ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squeeze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squeeze*, -squeeze-

squeeze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squeeze (vt.) คั้น See also: บีบ, เค้น, รีด Syn. crush, press, squash
squeeze (vt.) โอบกอด See also: กอด Syn. embrance, clasp, hug
squeeze (vi.) ขูดรีด See also: รีดไถ, บีบบังคับ Syn. extort, force, pressurize
squeeze (n.) การบีบ See also: การคั้น, การรีด Syn. crush, press, squash
squeeze (n.) การโอบกอดแน่น Syn. embrance, clasp, hug
squeeze (n.) การขูดรีด See also: การบีบบังคับ Syn. extortion
squeeze by (phrv.) ผ่านยาก See also: ผ่านลำบาก, ผ่านไปลำบาก
squeeze by (phrv.) อยู่รอด See also: ประทังชีวิต Syn. get by
squeeze from (phrv.) คั้น/บีบ/รีดจาก Syn. squeeze out
squeeze from (phrv.) ได้มายาก(จาก) See also: ขูดรีดจาก Syn. squeeze out
squeeze in (phrv.) เบียดเข้าไป
squeeze in (phrv.) เบียดเข้าไป See also: อัดเข้าไป Syn. scrape in, squash in
squeeze in (phrv.) เจียดเวลา (เพื่อทำบางสิ่ง) Syn. crowd in, fit in
squeeze out (phrv.) คั้น/บีบ/รีดจาก Syn. squeeze from
squeeze out (phrv.) รีดไถ See also: ขูดรีด, บังคับเอา Syn. squeeze from
squeeze through (phrv.) แทรกผ่าน See also: เบียดผ่าน Syn. scrape through, skin through, squeak through
squeeze up (phrv.) เขยิบเข้าไปใกล้ See also: เคลื่อนเข้าใกล้, เขยิบไปชิด
squeezer (n.) เครื่องบีบ See also: เครื่องคั้น Syn. compressor, liquidizer, mangle
English-Thai: HOPE Dictionary
squeeze(สควีซ) vt.,vi.,n. (การ) บีบ,รัด,เบียด,คั้น,กด,อัด,รีด,ขูดรีด,บังคับ,ทำให้ลดน้อยลง,สกัด,ดัน,กอด,จำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่บีบหรือคั้นออก,ค่าธรรมเนียม,เงินหักเก็บ,กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน, See also: squeezer n., Syn. press,compr
English-Thai: Nontri Dictionary
squeezer(n) เครื่องบีบ,เครื่องคั้น,ผู้กด,ผู้ขูดรีด,ผู้บีบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
squeeze timeเวลากด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คั้น (v.) squeeze See also: press, compress, pinch
บีบ (v.) squeeze See also: pinch, wring, press
รีดนาทาเร้น (v.) squeeze See also: extort (some thing from someone), fleece, extract Syn. รีดไถ, ขูดรีด
รีดไถ (v.) squeeze See also: extort, extract Syn. รีด
ไถ (v.) squeeze See also: extort, blackmail, force Syn. รีดไถ
รีดเงิน (v.) squeeze money Syn. ไถเงิน, รีดไถเงิน Ops. ให้เงิน
รีดไถเงิน (v.) squeeze money Syn. ไถเงิน Ops. ให้เงิน
ไถเงิน (v.) squeeze money Syn. รีดไถเงิน Ops. ให้เงิน
บีบขนมจีน (v.) squeeze Thai noodle Syn. โรยขนมจีน
โรยขนมจีน (v.) squeeze Thai noodle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think you could squeeze off a little shot from here and set off the dynamite down there?นายยิงปืนจากตรงนี้ ...แล้วจุดระเบิดตรงโน้นได้ไหม
People, when you do find that special somebody... you gotta hold that man, hold that woman... love him, please him, squeeze her, please her!คนที่เมื่อคุณพบบางคนเฉพาะตอนนั้น คุณต้องกอดผู้ชายคนนั้น กอดผู้หญิงคนนั้น รักเขา ทำให้เขาพอใจ กอดเขา ทำให้เขาพอใจ
Because it's so important to have that special somebody... to hold, kiss, miss... to squeeze and please!เพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญกับการมี บางคนเฉพาะตอนนั้น การกอด จูบ คิดถึง การกอดและทำให้เขาพอใจ
I can't squeeze a drop without say-so.ฉันไม่สามารถบีบลดลงโดยไม่ต้องพูดดังนั้น
I'd hug 'em, squeeze 'em hold 'em tightฉันจะกอด รัด ยึดให้แน่น
Suck up to him and squeeze all his gold out of himดูดเข้าไปและคั้นเอาทองออกมา
Look, I learned how to squeeze them myself.ดูสิ, ฉันเรียนรู้ที่จะคั้นมันด้วยตัวเองแล้วนะ.
That's wide enough. I can squeeze through. I'll get help.ช่องมันกว้างพอสำหรับให้ฉันออกไปได้ ฉันจะไปหาคนมาช่วย
And... squeeze the circle tighter, tighter...And squeeze the circle tighter, tighter...
Any chance I could squeeze in there with you, Manny, ol' pal?ขอโอกาสฉันหลบข้างๆนายหน่อย,นะแมนนี่ เพื่อนรัก?
I just want to fucking smash it with a sledgehammer and squeeze it.ฉันอยากอัดมันด้วยฆ้อน...
And particularly enjoy the incredible crassness of the moment we try to squeeze an extra syllable into the fourth line.แล้วก็เพลิดเพลินไปกับมัน ยิ่งด้วยพยางค์พิเศษๆ

