ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mercy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mercy*, -mercy-

mercy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mercy (n.) ความเมตตา See also: ความกรุณา, ความปราณี Syn. excuse, pardon, forgiveness Ops. condemnation, unforgiveness
mercy killing (n.) การฆ่าให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด Syn. euthanasia
English-Thai: HOPE Dictionary
mercy(เมอ'ซี) n. ความเมตตา,ความกรุณาปรานี,ความอนุเคราะห์,อำนาจของผู้พิพากษาในการให้อภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ,พร -Phr. (at the mercy ขึ้นอยู่กับ อยู่ภายใต้อำนาจของ)
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
English-Thai: Nontri Dictionary
mercy(n) ความเห็นใจ,ความกรุณาปรานี,ความเมตตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mercyความปรานี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercy killingการุณยฆาต [ดู euthanasia] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรานี (v.) have mercy on See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for Syn. กรุณา, เมตตา, เอื้ออาทร, เมตตากรุณา, เมตตาปรานี Ops. ใจร้าย, อำมหิต
ปรานีปราศรัย (v.) have mercy on See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for Syn. ปรานี Ops. โหดร้าย
เมตตา (v.) have mercy on See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for Syn. กรุณา, เอื้ออาทร, เมตตากรุณา, เมตตาปรานี Ops. ใจร้าย, อำมหิต
เมตตากรุณา (v.) have mercy on See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for Syn. กรุณา, เมตตา, เอื้ออาทร, เมตตาปรานี Ops. ใจร้าย, อำมหิต
เมตตาปรานี (v.) have mercy on See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for Syn. กรุณา, เมตตา, เอื้ออาทร, เมตตากรุณา Ops. ใจร้าย, อำมหิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May God have mercy on his soul. Proceed!ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้!
May the Lord have mercy on his soul. Proceed.ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้
The Lord have mercy on your soul.ขอพระเจ้าเมตตาดวงวิญญาณแก
Which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา
I beg you to have mercy on my sufferingฉันขอคุณให้มีความปรานี on my ความอดทน
He took mercy on me, gave me 10 milligrams of Valium... and sent me home.เขาเมตตาผม ให้ยานอนหลับมาสิบกรัม และให้กลับบ้านได้
May God have mercy on his soul.ขอให้พระเจ้าเมตตาวิญญาณพวกเขาด้วย.
If I accept this mercy deal...ถ้า l ยอมรับข้อตกลงความเมตตานี้ ...
They should be begging for mercy themselves.เขาควรจะไหว้ สำหรับความเมตตาตัวเอง
May God have mercy on his soul.ขอให้พระเจ้าเมตตาเขาด้วยเถิด
Father in heaven... in thy mercy I pray... grant me a son.ท่านบนสวงสวรรค์ โปรดประทานความแข็งแรง ให้กับลูกชายที่กำลังจะเกิดของข้าด้วย
In fact, I pray that God reward you for your mercy to do it.และขอพระเจ้าทรงอวยพรที่เมตตาข้า

mercy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 求怜经 / 求憐經] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us
慈悲[cí bēi, ㄘˊ ㄅㄟ, 慈悲] mercy
严惩不贷[yán chéng bù dài, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, 严惩不贷 / 嚴懲不貸] to punish strictly with no leniency (成语 saw); to punish and show no mercy; zero tolerance

mercy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なすがまま[, nasugamama] (exp) at someone's (something's) mercy
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
十一面観音[じゅういちめんかんのん, juuichimenkannon] (n) eleven-faced Goddess of Mercy
千手観音[せんじゅかんのん, senjukannon] (n) thousand-armed Goddess of Mercy
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P)
恵む(P);恤む[めぐむ, megumu] (v5m,vt) (1) to bless; to show mercy to; (2) to give (money, etc.); (P)
慈心[じしん, jishin] (n) benevolence; mercy
慈悲殺[じひさつ, jihisatsu] (n) (See 安楽死) mercy killing (euthanasia performed to end someone's suffering, but without consent)
泣き付く;泣付く;泣きつく[なきつく, nakitsuku] (v5k,vi) to cling to ... in tears; to beg ... in tears; to appeal; to throw oneself on someone's mercy
観世音;觀世音[かんぜおん, kanzeon] (n) Kannon; Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kuan Yin; Goddess of Mercy; Guan Yin
観世音菩薩[かんぜおんぼさつ, kanzeonbosatsu] (n) {Buddh} (See 観音菩薩・かんのんぼさつ,観音・かんのん) Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kannon
随に;随意に(iK)[まにまに, manimani] (adv) (uk) at the mercy of (e.g.the wind); as one is told (by)
仁恵[じんけい, jinkei] (n) graciousness; mercy; charity
仏心[ほとけごころ, hotokegokoro] (n) mercy; merciful heart; charity
容赦[ようしゃ, yousha] (n,vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P)
容赦会釈[ようしゃえしゃく, youshaeshaku] (n) pardon; forgiveness; mercy; making allowances
後生だから[ごしょうだから, goshoudakara] (exp) for mercy's sake; for the love of God; for goodness' sake
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P)
泣きを入れる[なきをいれる, nakiwoireru] (exp,v1) to cry and beg for mercy; to apologize in tears
観音(P);觀音[かんのん, kannon] (n) (See 観自在,観世音) Kannon; Kwannon; Buddhist deity of mercy; Goddess of Mercy; Guan Yin; Avalokitesvara; (P)
観音様[かんのんさま, kannonsama] (n) (1) Kannon (Kwannon); Buddhist deity of mercy; (2) (sl) clitoris
観音菩薩;觀音菩薩(oK)[かんのんぼさつ, kannonbosatsu] (n) (See 観音,観世音) Kannon; Goddess of Mercy; Bodhisattva of Compassion; Guan Yin

mercy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การุญ ; การุณย์[n.] (kārun) EN: mercy ; clemency ; compassion ; kindness FR:
กรุณา[v.] (karunā) EN: be kind ; to have mercy on ; favour FR: avoir l'amabilité ; avoir la gentillesse ; avoir l'obligeance ; prier
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karun) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity FR: bienveillance [f] ; indulgence [f] ; sympathie [f]
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
เมตตาปรานี[v. exp.] (mēttā prānī) EN: have mercy on FR:
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
ปรานีปราศรัย[v.] (prānīprāsai) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for FR:
ตามบุญตามกรรม[adv.] (tāmbuntāmka) EN: to one's fate ; at the mercy of nature FR: au hasard
กรุณา[adj.] (karunā) EN: benevolent ; mercyful ; kind FR: aimable ; généreux ; gentil

mercy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gnadengesuch {m}petition for mercy
Barmherzigkeit {f}mercy
aktive Sterbehilfe {f}mercy killing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mercy
Back to top