส) adj. ต่อเนื่อง, See also: continuousness n. ดูcontinuous, Syn. connected ###A. interrupted
English-Thai: Nontri Dictionary
continuous(adj) ติดต่อกัน,สืบเนื่องกัน,ต่อเนื่องกัน,ไม่ขาดสาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
continuousต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continuousชนิดต่อเนื่อง,ช้าๆ,ต่อเนื่องกัน,ต่อเนื่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
din in (phrv.) ส่งเสียงอึกทึก (มักใช้รูป continuous tense) See also: ส่งเสียงดัง Syn. dim down
din into (phrv.) ส่งเสียงอึกทึก (มักใช้รูป continuous tense) See also: ส่งเสียงดัง Syn. dim down, din in
การศึกษาต่อเนื่อง (n.) continuous education
ติดพัน (adv.) continuously See also: continually, unceasingly, constantly
ร่วน (adv.) continuously
สืบกันมา (adv.) continuously See also: continually Syn. สืบมา
สืบมา (adv.) continuously See also: continually
อย่างต่อเนื่อง (adv.) continuously See also: consecutively, in succession, in a row
อย่างต่อเนื่อง (adv.) continuously See also: consecutively, in succession, in a row
อยู่ตลอดไป (adv.) continuously See also: ceaselessly, continually, always, on and on Syn. ตลอดไป
อะเอื้อย (adv.) continuously See also: incessantly, endlessly, ceaselessly Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
เป็นวรรคเป็นเวร (adv.) continuously See also: again and again, repeatedly, over and over Syn. ต่อเนื่อง
เรื่อยไป (adv.) continuously See also: ceaselessly, continually, always, on and on Syn. ตลอดไป, อยู่ตลอดไป
ไม่ขาดระยะ (adv.) continuously See also: endlessly, unbrokenly, connectedly, ceaseless, uninterrupted
ไม่ขาดสาย (adv.) continuously See also: consistently Syn. ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง
เรื่อยเปื่อย (adv.) continuously and aimlessly
ท่องคาถา (v.) chant continuously See also: recite the text of prayer Syn. สวดคาถา
ยิงรัว (v.) shoot continuously
ระรี่ (adv.) (laugh) continuously
รัว (v.) shoot continuously Syn. ยิงรัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make sure she's kept in a reclined position, and that a continuous watch is kept on her IV.ต้องดูแลให้เธอนอนอยู่ตลอด และเฝ้าดูสายน้ำเกลือเธออยู่ตลอดด้วย
The worst of the Eight Hells is called Continuous Hellขุมนรกที่เลวร้ายที่สุดใน 8 หลุม เรียกว่านรกไม่สิ้นสุด
It has the meaning of Continuous Suffering. Thus the nameมันหมายถึง ความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดตรงตามชื่อ
"He who is in Continuous Hell never diesผู้ที่อยู่ในนรกไม่สิ้นสุด
Longevity is a big hardship in Continuous Hell"อายุยืนยาวทุกข์ทรมานในนรกไม่สิ้นสุด
My doctor tells me I have something called "vascular dementia"... which is essentially a continuous series of tiny strokes.หมอบอกว่า ฉันเป็นโรคเกี่ยวกับ เส้นเลือด ซึ่งจะนำไปสู่ เส้นเลือดโป่งพอง
Let's get back to continuous music.กลับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับ
No,it's a continuous pool.ไม่หรอก มันเป็นเลือดนองเลยล่ะ
Yang, are you familiar, with the single-layer continuous closure?หยางคุณทำ single-layer continuous closure เป็นใช่มั้ย
Have you ever done a 2-Layered, continuous suture for an anastomosis?เธอเคยเย็บต่อเนื่อง2ชั้น สำหรับสร้างทางเชื่อมระหว่างอวัยวะหรือยัง?
