ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

behind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *behind*, -behind-

behind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
behind (prep.) ข้างหลัง Syn. after Ops. in front of
behind (prep.) ล้าหลังกว่า See also: ช้ากว่า, ตามหลัง
behind (adv.) ที่ค้างชำระเงิน See also: ชำระเงิน
behind (adv.) เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
behind (adv.) ที่เหลืออยู่
behind (prep.) ซ่อนเร้นอยู่ภายใน See also: ไม่เปิดเผย, แฝง
behind (adv.) ช้า (ใช้กับนาฬิกา)
behind (prep.) สนับสนุน See also: อยู่เบื้องหลัง
behind-the-scenes (adj.) ซึ่งอยู่หลังเวที See also: ซึ่งอยู่หลังฉาก
behindhand (adj.) ชักช้า See also: ล้าหลัง Syn. behind
behindhand (adj.) ค้างชำระเงิน
English-Thai: HOPE Dictionary
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
behind-the-sceneadj.,n. เบื้องหลัง,หลังฉาก
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
behind(adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักใย (v.) manipulate behind the scene See also: pull the strings behind the scene
ซ้อนท้าย (v.) sit behind the bicycle rider See also: ride on a pillion Syn. นั่งซ้อนท้าย
ตะเบ็งมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะแบงมาน
ตะแบงมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะเบ็งมาน
ทัดดอกไม้ (v.) put a flower behind one´s ear
นั่งซ้อนท้าย (v.) sit behind the bicycle rider See also: ride on a pillion
มีดเหน็บ (n.) small knife carried as a weapon behind the belt
สิงหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. สีหบัญชร, หน้าต่าง
สีหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. หน้าต่าง
เท่าทัน (v.) know what is behind one´s thought See also: be up to one´s tricks, understand what someone is up to, be equal to one´s trickery Syn. หยั่งรู้
ข้างหลัง (prep.) behind Syn. ด้านหลัง, ตอนหลัง Ops. ข้างหน้า
ลับหลัง (adv.) behind Ops. ต่อหน้า
ล้าหลัง (adv.) behind See also: after, next
หลัง (adv.) behind See also: at the back Syn. ข้างหลัง Ops. ข้างหน้า
หลังฉาก (adv.) behind the scene Syn. เบื้องหลัง, ข้างหลัง Ops. หน้าฉาก
ชายกระเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกะเบน
ชายกะเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกระเบน
ชายกะเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกระเบน
ถอยหลัง (v.) lag behind See also: fall behind, recede
ล้าหลัง (v.) fall behind See also: become underdeveloped Syn. ด้อยพัฒนา Ops. ก้าวหน้า, เจริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He always lags behind the othersเขาตามไม่ทันคนอื่นเสมอ
He loves to gossip Rose behind her backเขาชอบนินทาโรสลับหลัง
He's right behind youเขาอยู่ข้างหลังเธอแน่ะ
It's right behind youมันอยู่ข้างหลังคุณนั่นไง
Did you do anything behind my back again?นี่เธอทำอะไรลับหลังฉันอีกแล้วหรือ
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't be afraid. We're right behind you.ไม่ต้องกลัว เราอยู่ข้างหลังคุณ
The route is well guarded. Behind us are 200 tanks, 50 armored cars and 500 machine-guns.รถถัง 200 คัน รถหุ้มเกาะ 50 คัน
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม
Why don't you have it cut or sweep it back behind your ears?ทําไมไม่ตัดหรือทัดไว้ที่หลังหูล่ะคะ
The mistress of the house was hiding behind the door.เพราะนายหญิงของบ้านหลบอยู่หลังประตู
And I'd stand behind her like this and brush away for 20 minutes at a time.แล้วฉันก็จะยืนข้างหลังท่านแบบนี้ เเละหวีผมให้ครั้งละ 20 นาที
Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me.บางครั้งระหว่างที่ฉันกําลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ฉันนึกว่าฉันได้ยินคุณนายอยู่ข้างหลังฉัน
Not at all. Put the whole thing behind you.- ไม่เป็นไร ลืมเรื่องทั้งหมดนี้ไปเถอะ
The award was given for sabotage activities behind enemy lines.{\cHFFFFFF}รางวัลที่ได้รับสำหรับการก่อวินาศกรรม กิจกรรมหลังเส้นศัตรู
But before you go on, have I America's absolute commitment... to stand behind us in the event of trouble?{\cHFFFFFF}But before you go on, {\cHFFFFFF}have I America's absolute commitment... {\cHFFFFFF}to stand behind us in the event of trouble?
That means you have three days from the time you land behind enemy lines.จากเวลาที่คุณที่ดินหลังเส้นศัตรู มันก็จะเป็นสนามที่ดีเพราะ
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines,บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู

