ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pressurize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pressurize*, -pressurize-

pressurize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pressurize (vt.) รักษาความดันบรรยากาศภายในเครื่องเช่น เครื่องบิน เรือดำน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
pressurize(เพรช'เชอะไรซ) vt. เพิ่มความกดดัน, See also: pressurization n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pressurized water cooled moderated reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, sir. Ready to repressurize the Clark and get the hell out of here.เราพร้อมจะปรับอากาศในคลาร์ค แล้วออกเดินทางได้เลย
Cabin depressurized somehow, nobody knows why.ความกดอากาศภายในห้องโดยสารต่ำ แต่ไม่มีใครรู้สาเหตุ
I'm giving a treat today. Nonetheless, please don't feel pressurized in any way.วันนี้ผมเลี้ยงเอง ไม่ต้องเกรงใจนะ
Head-to-toe hydraulics and highly pressurized pneumatics.ไฮโดรลิคหัวจรดเท้า ระบบนิวเมติคส์ความดันสูง
The weapon was stored in a pressurized canister.เชื้อโรคถูกเก็บไว้ในหลอดความดัน
And sent it into un-pressurized areas of the shipและส่งมันไปในพื้นที่ ที่ไม่มีอากาศของยาน
Well, they are pressurized.อื้ม พวกมันรักษาความดันได้
His head burst, as if pressurized by the guilt within.His head burst, as if pressurized by the guilt within.
All right, go ahead and re-pressurize.เอาล่ะ ทำต่อไป และรักษาความดันภายในด้วย
Most of the ship's unpressurized.ส่วนใหญ่ของยานลำนี้ ยังไมไ่ด้ปรับความดัน
A ton of compartments are de-pressurized.มีหลายห้องที่ไม่มีการรักษาความดัน
I've pressurized it.ผมรักษาความดันให้แล้ว

pressurize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR
二次冷却水[にじれいきゃくすい, nijireikyakusui] (n) secondary cooling water (esp. in a pressurized water reactor)
加圧器[かあつき, kaatsuki] (n) pressurizer
加圧水型原子炉[かあつすいがたげんしろ, kaatsusuigatagenshiro] (n) pressurized water reactor; pressurised water reactor; PWR
加圧水型軽水炉[かあつすいがたけいすいろ, kaatsusuigatakeisuiro] (n) pressurized light-water reactor
加圧水炉[かあつすいろ, kaatsusuiro] (n) pressurized water reactor; pressurised water reactor; PWR

pressurize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: press ; squeeze ; force ; indoctrinate ; pressurize FR:

pressurize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beatmungsdruckluft {f}respiratory pressurized air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pressurize
Back to top