ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indoctrinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indoctrinate*, -indoctrinate-

indoctrinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indoctrinate (vt.) สั่งสอนให้ซึมซาบ See also: ปลูกฝัง (ความคิด ความเชื่อ หลักการหรือทฤษฎี) Syn. brainwash, imbue, inculcate
indoctrinate with (phrv.) ปลูกฝังให้เชื่อด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
indoctrinate(อินดอค'ทริเนท) vt. ปลูกฝังความเชื่อ,สอนให้ซึมซาบ., See also: indoctrination n. indoctrinator n., Syn. instruct,inculcate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils Syn. พิธีครอบครู
พิธีครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the South, preadolescent children are forced through a process called cotillion, which indoctrinates them with all the social graces and dance skills needed to function in 18th century Vienna.ในทางใต้ เด็กก่อนวัยรุ่น จะโดนบังคับให้ผ่านกระบวนการเต้นรำโคทิลเลียน ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้ซึ้งถึงมารยาทสง่างามทางสังคม
You're not indoctrinated for this material.คุณไม่ได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อการนี้

indoctrinate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P)

indoctrinate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครอบครู[n.] (khrøpkhrū) EN: Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils ; [ceremony performed by a venerated artist of admission to the art] FR:
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: press ; squeeze ; force ; indoctrinate ; pressurize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indoctrinate
Back to top