ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advertiser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advertiser*, -advertiser-

advertiser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advertiser (n.) นักโฆษณา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisersผู้โฆษณา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เผยแพร่ข่าวสาร (n.) advertiser See also: propogandist
ผู้โฆษณา (n.) advertiser See also: propogandist Syn. ผู้เผยแพร่ข่าวสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our chief advertiser is Atlantic Attire and we will be featuring the spring collection.ผู้ซื้อโฆษณาหลักของเรา แอตแลนติก แอตไทร์ แล้วเราจะใส่ คอลเล็กชั่นเมษาเข้าไปด้วย
How'd the meeting with the advertiser go? Yeah, great!อย่ามาส่งยิ้ม กับยกนิ้วให้ฉันนะ
I figured Mark, Dustin and the new interns could work on the site while I was generating advertiser interest in New York.ผมคิดว่ามาร์ค ดัสตินแล้วก็เด็กฝึกงาน จะทำเวบกัน ตอนที่ผมเริ่มหาโฆษณาในนิวยอร์ก
All right, I researched archives for the Advertiser and The Maui News.ฉันพบ นสพ.ดิแอดเวอร์ไทเซอร์ กับเดอะเมาอินิวส์
And I'm sure that some of our advertisers and rival publications... might like to know about it as well, not to mention...และผมเชื่อว่าทั้งพนักงานและบริษัทคู่แข่ง ต่างก็อยากรู้เรื่องนี้ นี่ยังไม่รวมถึงเมียเครกนะ
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล
It's just so confusing to me. Where are the advertisers?สับสนสิ้นดี แล้วของพวกที่ลงโฆษณาอยู่ไหน
So, Luke, I'll talk to our advertisers, but I can pretty much promiseแต่ผมเกือบจะให้สัญญาแอตแลนติก แอทไทร์ได้ ค่อนข้างแน่
I drove away that advertiser, I practically killed us both in that accident.ฉันบอกนายแล้วไง มันไม่ใช่ความผิดของนาย
We have dozens of other loyal advertisers.คุณสนับสนุนผมเรื่องนี้ทำไม?
So that their advertisers keep buying adds on their stations.ดังนั้นพวกนักโฆษณาก็จะมาซื้อเวลาโฆษณาของสถานี
If advertisers don't like the new rates then find a magazine with bigger words and smaller pictures.ถ้าคนโฆษณาไม่ชอบราคานี้ละ เมื่อก่อนฉันยังเคยเจอแมกกาซีน ที่มีคำใหญ่ๆกับรูปเล็กๆเลย

advertiser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers

advertiser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้โฆษณา[n. exp.] (phū khōtsan) EN: advertiser FR: annonceur ]m]
ผู้ลงโฆษณา[n. exp.] (phū long kh) EN: advertiser FR: publicitaire [m]
ผู้เผยแพร่ข่าวสาร[n. exp.] (phū phoēiph) EN: advertiser FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advertiser
Back to top