Now, waltz. Move. Get continuous movement.ลัทธิล้าหลัง ที่ถือกำลังเป็นใหญ่
A continuous I.V. drip and government-issue antipsychotics,ฉันต้องนอนโดย... ให้ยาแอนตี้ไซโคติกส์ของรัฐบาล ผ่านสายน้ำเกลือ

continuous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, 续航 / 續航] endurance; long term continuous travel or use
连续介质力学[lián xù jiè zhì lì xué, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 连续介质力学 / 連續介質力學] mechanics of a continuous medium (math. phys.); fluid mechanics
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 折线 / 折線] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
摺線[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 摺線] variant of 折線|折线, broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, 一个劲 / 一個勁] continuously; persistently; incessantly
交驰[jiāo chí, ㄐㄧㄠ ㄔˊ, 交驰 / 交馳] continuously circling one another; to buzz around
绵绵[mián mián, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 绵绵 / 綿綿] continuous; uninterrupted
绵联[mián lián, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, 绵联 / 綿聯] continuous; uninterrupted
[yì, ㄧˋ, 绎 / 繹] continuous; explain; unravel
续续[xù xù, ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, 续续 / 續續] continuous; on and on; running
连续[lián xù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ, 连续 / 連續] continuous; in a row
连续不断[lián xù bù duàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, 连续不断 / 連續不斷] continuous; unceasing
昼夜[zhòu yè, ㄓㄡˋ ㄧㄝˋ, 昼夜 / 晝夜] day and night; period of 24 hours; continuously, without stop
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, 断断续续 / 斷斷續續] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, 不住] repeatedly; continuously; constantly
不断[bù duàn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, 不断 / 不斷] unceasing; uninterrupted; continuous; constant

continuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement)
ちょこまか[, chokomaka] (vs,adv-to) (See ちょこちょこ) restlessly; in continuous motion
ぶっ通し[ぶっとおし, buttooshi] (adj-no,n-t) (See 通し・1) continuous
一貫作業[いっかんさぎょう, ikkansagyou] (n) continuous operation
摺動[しゅうどう, shuudou] (n) sliding or moving along a smooth surface with continuous contact on that surface
改善[かいぜん, kaizen] (n,vs,adj-no) (1) betterment; improvement; (2) (uk) (often written カイゼン) kaizen (Japanese business philosophy of continuous improvement); (P)
継続協議[けいぞくきょうぎ, keizokukyougi] (n) continued consultation; continuous conference
連写[れんしゃ, rensha] (n,vs) continuous shooting (photography); consecutive shooting; rapid shooting
連綿[れんめん, renmen] (adj-t,adv-to) unbroken; uninterrupted; on and on; continuous
酒浸し[さけびたし;さかびたし, sakebitashi ; sakabitashi] (adj-no) (1) (See 酒浸り・さけびたり・1) liquor-soaked; (n) (2) (See 酒浸り・さけびたり・2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking
酒浸り[さけびたり;さかびたり, sakebitari ; sakabitari] (adj-no) (1) liquor-soaked; (n) (2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink)
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
常灯[じょうとう, joutou] (n) (1) continuously burning light (e.g. at a Buddhist altar); (2) roadside lamp that stays lit all night
常灯明;常燈明[じょうとうみょう, joutoumyou] (n) continuously burning light (e.g. at a Buddhist altar)
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly
擦り半;擦半;擂り半[すりばん, suriban] (n) (1) (See 擦り半鐘) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
擦り半鐘;擦半鐘;擂り半鐘[すりばんしょう, suribanshou] (n) (1) (See 擦り半) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
源流[げんりゅう, genryuu] (n) (1) current-limiting; (2) source or headwaters (e.g. of a river); (3) origin of something continuous; (P)
絶え間ない[たえまない, taemanai] (adj-i) incessant; constant; continuous; perpetual; everlasting
縷縷;縷々[るる, ruru] (adj-t,adv-to) continuously; unbroken; at great length; in minute detail
脈脈;脈々[みゃくみゃく, myakumyaku] (adj-t,adv-to) (1) continuous; unbroken; ceaseless; (2) pulsating forcefully
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly
非連続的[ひれんぞくてき, hirenzokuteki] (adj-na) discontinuous
Japanese-English: COMDICT Dictionary
継続[けいぞく, keizoku] continuous (a-no)
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage
連続分布[れんぞくぶんぷ, renzokubunpu] continuous distribution
連続帳票[れんぞくちょうひょう, renzokuchouhyou] continuous form