behind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
幕后[mù hòu, ㄇㄨˋ ㄏㄡˋ, 幕后 / 幕後] behind the scenes
背地风[bèi dì fēng, ㄅㄟˋ ㄉㄧˋ ㄈㄥ, 背地风 / 背地風] behind sb's back; privately; on the sly
背后[bèi hòu, ㄅㄟˋ ㄏㄡˋ, 背后 / 背後] behind; at the back; in the rear; behind sb's back
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ, 步人后尘 / 步人後塵] follow in other people's footsteps; trail along behind others
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
拖欠[tuō qiàn, ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄢˋ, 拖欠] in arrears; behind in payments; to default on one's debts
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, 内幕 / 內幕] inside story; non-public information; behind the scenes; internal
潜移[qián yí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ, 潜移 / 潛移] intangible changes; unnoticed transformation; changes behind the scenes
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech
大有文章[dà yǒu wén zhāng, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ ㄨㄣˊ ㄓㄤ, 大有文章] some deeper meaning in this; more to it than meets the eye; there's sth behind all this
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 心领神会 / 心領神會] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ, 虚心使人进步骄傲使人落后 / 虛心使人進步驕傲使人落後] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty).
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, 前怕狼后怕虎 / 前怕狼後怕虎] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 前臼齿 / 前臼齒] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals)
礼轻人意重[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, 礼轻人意重 / 禮輕人意重] slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
胸椎[xiōng zhuī, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄟ, 胸椎] thoracic vertebra; the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals
反接[fǎn jiē, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄝ, 反接] trussed; with hands tied behind the back
不入时宜[bù rù shí yí, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, 不入时宜 / 不入時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times
不合时宜[bù hé shí yí, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 不合时宜 / 不合時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 落] alight; to fall; to drop (behind)
在后[zài hòu, ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ, 在后 / 在後] behind
后头[hòu tou, ㄏㄡˋ ㄊㄡ˙, 后头 / 後頭] behind; in the back; the rear side; later; in future
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 暗星云 / 暗星雲] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula
[là, ㄌㄚˋ, 落] leave behind
虚心使人进步,骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, jiao1 ao4 shi3 ren2 luo4 hou4, 虚心使人进步,骄傲使人落后 / 虛心使人進步,驕傲使人落後] Modesty can make people progress, conceit make people lag behind.
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan
后面[hòu mian, ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙, 后面 / 後面] rear; back; behind; later; afterwards

behind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre
ガラス越し[ガラスごし, garasu goshi] (exp,adv,adj-no) through glass; behind glass; (made of) glass
ビハインド[, bihaindo] (n) behind
ワンテンポ[, wantenpo] (n) (often referring to being ahead or behind the beat) one beat (in music) (wasei
世に遅れる[よにおくれる, yoniokureru] (exp,v1) to fall behind the times
乳臭い[ちちくさい, chichikusai] (adj-i) smelling of milk; green; wet behind the ears; immature
人後[じんご, jingo] (n-adv,n-t) behind others; losing out to others
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth-
半身[はんみ, hanmi] (n) stance with legs in an L-shape, with one leg bent in front and other extended behind (martial arts, traditional theater)
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P)
奥宮[おくみや, okumiya] (n) (See 奥社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity)
奥社[おくしゃ, okusha] (n) (See 本社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity)
実力者[じつりょくしゃ, jitsuryokusha] (n) influential person; powerful person; big wheel; big gun; power behind the throne
後ピン[あとピン;アトピン, ato pin ; atopin] (n) (See ピント) focal point of a lens behind the subject
後ろ指を指す;後指を指す[うしろゆびをさす, ushiroyubiwosasu] (exp,v5s) (obsc) to talk about someone behind their back; to backbite
後手に回る;後手にまわる[ごてにまわる, gotenimawaru] (exp,v5r) to be forestalled; to fall behind
忘れ去る[わすれさる, wasuresaru] (v5r,vt) to forget completely; to leave behind
手が後ろに回る[てがうしろにまわる, tegaushironimawaru] (exp,v5r) to have one's hands tied behind one; to be arrested
時代遅れ;時代後れ[じだいおくれ, jidaiokure] (adj-na,adj-no,n) old-fashioned; behind the times; out of date
暗送秋波[あんそうしゅうは, ansoushuuha] (n) giving an amorous sidelong look; casting an amorous glance (at); playing up to someone behind the scenes
歯茎音[はぐきおん;しけいおん, hagukion ; shikeion] (n) (See 歯茎) alveolar consonant; sound (e.g. n,t,d) where the tongue touches (or nearly touches) the ridge behind your front top teeth
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck)
秘密裡;秘密裏[ひみつり, himitsuri] (adv,adj-no) behind closed doors; behind-the-scenes; (under the veil of) secrecy
立ち後れる;立ち遅れる[たちおくれる, tachiokureru] (v1,vi) to start slowly; to lag behind
立て役者;立役者[たてやくしゃ, tateyakusha] (n) leading actor; person who acts as driving force behind something; key figure; leading spirit; central figure
笛座[ふえざ, fueza] (n) flute-player seating area (noh), behind upstage left
糸を引く[いとをひく, itowohiku] (exp,v5k) (1) to pull (the puppet) strings; to direct things from behind the scenes; (2) to stretch out (and keep going); to linger on
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P)
置き去り(P);置きざり[おきざり, okizari] (n) desertion; leaving behind or in the lurch; (P)
置き手紙;置手紙[おきてがみ, okitegami] (n) letter left behind by someone who has departed; farewell letter
羽交い絞め;羽交絞め(io)[はがいじめ, hagaijime] (n,vs) pinioning; binding arms behind the back
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P)
膝窩[しっか, shikka] (n,adj-no) popliteal fossa; popliteal space; area behind the knee
膝膕[しっかく, shikkaku] (n) (obsc) (See 膝窩・しっか) popliteal fossa; popliteal space; area behind the knee
膳越し[ぜんごし, zengoshi] (n) rudely reaching over one's serving tray to grab food behind it with one's chopsticks
自宅裏[じたくうら, jitakuura] (n) behind one's home; one's backyard
舞台裏[ぶたいうら, butaiura] (n) offstage; backstage; behind the scenes; (P)
見捨てて去る[みすててさる, misutetesaru] (v5r) to leave behind
貯留;瀦溜[ちょりゅう, choryuu] (n,vs) accumulation; retention; collection; sequestration (as in carbon dioxide sequestration); storage (usually a liquid, e.g. rainwater, or behind a dam.)
逆転勝ち[ぎゃくてんがち, gyakutengachi] (n,vs) winning after defeat seems certain; coming from behind to win; (P)

