ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strangle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strangle*, -strangle-

strangle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strangle (vi.) ฆ่าโดยการบีบคอ See also: รัดคอ, บีบคอ Syn. choke, throttle
strangle (vt.) ฆ่าโดยการบีบคอ See also: รัดคอ, บีบคอ Syn. choke, throttle
strangle (vt.) บีบบังคับ See also: บีบคั้น Syn. inhibit, restrain, suppress
strangler (n.) ผู้ที่ฆ่าโดยการบีบคอ Syn. garroter
English-Thai: HOPE Dictionary
strangle(สแทรง'เกิล) vt. รัดคอ,เค้นคอ,บีบคอ,จำกัด,บีบบังคับ,บีบคอจนหายใจไม่ออก
strangler(สแทรง'เกลอะ) n. ผู้รัดคอ,ผู้เค้นคอ,ผู้บีบคอจนหายใจไม่ออก,ช่องอุดอากาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
strangle(vt) บีบคอ,รัดคอ,เค้นคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strangle๑. บีบคอ, รัดคอ๒. บีบรัด๓. หายใจไม่ออก [มีความหมายเหมือนกับ choke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangler flap; choke flapลิ้นโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll strangle you to death!ข้าจะบีบคอเจ้าให้ตายซะ!
But it's going to be so much more moving when I strangle her on our wedding night.แต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อข้าสังหารเธอในคืนแต่งงาน
For example, you strangle their chickens cop their rice, or barbecue their fucking hootch you say, "Sorry about that."อย่างเช่นตอนแกหักคอไก่ของมัน หรือขโมยข้าวมัน หรือเผากระท่อมมัน ค่อยบอกมันว่า"ขอโทษนะ"
Well, don't strangle me for that.อย่ากอดรัดฉัน เพราะเรื่องนี้ซี
Sometimes I get this urge to really strangle him. Come here.บางครั้ง ฉันก็เข้าใจกระตุ้นนี้ โดยการบีบคอของเขาจริงๆ
You better clear off before my bones come back, Dobby, or I might strangle you.คุณควรไปก่อนที่กระดูกผมจะงอก ไม่งั้นผมจะบีบคอซะ
Half an hour ago, I saw you look at her as though you wanted to strangle her.ครึ่งชั่วโมงก่อน ฉันเห็นนายมองเธอ เหมือนกับ อยากจะบีบคอให้ตาย
I wanted to strangle him, but... that would've meant hurting you.ฉันอยากจะบีบคอเขา แต่ว่า... - แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คุณเจ็บ - ใช่...
While resisting the urge to strangle the girl's mother.ขณะที่ยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้บีบคอแม่ของเด็กซะ
What if you were the target of a ninja vendetta and he returns tonight to strangle you with his nun-chuks?ถ้าไอ้นินจามันแค้น แล้วย้อนกลับมาเจี๋ยนนายล่ะ
You gonna strangle him with your scarf?ใช้ผ้าพันคอรัดคอเขารึไง
You started screaming you couldn't take it and then tried to strangle me.คุณต้องแย่แน่ๆ ถ้าที่ฉันบ่น คุณว่ามันน่าเบื่อ และพยายามให้ชั้นหุบปาก.

strangle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lēi, ㄌㄟ, 勒] to choke; to throttle; to strangle
勒脖子[lēi bó zi, ㄌㄟ ㄅㄛˊ ㄗ˙, 勒脖子] to throttle; to strangle

strangle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope)
絞め殺す;締め殺す[しめころす, shimekorosu] (v5s,vt) to strangle to death
縊り殺す[くびりころす, kubirikorosu] (v5s,vt) (See 絞め殺す) to strangle to death
縊る[くびる, kubiru] (v5r,vt) to strangle to death
首を括る;首をくくる[くびをくくる, kubiwokukuru] (exp,v5r) to hang oneself; to strangle oneself
首を絞める[くびをしめる, kubiwoshimeru] (exp,v1) to wring the neck; to strangle
絞まる[しまる, shimaru] (v5r,vi) to be strangled; to be constricted
絞める[しめる, shimeru] (v1,vt) to strangle; to constrict; (P)
絞め技;締め技;絞技;締技[しめわざ, shimewaza] (n) {MA} shime-waza (judo stranglehold)
絞殺死体[こうさつしたい, kousatsushitai] (n) body of a strangled person

strangle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีบคอ[v. exp.] (bīp khø) EN: strangle ; choke FR: étrangler
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle FR: serrer ; étreindre
เค้นคอ[v. exp.] (khen khø) EN: strangle FR: étrangler
รัดคอ[v. exp.] (rat khø) EN: strangle FR: étrangler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strangle
Back to top