連続紙[れんぞくし, renzokushi] continuous forms, continuous forms paper
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper

continuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันต่อเนื่อง[n. exp.] (fangchan tø) EN: continuous function FR: fonction continue [f]
ฟังก์ชันต่อเนื่องเป็นช่วง[n. exp.] (fangchan tø) EN: piecewise continuous function FR:
การพิจารณาคดีแบบต่อเนื่อง[n. exp.] (kān phijāra) EN: continuous trial FR:
การแปลงรูปอย่างต่อเนื่อง[n. exp.] (kān plaēng ) EN: continuous deformation FR:
การศึกษาต่อเนื่อง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: continuous education FR: formation continue [f]
คลื่นต่อเนื่อง[n. exp.] (khleūn tøne) EN: continuous wave ; continuous waveform (CW) FR:
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง[n. exp.] (khømūn baēp) EN: continuous data FR:
ข้อมูลต่อเนื่อง[n. exp.] (khømūn tøne) EN: continuous data FR:
นิตยภัต[n.] (nittayaphat) EN: honorarium for monks (who teach) ; continuous food-supply ; monthly food allowance FR:
พืด[adj.] (pheūt) EN: uninterrupted ; continuous ; successive FR:
พรำ ; พรำ ๆ = พรำๆ[adv.] (phram ; phr) EN: in a drizzle ; in continuous FR:
ระบบการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่อง[n. exp.] (rabop kān p) EN: continuous trial system FR:
ต่อเนื่อง[adj.] (tø neūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular ; constant ; succeeding ; successive ; incessant ; unending ; serial ; unabated ; straight FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant ; soutenu
ต่อเนื่องเป็นช่วง[adv.] (tø neūang p) EN: piecewise continuous ; sectionally continuous FR:
ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง[n. exp.] (tūapraē sum) EN: continuous random variable FR:
ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง[n. exp.] (tūapraē sum) EN: continuous random variable FR:
อย่างต่อเนื่อง[adj.] (yāng tø neū) EN: sustainable ; continuing ; ongoing ; continuous ; sustained ; persistant FR: soutenu ; persistant
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer FR: réciter des litanies
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง [n. exp.] (fangchan ma) EN: discontinuous function FR: fonction discontinue [f]
จก[n.] (jok) EN: discontinuous supplementary weft FR:
ไม่ขาด[adv.] (mai khāt) EN: continuously FR:
ไม่ขาดระยะ[adv.] (mai khāt ra) EN: continuously ; endlessly ; unbrokenly ; connectedly; ceaseless FR:
ปากเปียกปากแฉะ[v.] (pākpīekpākc) EN: say over and over again ; tell over and over again ; continuously nag ; incessently repeat orders FR:
ระรี่[adv.] (rarī) EN: continuously ; steadily FR:
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll ; shake ; vibrate ; quicker FR: rythmer ; cadencer
สืบกันมา[adv.] (seūp kan mā) EN: continuously FR:
สืบมา[adv.] (seūp mā) EN: since ; continuously FR:
สวดคาถา[v. exp.] (sūat khāthā) EN: chant continuously FR:
ตะบัน[adv.] (taban) EN: persistently ; stubbornly ; unremittingly ; without restraint ; nonstop ; continuously FR: sans arrêt
ทนทายาด[adv.] (thon thāyāt) EN: endurably ; bearably ; continuously ; utmost durable FR:
ต่อเนื่อง[adv.] (tø neūang) EN: continually ; continuously ; constantly ; unceasingly FR: continuellement ; sans discontinuer ; sans arrêt ; sans cesse
อย่างต่อเนื่อง[adv.] (yāng tø neū) EN: constantly ; continuously ; consecutively ; regularly ; consistently ; in succession ; in a row ; back-to-back FR: constamment ; continuellement ; de manière continue ; irrémédiablement
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly FR:

continuous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauerbetrieb {m}continuous operation; continuous working
Durchkontaktierung {f}interlayer connection; continuous bonding
Druck {m} | Druck ausüben auf | gleichmäßiger Druckpressure | to put pressure on | smooth and continuous pressure
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Bereitschaftsparallelbetrieb {m} [electr.]continuous battery power supply
Dauerlast {f}continuous load; steady load
Dauerlichtelement {n}continuous light element
Dauerstrichlaser {m}continuous beam laser
Endlosformular {n}continuous form
Endlospapier {n}continuous paper
stetig [math.] {adj}continuous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า continuous
Back to top