squeeze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, 梊] squeeze out of; extract
[sāi, ㄙㄞ, 塞] stop up; to squeeze in; to stuff; Serb (abbr.); Serbian
[jǐ, ㄐㄧˇ, 挤 / 擠] crowded; to squeeze
压扁[yā biǎn, ㄧㄚ ㄅㄧㄢˇ, 压扁 / 壓扁] squash; squeeze

squeeze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクイズバント[, sukuizubanto] (n) squeeze bunt
スクイズプレー[, sukuizupure-] (n) squeeze play
圧し殺す;押し殺す;押殺す;圧しころす;押しころす[おしころす, oshikorosu] (v5s,vt) to crush to death; to stifle to death; to squeeze to death
型に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to
掠る;擦る[かする, kasuru] (v5r,vt) (1) to graze; to touch lightly; (2) to take a percentage; to exploit; to squeeze
揉み出す;揉出す[もみだす, momidasu] (v5s,vt) to squeeze out; to begin to squeeze
握り返す[にぎりかえす, nigirikaesu] (v5s) to grasp back; to squeeze back; to grab back
液を絞る[えきをしぼる, ekiwoshiboru] (exp,v5r) to squeeze the juice (from)
狭む[せばむ, sebamu] (v5m) to squeeze in; to jam in
絞り上げる;搾り上げる[しぼりあげる, shiboriageru] (v1,vt) (1) to squeeze (to the utmost); to wring; (2) to strain one's voice; (3) to scold
絞り出す;搾り出す[しぼりだす, shiboridasu] (v5s,vt) to squeeze out; to wring out
絞り取る[しぼりとる, shiboritoru] (v5r,vt) to squeeze or wring out from
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug
スクイーザー[, sukui-za-] (n) squeezer
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
押し縮める[おしちぢめる, oshichidimeru] (v1) to squeeze; to collapse
搾る(P);絞る(P)[しぼる, shiboru] (v5r,vt) to press; to wring; to squeeze; to narrow (down); to whittle (down); to tighten; (P)
絞り器;しぼり器;絞り機;搾り器;搾り機[しぼりき, shiboriki] (n) wringer (clothes); squeezer (fruit, etc.); press (grapes, etc.)
絞り込む(P);搾り込む;しぼり込む;絞込む;搾込む[しぼりこむ, shiborikomu] (v5m,vt) (1) to squeeze; to wring out; (2) to narrow down; to refine; (P)
苦境[くきょう, kukyou] (n) trouble; crisis; predicament; squeeze; pinch; (P)

squeeze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich ; tamp FR: comprimer ; compresser ; entasser
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze FR:
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: stroke woman's breast ; squeeze woman's breast FR:
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress FR: presser
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract FR: presser ; écraser
คั้นน้ำออก[v. exp.] (khan nām øk) EN: squeeze the water out FR: extraire l'eau
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple FR: presser ; écraser
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle FR: serrer ; étreindre
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlē) EN: caress ; fondle ; stroke ; stroke and squeeze ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion) FR: masser
คลึงเคล้น[v.] (khlungkhlen) EN: caress ; fondle ; stroke and squeeze FR:
ขู่กรรโชกเอาเงิน[v. exp.] (khūkanchōk ) EN: extort money ; squeeze money (from) FR: extorquer de l'argent
เหนี่ยวไก[v. exp.] (nīo kai) EN: pull a trigger ; fire a shot ; fire a weapon ; squeeze the trigger FR: presser la détente
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp FR: pincer ; serrer
ประดัง[v.] (pradang) EN: pour in ; squeeze ; crowd ; throng in ; surge in FR:
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug FR: serrer ; sangler
รีด[v.] (rīt) EN: squeeze ; press FR: presser ; extraire
รีดไถ[v. exp.] (rīt thai) EN: extort ; squeeze ; put the squeeze on FR: extorquer
รีดไถเงิน[v. exp.] (rīt thai ng) EN: squeeze money FR:
แทรกซอน[v.] (saēksøn) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in FR:
แซง[v.] (saēng) EN: slip in between ; squeeze through a crowd FR: se faufiler
ไถเงิน[v. exp.] (thai ngoen) EN: extort money ; squeeze money FR: extorquer de l'argent
ยัด[v.] (yat) EN: stuff ; cram ; squeeze ; press ; fill ; ram ; tuck FR: bourrer ; enfourner ; farcir ; rembourrer ; fourrer ; embourrer (vx)
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: press ; squeeze ; force ; indoctrinate ; pressurize FR:
คั้น[adj.] (khan) EN: fresh squeezed FR:
คับคั่ง[adj.] (khapkhang) EN: crowded ; packed ; congested ; jammed ; squeezed together FR: bondé ; encombré
น้ำผลไม้ปั่น ; น้ำปั่น[n. exp.] (nām phonlam) EN: squeezed juice ; smoothie FR: jus pressé [m]

squeeze ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zitronenpresse {f}lemon squeezer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squeeze
Back to top