behind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้องหลัง[prep.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past FR: derrière
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; behind time ; behindhand ; late FR: lentement ; tardivement ; tard ; en retard
ชักใย[v. (loc.)] (chakyai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene FR: tirer les ficelles ; manipuler
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; back ; behind FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m] ; côté pile [m]
เดินตาม[v. exp.] (doēn tām) EN: walk behind ; follow FR: suivre ; marcher derrière
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poē) EN: behind closed doors ; in camera FR: à huis clos
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind ; glean from others FR: glaner
คั่ง[X] (khang) EN: behind schedule ; in arrears FR:
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind FR: devoir
ค้างชำระ[v. exp.] (khāng chamr) EN: be in arrears ; be behind in payment FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished ; overdue ; behind schedule FR: en retard
ข้างหลัง[adv.] (khāng lang) EN: behind ; in the rear ; at the back ; in the back (of) ; to the rear (of) FR: derrière ; en arrière ; à l'arrière (de)
คับคั่ง[adv.] (khapkhang) EN: overdue ; behind schedule ; in arrears FR:
คนที่อยู่ข้างหลัง[n. exp.] (khon thī yū) EN: those who remain behind ; those who are left behind ; those in the back FR:
กลั่นแกล้งลับหลัง[v. exp.] (klanklaēng ) EN: efame someone behind his back FR:
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt ; vent FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ล้าหลัง[v.] (lālang) EN: fall behind ; become underdeveloped FR:
ล้าหลัง[adv.] (lālang) EN: behind ; after ; next FR: derrière
หลัง[adv.] (lang) EN: behind ; at the back FR: derrière ; de derrière
หลัง[adv.] (lang) EN: after ; past ; later ; behind ; post- (pref.) FR: après ; à l'issue de
หลังฉาก[n. exp.] (lang chāk) EN: behind the scene FR:
ลับหลัง[adv.] (laplang) EN: behind one's back FR: à l'insu de ; derrière le dos
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
เลศนัย[n.] (lētnai) EN: hidden motive ; hidden agenda ; ulterior motive ; ulterior purpose ; something behind FR:
ลืม[v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
เหลียวหลัง[v.] (līolang) EN: look back ; look behind FR: se retourner ; regarder derrière soi
หลง[v.] (long) EN: remain ; stay behind ; be left ; linger FR:
ลอบกัด [v.] (løpkat) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de
แนวหลัง[n.] (naēolang) EN: rear ; rearward ; behind the lines FR:
นั่งพับเพียบ[v.] (nangphapphī) EN: sit on the floor formally ; sit with legs bent behind to one side FR:
นินทาลับหลัง[v. exp.] (ninthā lapl) EN: talk about someone behind their back FR: parler dans le dos de quelqu'un
เผา[v.] (phao) EN: gossip about ; talk behind one’s back FR:
ไพล่หลัง[v.] (phlailang) EN: place one's hands behind one's back FR: garder les mains derrière le dos
รอหลังเส้น[v. exp.] (rø lang sen) EN: wait behind the line FR: attendre derrière la ligne
สีหบัญชร[n.] (sīhabanchøn) EN: window behind which a Thai King received foreign visitors FR:
ตลบหลัง[v.] (taloplang) EN: betray ; attack from behind FR:
ตามก้น[v. exp.] (tām kon) EN: ape ; follow on the coattails (of) ; be behind FR:

behind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind
retrosternal {adj}; hinter dem Brustbein liegend [med.]retrosternal; behind the breastbone
Behinderte {m,f}; Behinderter | die Behinderten
Behinderung {f}; Körperbehinderung
Hintern {m}behind; butt
Widersetzlichkeit {f}; Behinderung
zurückgeblieben {adj} | geistig zurückgeblieben; geistig behindertretarded | mentally retarded
Sehschaden {m}; Sehbehinderung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า behind
Back to top